You are here

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

EXAMING TECHNOPEDOGOGIC EDUCATION SUFFICIENCIES OF STUNDENTS JOIN PEDOGOGIC FORMATION PROGRAMS ACCORDING TO SOME VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Individuals who graduate from different licence programs out of education faculties join pedagogic formation programs to be teachers. Nowadays data processing and communication techniques are used commonly to make learning easy in education surroundings. Thus it is important to study technopedogogic education sufficiency for individuals who intend to be teachers. İn this study it has been purposed to examine student teachers' technopedogogic education sufficiency according to some variables who joined the pedagogic formation certificate program. Study is applied on 362 student teachers having pedagogic formation education in both two public universities ( Dicle University and Yuzuncu Yil University) at the end of spring term in 2013 - 2014 education year. Technopedogogic educational sufficiency scale who developed by Kabakci Yurdakul et. al. ( 2012 ) for data saving means was used in the study which provided with describtional scanning technique. As a result of solution and analyzing datas obtained by data saving means, it is concluded that student teachers' technopedogogic education sufficiency are at the mid level. It has been observed meaningfully high statistical difference ( P˂.005 ) on technopedogogic education sufficiency of student teachers' who get technological education course thus who don't. It has also been observed no meaningful difference on technopedogogic education sufficiency due to gender, branch and age.
Abstract (Original Language): 
Eğitim fakülteleri dışındaki farklı lisans programlarından mezun olan bireyler öğretmen olabilmek için pedagojik formasyon sertifika programlarına katılmaktadırlar. Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojileri öğretim ortamlarında öğrenmeyi kolaylaştırma araçları olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle, öğretmen olmayı amaçlayan bireylerin teknopedagojik eğitim yeterliklerin araştırılması önemlidir. Bu çalışmada pedagojik formasyon sertifika programına katılan öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılının bahar dönemi sonunda Türkiye’deki iki devlet üniversitesinde (Dicle Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi) pedagojik formasyon eğitimi alan 362 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Betimsel tarama yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak Kabakçı Yurdakul vd. (2012) tarafından geliştirilen Teknopedagojik Eğitim Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracı ile elde edilen verilerin çözümlenmesi ve analizleri sonucunda öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Teknolojik kurs eğitimi alan öğretmen adaylarının teknopadagojik eğitim yeterliklerinin almayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu (P<.005), cinsiyet, branş ve yaş açısından teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunmadığı gözlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
82
90

REFERENCES

References: 

Abell, S. K. (2007). Research on science teacher knowledge. In. S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook
of Research on ScienceEducation 1105-1149. London: Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Adıgüzel, A. & Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri entegrasyon becerilerinin
değerlendirilmesi: Yeni pedagojik yaklaşımlar için nitel bir gereksinim analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi
Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6(1), 265-286.
Akkoyunlu, B. & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz yeterlik algıları
üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2015 Cilt:4 Sayı:4 Makale No: 09 ISSN: 2146-9199
89
Chai, C. S., Koh, J. H. L. & Tsai, C. C. (2010). Facilitating preservice teachers' development of technological,
pedagogical, and content knowledge (TPACK). Educational Technology & Society, 13 (4), 63–73.
Choy, D.,Wong, A.F. L. & Gao, P. (2009). Studentteachers’ intentions and actions on integrating technology into
their classrooms during student teaching: A Singaporestudy. Journal of Research on Technology in Education,
42(2), 175-195.
Çakır, R. & Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne
düşünürler? İlköğretim Online, 8(3), 952-964.
Çelik, N., Kocaman, F. & Önal A.S. (2008). Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Öğretmenlerinin. Bilgisayar Okur-
Yazarlık Seviyeleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(15), 1-13.
Efe, R. (2011). Science student teachers and educational technology: experience, intentions, andvalue.
Educational Technology & Society, 14 (1), 228–240.
Erdemir, N. Bakırcı, H. & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin
tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 6(3), 99-108.
Gömleksiz, M. N. & Fidan, E. K. (2011). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik
Bilgisine İlişkin Öz-Yeterlik Algı Düzeyleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 Fall 2011, .593-620 , Turkey.
Gülbahar, Y. (2008). Improvingthe Technology Integration Skills of Prospective Teachers Through Practice: A
Case Study. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET. 7(4), Article 8.
Haşlaman, T., Kuşkaya-Mumcu, F., & Usluel, Y. K. (2007). Theintegration of information and communication
technologies in learning and teaching process: A lesson plan example. Educationand Science, 32(146), 54-63.
Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanımları açısından değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-
408.
Karasar. N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
Kaya, Z., Özdemir, T. Y., Emre, İ. ve Kaya, O. N. (2011). Exploring Preservice Information Technology Teachers’
Perception of Self-Efficacy in Web-Technological Pedagogical Content Knowledge. 6th International Advanced
Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.
Kazu İbrahim Y. & Erten Pınar (2011). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Web Pedagojik İçerik bilgisine İlişkin
Görüşleri”, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011,Sivas, Türkiye.
Koehler, M.J. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The
development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research,
32(2), 131-152.
Koehler, M. J.,&Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In AACTE Committee on Innovation and Technology. (Ed.),
Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK). New York: Routledge.
Öztürk, E. & Horzum, M.B. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin türkçeye uyarlaması. Ahi Evran
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278.
Pala, A. (2006). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları. Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 16.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2015 Cilt:4 Sayı:4 Makale No: 09 ISSN: 2146-9199
90
Rakes, G.C., Fields, V.S., & Cox, K.E. (2006). The influence of teachers’ technologyuse on instructional practices.
Journal of Research on Technology in Education, 38(4), 411-426.
Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge Growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-
14.
Yılmaz, M. (2007). “Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155–
167.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com