You are here

YETENEK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK İLE İLİŞKİSİ: ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖRNEĞİ

RELATIONSHIP BETWEEN TALENT MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS: THE CASE OF PRIVATE SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aimed to determine the opinions of private school teachers related to the talent magament strategies used in their schools and its relationship with school effectiveness. Data was gathered from 220 teachers from 16 private schools during 2014-2015 academic year. A scale was developed including the “attracting, selecting, developing and retaining the talent” dimensions to discover the talent management strategies used in schools. Hoy’s School Effectiveness Scale (2009) was used to determine the opinions of teachers related to school effectiveness. According to the findings, teachers “somewhat agree” that talent management strategies were used by private schools. Respectively, “selecting”,“developing”, “attracting” and “retaining” strategies were used most in privates schools, The opinions of private school teachers did not show significant difference according to the gender and teaching field variables. A positive significant relationship was found between the opinions of teachers related to talent management strategies used in schools and school effectiveness.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Ankara İlindeki özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin görüşlerine göre özel okulların uygulamakta olduğu yetenek yönetimi stratejilerinin örgütsel etkililik ile ilişkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın verileri 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara merkez ilçelerinden 16 okuldaki 210 özel okul öğretmeninden toplanmıştır. Öğretmenlerin yetenek yönetimine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik “işe çekme, işe seçme, yeteneğin geliştirilmesi ve yeteneğin elde tutulması” boyutlarından oluşan likert türünde bir ölçek geliştirilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel etkililik algısının belirlenmesinde ise Hoy (2009) tarafından geliştirilmiş olan “Okul Etkililiği İndeksi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, özel okullarda yetenek yönetimi stratejilerini “kısmen” kullanıldığı belirlenmiştir. Özel okullarda sırasıyla “işe seçme”, “yeteneğin geliştirilmesi”, “işe çekme” ve “yeteneğin elde tutulması” alt boyutlarındaki stratejiler kullanılmaktadır. Özel okul öğretmenlerinin, yetenek yönetimi stratejilerine ilişkin görüşleri cinsiyet, öğretmenlik alanı ve kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin yetenek yönetimi stratejilerinin kullanılması ile okulun etkililiğine ilişkin görüşleri arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akar, F. (2012). Yetenek yönetiminin bazı Türk üniversitelerinde uygulanmasına ilişkin öğretim üyelerinin görüş
ve önerileri. (Yayınlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
Altuntuğ, N. (2009). Rekabet üstünlüğünün sürdürülmesinde yeteneklerin rolü: yetenek yönetim
yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3).
Aytaç, T. (2014). Okullarda bütünleştirilmiş yetenek yönetimi modeli: öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri
Dergisi, 39,1-24.
Aytaç, T. (2015). The Relationship between Teachers’ Perception about School Managers’ Talent Management
Leadership and the Level of Organizational Commitment. Eurasian Journal of Educational Research, 59,165-
180.
Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2015 Cilt:4 Sayı:4 Makale No: 28 ISSN: 2146-9199
284
Balyejjusa, H. (2014). School Contextual Factors, Talent Management, Teacher Competency and Student
Engagement in Private Secondary Schools in Naddangira Zone, Busiro North Wakiso District, Doctoral
dissertation, Makerere University.
Behrstock, E. (2010). Talent Management in the Private and Education Sectors: A Literature Review. Learning
Point Associates. 22 Mart 2015 tarihinde http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509967.pdf adresinden alınmıştır.
Cappelli J. P. (2008). Talent on demand, Boston: Harvard Business Press.
Cappelli, P. (2009). Talent on demand–managing talent in an age of uncertainty. Strategic
Direction, 25(3).
Comrey, A. L& Lee, H.B. (1992). A First Course in Factor Analysis (2nd Edition). Hillsdale,
New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.
Davies B.,& Davies B. J. (2011). Talent management in education. Sage Publications.
DeArmond, M., Gross, B., Bowen, M., Demeritt, A., & Lake, R. (2012). Managing Talent for
School Coherence: Learning from Charter Management Organizations. Center on Reinventing Public Education.
