You are here

FEN ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YARATICILIK KAVRAMINA VE YARATICI DÜŞÜNMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

INVESTIGATING OF THE VIEWS ABOUT THE CREATIVITY AND CREATIVE THINKING OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS TO DIFFERENT VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed at determining of the views about the creativity and creative thinking of pre-service science teachers and investigating of the so-called views according to different variables. In the study, it was used the survey model that is one of the descriptive methods. Two hundred twenty one pre-service science teachers who studies in a medium-sized university located in Turkey participated in the study. In the study, a questionnaire that consisted of the items about determining of the views on the creativity and creative thinking of pre-service science teachers was used. In the analysis of data obtained from the study, it was counted the frequency and percentage of the responses of pre-service science teachers for each items included in the questionnaire. Besides, the responses for each item were examined to gender, education status, grade level and high school graduation of pre-service science teachers. In the results of analysis data obtained, it was determined that the answers given to some items included in questionnaire differed to the so-called independent variables. In the result of the study it could be said that the pre-service views on the source of creativity, developing of creativity and the areas that creativity could be shown differed.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Fen öğretmeni adaylarının yaratıcılık kavramına ve yaratıcı düşünmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve söz konusu görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma tekniklerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Türkiye’de yer alan orta büyüklükteki bir üniversitede öğrenim görmekte olan 221 fen öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının yaratıcılık kavramına ve yaratıcı düşünmeye yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlayan maddelerden oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizde öğretmen adaylarının anket formunda yer alan her bir maddeye ilişkin vermiş oldukları cevapların yüzde ve frekans değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca her bir maddeye ilişkin verilen cevaplar öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına, sınıf düzeylerine ve lise mezuniyet türlerine göre incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda ankette yer alan bazı maddelere verilen yanıtların ilgili bağımsız değişkenlere göre farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının özelikle yaratıcılığın kaynağına, yaratıcılığın geliştirilmesine ve yaratıcılığın gösterilebileceği alanlara ilişkin görüşlerinin farklılaştığı söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Aljughaiman, A. ve Mowrer-Reynolds, E. (2005). Teachers’ conceptions of creativity and creative students.
Journal of Creative Behavior, 39 (1), 17-34.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2014 Cilt:3 Sayı:1 Makale No: 36 ISSN: 2146-9199
395
Allen, A. P. ve Thomas, K. E. (2011). A dual process account of creative thinking. Creativity Research Journal,
23(2), 109-118.
Almeida, L. S., Prieto, L. P., Ferrando, M., Oliveira, E. ve Ferrandiz, C. (2008). Torrance test of creative thinking:
the question of its construct validity. Thinking Skills and Creativity, 3(1), 53–58.
Aslan, N. ve Arslan-Cansever, B. (2009). Eğitimde yaratıcılığın kullanımına ilişkin öğretmen tutumları. Tubav
Bilim Dergisi, 2 (3), 333-340.
Bacanlı, H., Dombaycı M. A., Demir, M. ve Tarhan, S. (2011). Quadruple Thinking: Creative Thinking. Procedia
Social and Behavioral Sciences, 12, 536–544.
Barnes, J. ve Shirley, I. (2007). Strangely familiar: cross-curricular and creative thinking in teacher education.
Improving Schools, 10(2), 162-179.
Baum, L. M. ve Newbill, P. L. (2010). Instructional design as critical and creative thinking: a journey through a
Jamestown-Era native american village. TechTrends, 54(5), 27-37.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma
Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Camadan, F. ve Duysak, A. (2010). Farklı programlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması: Rize üniversitesi örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 30-42.
Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik
inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9
(15), 33-53.
Dawson, C. (2007). A Practical Quide to Research Methods. Oxford: How to Content a Division of How to Books
Ltd.
Diakidoy, I. A. N. ve Kanari E. (1999). Student teachers’ beliefs about creativity. British Educational Research
Journal. 25 (2). 225-243
Dursun, M. A. ve Ünüvar, P. (2011). Okul öncesi eğitim döneminde yaratıcılığı engelleyen durumlara ilişkin
ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(21),
110-133.
Emir, S. ve Bahar, M. (2003).Yaratıcılıkla ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 91-110.
Erdoğdu, M. Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95-106.
Erdoğan, T., Akkaya, R. ve Akkaya, S. Ç. (2009). The effect of the Van Hiele model based instruction on the
creative thinking levels of 6th grade primary school students. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri /
Educational Sciences: Theory & Practice, 9(1), 181-194.
