You are here

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ EĞİTİMİN/ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF SYSTEMATIC EDUCATION/LEARNING APPLIED IN LIFE SCIENCES COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of systematic educational method applied in life sciences course in "my body" and "maintaining my health" subjects in the second grade class of an elementary school. The study was conducted in the 2013-2014 academic year in two classes, consisting the experimental and control groups, in an elementary school located in Ulukışla district of Niğde province, Turkey. Quantitative data were collected through an achievement test in the study. In order to prepare the achievement test, the gains (objectives) were identified, inserted into table of test specifications, and expert opinion was obtained on their appropriateness. Expert opinion was also obtained about the content validity of the prepared measurement tool. The overall reliability coefficient of the measurement tool was found to be 0.88. A pre-test was performed before starting the systematic education program, a post-test was performed after the teaching and learning processes of the program, and persistence test were performed after one month following the completion of the program in order to draw a conclusion by looking at the differences between the measurements. Students in the experimental group were interviewed to obtain qualitative data. According to the findings of the study, it can be said that the systematic education method implemented in life sciences class in the second grade of the elementary school improved the academic achievements of students and ensured the persistence of learning.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilkokul ikinci sınıf “vücudum” ve “sağlığımı korumak için” konularında uygulanan dizgeli eğitim yönteminin etkililiğini değerlendirmektir. Çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan bir ilkokulda deney ve kontrol grubu olmak üzere iki sınıfla yürütülmüştür. Araştırmada nicel veriler başarı testi yoluyla toplanmıştır. Başarı testi hazırlanırken kazanımlar saptanmış, belirtke tablosuna yerleştirilmiş ve yerindeliği konusunda uzman kanısı alınmıştır. Hazırlanan ölçme aracının kapsam geçerliği konusunda uzman görüşü alınmıştır. Ölçme aracının genel güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa değeri 0.88 olarak bulunmuştur. Dizgeli eğitim programına başlamadan önce ön test, programın öğrenme öğretme süreçleri sonrası son test, uygulama tamamlandıktan bir ay sonra da kalıcılık testi ölçümleri yapılarak ve ölçümler arasındaki farka bakılarak sonuca ulaşılmıştır. Nitel veri elde etmek için ise deney grubu öğrencileri ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre ilkokul ikinci sınıf hayat bilgisi dersinde uygulanan dizgeli eğitim yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı ve kalıcı öğrenmeyi sağladığı söylenebilir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akınoğlu, O. (2002). Hayat bilgisi öğretimi. (Editörler: Cemil Öztürk, Dursun Dilek). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler
öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Alacapınar, F. G. (2007). Traditional education, computer assisted education, systematic learning and
achievement. Eurasian Journal of Educational Research, 29, 13-24.
Aykaç, N. (2011). Hayat bilgisi dersi öğretim programında kullanılan yöntem ve tekniklerin öğretmen
görüşlerine göre değerlendirilmesi (Sinop ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 113-126.
Bekçi, B. (2006). Dizgeli eğitimin ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersindeki erişisine etkisi.
Muğla Üniversitesi, 15. Ulusal Eğitim Bilimleri (13-14 Eylül 2006) Kongresi, Muğla.
Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Creswell, J. W., and Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.).
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative
research (4th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill-Prentice Hall.
Duman, B. (2009). Dizgeli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme ve Demokratik Tutumlarına Etkisi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Eldemir, A. C. (2012). Geleneksel Türk sanat müziği dersinde uygulanan dizgeli öğretim yönteminin öğrenci
erişisine ve kalıcılığa etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (17), 359-375.
Erden, M. ( 1997). Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
Fraenkel, J. R., and Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th ed.). New York:
McGraw-Hill.
Gökçek, T. (2014). Karma yöntem araştırması. Metin, M. (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel
araştırma yöntemleri . Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Küçükoğlu, A. (2007). Dizgeli öğretimin öğrenci erişisine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
MEB, (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu Ankara: MEB Yayınları.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Piji, D. (2006). Dizgeli öğretime göre geliştirilen eşlik dersi programının akademik başarıya, tutuma, yeterlik
algısına ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.
Punch, K. F. (2011). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar (Çev.: Boydak, D., Arslan, H. B., ve
Akyüz, Z.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2015 Cilt:4 Sayı:4 Makale No: 18 ISSN: 2146-9199
172
Sezginsoy, B. & Akkoyunlu, B. (2011). Sosyal bilgiler dersinde tarih bilinci oluşturmada dizgeli öğretimin etkililiği.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 411-422.
Öntaş, T. (2014). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde yapılandırmacı yaklaşım ile dizgeli eğitimin öğrenci erişisine
etkisi arasındaki fark. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 2 (2), 43-51.
Sönmez, V. (1998). Hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.
Sönmez, V. (2003). Dizgeli eğitimle sınıf ortamında doğrudan demokrasi. Eğitim Araştırmaları Dergisi,11, 64-72.
Sönmez, V. (2004a). Dizgeli eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.
Sönmez, V. (2004b). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Sönmez, V. (2005a). Hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
Sönmez, V. (2005b). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. (13. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.
Takkaç, A. (2007). Dizgeli eğitimin sosyal bilgiler dersinde 5. sınıf öğrencilerinin erişilerine etkisi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Thomas, R. M. (2003). Blending qualitative and quantitative research methods in theses and dissertations.
Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Topses, G. (2001). Hayat bilgisi ders kitabı inceleme kılavuzu hazırlama gerekçesi. (Editör: Leyla Küçükahmet).
Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu hayat bilgisi 1-3. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com