Demirel, Ö. (2005). Eğitim sözlüğü. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Doğan, S. ve Demiral, A. G. Ö. (2008). İnsan kaynakları yönetiminde çalışanların kendilerine doğru yolculuk
yöntemi: Yetenek yönetimi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3).
Frank, F. D., Finnegan, R. P. &Taylor, C. R. (2004). The race for talent: retaining and Engaging workers in the
21st century, People and Strategy, 27(3), 12.
Hoy, Wayne, H. (2009). 15.03.2014 tarihinde
http://www.waynekhoy.com/pdfs/School_Effectiveness_Index.pdf adresinden alınmıştır.
Cornerstone (2013). 04.04. 2015 tarihinde
http://www.cornerstoneondemand.com/sites/default/files/whitepaper/csod-w...
122013.pdf adresinden alınmıştır.
Huselid, M. A., Beatty, R. W., & Becker, B. E. (2005). ‘A players’ or ‘A positions’? Harvard business review,
83(12),110-117.
Keskin Demirer, D. (2012). Eğitimde piyasalaşma ve öğretmen emeğinde dönüşüm, Çalışma ve Toplum, 32(1),
167-186.
Lockwood, N. R. (2006). Talent management: Driver for organizational success. HR Magazine, 51(6), 1-11.
Morton, L. (2005). Talent management value imperatives: Strategies for execution. Conference Board.
Nakpodia, E. D. (2010). Human Resource Management in School Administration in Delta State Nigeria. J Soc Sci,
23(3): 179-187.
Odden, A. (2013). Getting the best people into the toughest jobs: changes in talent management in
education. Center for American Progress. Washington, DC.
Odden, A. R., Kelly, J. R., & Co-Directors, S. M. H. C. (2008). Strategic Management of Human Capital in Public
Education. Madison, WI: Consortium for Policy Research in Education.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2015 Cilt:4 Sayı:4 Makale No: 28 ISSN: 2146-9199
285
Pregot, M. V. (2014). Strategic Talent Management: Hiring the Right Teachers. School Business Affairs, 15, 15-
17.
Riccio S. J. (2010). Talent Management in Higher Education: Identifying and Developing Emerging Leaders
within the Administration at Private Colleges and Universities, Unpublished Doctoral Thesis, The Graduate
College at the University of Nebraska:Nebraska, USA.
Ringo, T., Schweyer, A., DeMarco, M., Jones, R., & Lesser, E. (2010). Integrated talent management– turning
talent management into a competitive advantage– an industry view. IBM Global Business Services.
Rothwell, W. J. (2005). Career Planning and Succession Management: Developing Your Organization's Talent--
For Today and Tomorrow. Greenwood Publishing Group.
Rudhumbu N. (2014). Implementation of talent management strategies in higher education: evidence from
Botswana, International Journal of Higher Education Management (IJHEM), 1(1), 86-99.
Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., Muller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models:
Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-fit Measures. Methods of Psychological Research-Online, 8,
23-74.
Schweyer, A. (2010). Talent management systems: best practices in technology solutions for recruitment,
Retention and Workforce Planning. John Wiley & Sons.
Sharma, S. (1996) Applied multivariate techniques. New York: John Wiley & Sons.
Silzer, R., Dowell, B. E. (2010). Strategic talent management matters. Strategy-driven talent management: A
Leadership Imperative, 3-72.
Stahl, G.K., Bjo¨rkman, I., Farndale, E., Morris, S.S., Paauwe, J., Stiles, P., Trevor, J., and Wright, P.M. (2007),
‘Global Talent Management: How Leading Multinationals Build and Sustain Their Talent Pipeline,’ Faculty and
research working paper, INSEAD, Fontainebleau, France.
Sümer, N. (2000). Yapısal Ezşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar, Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6),
49-74.
Şahin, İ. (2011). Öğretmen Adaylarinin öğretmen istihdami ve mesleki geleceklerine ilişkin görüşleri, Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1167-1184.
Wetungu, K. S. (2012). Human Resource Practices, Teamwork and Perceived Teacher Performance in Secondary
Schools in Kampala. Doctoral Dissertation. Makerere University).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com