Fırat-Durdukoca, Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 69-77.
Heinla, E. (2006). Creative thinking of adolescents in Estonian Society. Young, 14(3), 235-255.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2014 Cilt:3 Sayı:1 Makale No: 36 ISSN: 2146-9199
396
İşler, A. Ş. ve Bilgin, A. (2002). Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği adaylarının yaratıcılık hakkındaki düşünceleri.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15(1), 133-152.
Karataş, S. ve Özcan, S. (2010). Yaratıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve proje
geliştirmelerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 225-243.
Karpova, E., Marcketti, S. B. ve Barker, J. (2011). The efficacy of teaching creativity: assessment of student
creative thinking before and after exercises. Clothing & Textiles Research Journal, 29(1), 52-66.
Kilgour, M. ve Koslow, S. (2009). Why and how do creative thinking techniques work?: Trading off originality
and appropriateness to make more creative advertising. Journal of the Academy of Marketing Science,
37(3),298–309.
Kim, K. H., Cramond, B. ve Bandalos, D. L. (2006). The latent structure and measurement invariance of scores
on the torrance tests of creative thinking–figural. Educational and Psychological Measurement. 66(3), 459-477.
Koutsoupidou, T. ve Hargreaves, D. J. (2009). An experimental study of the effects of improvisation on the
development of children’s creative thinking in music. Psychology of Music, 37(3), 251–278.
Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Lee, C. S. (2011). Scaffolding systemic and creative thinking: A hybrid learning sciences-decision support
approach. E-Journal of Business Education & Scholarship of Teaching, 5(1), 47 - 58.
Leung, S. K. S. (1997). On the role of creative thinking in problem posing. The International Journal on
Mathematics Education. 29(3), 81-85.
Lin, R. (2012). A study of creative thinking for children’s picture book creation. IERI Procedia, 2, 36-42.
MEB (2012). Yaratıcı Düşünme Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Mokaram, A. A. K., Al-Shabatat, A. M., Fong, F. S. ve Abdallah, A. A. (2011). Enhancing creative thinking through
designing electronic slides. International Education Studies, 4(1), 39-43.
Ngara, C. (2009). The Mbira metaphor: inspiring creative thinking through Folktale. Exceptionality Education
International, 19(3), 128-135.
Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin
değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 221-232.
Özcan, D. (2010). Contributions of English teachers’ behaviours on students’ creative thinking abilities. Procedia
Social and Behavioral Sciences, 2, 5850–5854.
Öztürk, Ş. A. ve Darıca, N. (2003). Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği ve
okul öncesi öğretmenliği lisans programlarında yer alan yaratıcılık ile ilgili derslere ilişkin görüşler. Eğitim
Araştırmaları Dergisi, 4 (13),
Piaw, C. Y. (2010). Building a test to assess creative and critical thinking simultaneously. Procedia Social and
Behavioral Sciences, 2, 551–559.
Shawareb, A. (2011). The effects of computer use on creative thinking among kindergarten children in Jordan.
Journal of Instructional Psychology, 38(4), 213-220.
Stewart, P. J. (2007). No creative child left behind: using the torrance tests of creative thinking to identify and
encourage middle school learners. The International Journal of Learning, 14(1), 11-18.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2014 Cilt:3 Sayı:1 Makale No: 36 ISSN: 2146-9199
397
Tan, A. (2001). Singaporean teachers’ perception of activities useful for fostering creativity. Journal of Creative
Behavior, 35 (2), 131-148.
Tanel, R., Kaya-Şengören, S. ve Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 1-
9.
Taşkın, Ç. Ş. ve Hacıömeroğlu, G. (2010). Öğretmen özyeterlik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf
öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 63-75.
Tekerek, M. ve Polat, S. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Fırat Üniversitesi,
Elazığ: 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium (22-24 Eylül). 2011,
Yaşar, M. C. ve Aral, N. (2011). Yaratıcı düşünme-resim oluşturma testi’nin 61-72 aylık Türk çocukları için
uyarlama çalışması . Çağdaş Eğitim Dergisi, 36(384), 29-39.
Yenilmez, K. ve Çalışkan, S. (2011). İlköğretim öğrencilerinin çoklu zeka alanları ile yaratıcı düşünme düzeyleri
arasındaki ilişki. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 48-63.
Yenilmez, K. ve Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı.
Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 95-105.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com