You are here

FEN, MATEMATİK ALANLARINDAN MEZUN VE 2013 KPSS'YE KATILAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF CANDIDATES FROM SCIENCE, MATHEMATICS SUCCESS IN 2013 KPSS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Compared that candidate teachers, graduated from teacher training faculties science, science of technology, primary school mathematics, physics, chemistry, biology, secondary school mathematics departments, success in 2013 KPSS. In this context, Teaching Area Knowledge of the 31.334 candidates from related fields to test KPSS achievement points, 60-100 point range, gender, education and science, arts and sciences, the true average of the participants in the exam and conditions such as digital distribution of appointed teachers were compared. It is observed that candidates graduated from education faculties are more successful in science of maths and deserved more. This study submits the needed scientific dates for respective of teaching profession and employment policies.
Abstract (Original Language): 
Öğretmen yetiştiren fakültelerden (2013 Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki (KPSS)fen bilimleri/fen ve teknoloji, ilköğretim matematik, fizik, kimya, biyoloji ve lise matematik) mezun olan öğretmen adaylarının başarı durumlarını karşılaştırmaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, öğretmenlik alan bilgisi testine katılan hem eğitim fakültelerinden hem de fen edebiyat fakültelerden mezun ve öğretmen ataması yapılanlar üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne ilgili alanlardan 31.334 adayın KPSS başarı puanları, 60-100 puan aralığı, cinsiyet, eğitim ve fen, fen-edebiyat fakültesi, sınava katılanların doğru ortalamaları ve atanan öğretmenlerin sayısal dağılımları gibi durumlar karşılaştırılmıştır. Eğitim fakültesi öğrencilerinin diğer fakülte mezunlarına göre fen ve matematik alanlarında başarılı oldukları ve daha fazla atanmaya hak kazandıkları gözlenmektedir. Bu çalışma, alan yazında öğretmenlik mesleğine bakış ve istihdam politikalarına ihtiyaç duyulan bilimsel veriyi sunmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 
148
155

REFERENCES

References: 

Açıl, Ü. (2010). Öğretmen adaylarının akademik başarıları ile KPSS puanları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Hatay.
Atasoy, B. (2004). Eğitim fakültelerinin ÖSS ve KPSS puanları yönünden karşılaştırılması. Eğitim Fakültelerinde
Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 83-112, Ankara.
Atav, E. ve Sönmez, S. (2013). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na ilişkin görüşleri.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 01-13. Ankara.
Bahar, H. H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim,
36(162), 168-181.
Bahar, H. H. (2006). KPSS puanlarının akademik başarı ve cinsiyet açısından değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim,
31(140), 68-74.
Başkan, Z. ve Alev, N. (2009). Kamu Personeli Seçme Sınavında çıkan soruların öğretmenlik meslek derslerine
göre kapsam geçerliliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 29-49.
Baştürk, R. (2007). Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin
incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2011). Biyoloji öğretmen adaylarının KPSS ile ilgili görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 4, 159-172.
Çoban, B., Gündoğdu, C. ve Zirek, O. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme
Sınavı (KPSS) ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 244-255.
Doğan, N. ve Şahin A. E. (2009). Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarına atanma durumunu yordayan
değişkenler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 183-199.
Döş, İ. ve Sağır, M. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine atanma durumuna ilişkin algıları. 7.
Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2015 Cilt:4 Sayı:4 Makale No: 16 ISSN: 2146-9199
155
Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yönteminin
değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 1 (1), www.insanbilimleri.com, Erişim Tarihi: Kasım 2013.
Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının ÖSS, akademik ve KPSS başarılarının çeşitli
değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 479-486.
Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
Ergün, M (2005). İlköğretim okulları öğretmen adaylarının KPSS’deki başarı düzeylerinin bazı değişkenlere göre
incelenmesi (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 311-326.
Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. ( 2008) Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin
görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
Kablan, Z. ve Turan, H. (2006). Öğretmenlik mesleğine girişte kullanılan kamu personeli seçme sınavı (KPSS)
hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yönelik tutumları. Akademik
Bakış Dergisi, 23, 1-18.
Karataş, S. ve Güleş, H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının
görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 102-119.
Kılıçkaya, F. (2009). İngilizce öğretmen adaylarının KPSS hakkındaki görüş ve önerileri. XVIII. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir.
Odabaş, S. (2010). Öğretmen adaylarının KPSS sınavına ilişkin görüşleri (Ankara örneği). Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı.
Özkan, R. ve Pektaş, S. (2011). Eğitim fakültesinde son sınıf öğrencilerinden mezuniyet başarı notları ile KPSS
puanları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Eğitim Fakültesi Örneği). TÜBAR. 30, 269-281.
Safran, M. Kan, A., Üstündağ, M. N, Birbudak, T.S., Yıldırım, O. (2014) 2013 KPSS sonuçlarının öğretmen
adaylarının mezun oldukları alanlara göre incelenmesi, TED Eğitim ve Bilim Dergisi. 39 (171),17 Ankara.
Tan, H. (1989). Türk eğitiminde kalite sorunu. M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi. 1 (1), 129-139.
Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). KPSS’ye girecek öğretmen adaylarındaki umutsuzluk ve durumluksürekli
kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 953-
974.
Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7), 63-82.
Yeşil, R., Korkmaz, Ö. ve Kaya, S. ( 2007 ). Eğitim fakültesindeki başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı‟ndaki
başarı üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19(2), 149-160. Elazığ.
Yüksel, S. (2013). Öğretmen yetiştirmede hesap verebilirlik bağlamında KPSS sonuçlarının değerlendirilmesi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (Özel Sayı), 404-420. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com