You are here

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN REHBERLİK FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

DEVELOPING AN ATTITUDES SCALE FOR ELEMENTARY AND MIDDLE SCHOOL TEACHERS’ TOWARDS GUIDANCE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this research, a Likert scale instrument was developed in order to identify the attitudes of elementary and middle school teachers toward counseling and psychological consulting. A draft scale was applied to 368 teacher. Factor analysis with PCA were conducted in order to determine construct validity, and varimax rotation was applied and 17-item scale was presented. It was determined that the scale has a 3-factorstructure and explained the significant part %66,545 of the total variance. In order to identify the reliability, a test, retest, and ve Cronbach-Alfa inner consistency parameters were calculated and a 3-factor structure was identified after the elimination of the items that reduce the alpha scores. It was observed that the subdimensions of alpha rates of 17-item scale with a calculated α=0.92 total alpha rate change between (αmin=.70 - αmax=.94). The correlations among factors were significant. Test-retest correlations were identified as significant (rtop=.833; p<.001). The gained results of the study prove that the scale is valid and reliable.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerine yönelik tutumlarını belirlemek için Likert tipi bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin geçerliği ve güvenirliğini test etmek için taslak ölçek 368 öğretmene uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak amacıyla PCA ile faktör analizi yapılmış ve varimax döndürme işlemi gerçekleştirilmiştir.. Güvenirliği belirlemek amacıyla test tekrar test ve Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanmış ve alpha değerini düşüren maddelerin elenmesinin ardından ölçek 17 maddeli üç faktörlü yapıya indirgenmiştir. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans miktarı %66,545’dir. Toplam alpha değeri α=0.92 olarak hesaplanan ölçeğin alt boyutlarının alpha değerlerinin (αmin=.70 - αmax=.94) arasında değiştiği görülmüştür. Madde toplam ve madde kalan analizleri ve madde ayırdedicilik analizler anlamlıdır (p<,001). Faktörler arası korelasyonlar da anlamlıdır (p<,001). Öte yandan devamlılık katsayısı için ölçek iki hafta arayla aynı gruba (N=41) uygulanmış ve toplam ve alt boyutlar için korelasyon katsayıları anlamlı bulunmuştur (rtop=.833; p<.001). Bu sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlar niteliktedir.
145
156

REFERENCES

References: 

Bakırcıoğlu, R. (2005).Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
Baltacıoğlu, İ. H. (1995). Talim Terbiyede İnkılap. İstanbul: MEB Yayınları.
Bülbül, Ö. (2009). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmelerin Rehberlik Görevleriyle İlgili Tutum ve
Davranışlarının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Eğitim Yönetimi
Dergisi, 32, 470-483.
Demir, M. (2010). Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Rehberlik Anlayışları ve Rehberliğe Yönelik
Tutumları,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Gözütok, F. D. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları. Ankara: Demokrasi Vakfı Yayınlar.
Kaya, A. (1994). Milli Eğitim Bakanlığı Üst Düzey Yöneticilerinin ve Uzmanlarının Bazı Değişkenlere Göre
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anlayışları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Malatya İnönü Üniversitesi.
Köymen, Ü. (1994). Öğrenme ve ders çalışma stratejileri envanteri : Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (1), 19-28.
Kuzgun,Y. (2000). Rehberlik ve Psikolojik Danışma.Ankara: ÖSYM Yayınları.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Haziran 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 18 ISSN: 2146-9199
156
Onur, M. (1997). Giresun İli Merkez Liselerindeki Yönetici, Öğretmen ve Öğrencilerinin Rehberlik Anlayışlarının
İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Otrar, M. (2006). Öğrenme Stilleri İle Yetenekler, Akademik Başarı ve ÖSS Başarısı Arasındaki İlişki,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Özdemir, İ.E. (1991). Bazı Değişkenlerin Liselerdeki Öğrenci, Öğretmen,Danışman ve Yöneticilerin Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentilerine Etkisi,Yayınlanmamış Doktora Tezi,Hacettepe Üniversitesi,
Ankara.
Öztemel, K. (2000). Kendini Ayarlama Becerilerini Algılamaları Farklı Öğretmenlerin Rehberlik Anlayışlarının Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi [Measurement of attitudes and data analysis
with SPSS]. Ankara: Nobel Yayınları
Tekin, H. (1993). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı.
Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: TPD Yayınları.
Tokgöz Gülsoy, S. (2004). Öğretmenlerin Psikolojik Danışmanlara Yönelik Tutumlarını Ölçen Likert Tipi Bir Ölçme
Aracının Geliştirilmesi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Turgut, M. F. (1997). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları.Ankara: Gül Yayınevi.
Yıldırım, C. (1999). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com