You are here

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF TURKISH TEXTBOOKS TAUGHT IN THE OPEN AND FORMAL SECONDARY SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In this study, Turkish textbooks taught in the open and formal secondary schools were investigated in terms of “section break evaluation questions” and in this questions the ratio of understanding and analyzing the text were tried to be determined. The universe of this study is comprised of 7th grade textbooks anticipated to be studied in 2015-2016 Education Year. In the open secondary school Turkish textbooks questions about understanding and analyzing the text have ratio of 1.98%, in spite of that knowledge evaluation questions have 98.11% ratio. 34.37% of knowledge evaluation questions are about memorizing the knowledge. It has also focused on the possible causes of the problem in this book which almost does not contain important issues like understanding the text, construal, questioning. In accordance with this purpose questions that are prepared by MEB are also included. In the analysis on the questions of three semesters from 2014-2015 Education year it has been identified that prepared exams are in partly better condition than books in means of understanding and analysis of the text (18.33%), in means of measurement of theoretical knowledge are parallel with open secondary school Turkish textbooks (30%). In formal education Turkish textbooks, it can be seen that questions about understanding and analyzing the text has a high ratio (54.32%).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Açık Öğretim Ortaokulu ile Örgün Eğitim Kurumlarında okutulan Türkçe ders kitapları “bölüm sonu değerlendirme soruları” bakımından incelenmiş, bu sorularda okuduğu metni anlama ve çözümlemeye yönelik uygulamaların oranı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda okutulması öngörülen 7. Sınıf Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Açık Öğretim Ortaokulu Türkçe Ders Kitabı’nda metni anlama ve çözümlemeye yönelik sorular %1.89, buna karşın bilgiyi ölçmeye dayalı sorular ise %98.11’lik bir orana sahiptir. Bilgiye dayalı soruların %37.74’ü teorik bilgilerin ezberletilmesine ilişkindir. Okuduğu metni anlama, yorumlama, sorgulama gibi önemli süreçlerin neredeyse yer almadığı bu kitapta sorunun olası nedenleri üzerinde de durulmuş; bu amaç çerçevesinde MEB tarafından hazırlanan sorular da incelemeye dâhil edilmiştir. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’na ait üç dönemin sınav soruları üzerine yapılan analizde hazırlanan sınavların metni anlama ve çözümleme konusunda incelenen kitaptan kısmen daha iyi durumda olduğu (%18.33), teorik bilgilerin ölçülmesi konusunda (%30) ise Açık Öğretim Ortaokulu Türkçe Ders Kitabı’yla paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. Örgün Eğitim Kurumlarında okutulan Türkçe Ders Kitabı’nda ise metni anlama ve çözümlemeye dayalı soruların yüksek bir orana (%54.32) sahip olduğu görülür.

REFERENCES

References: 

Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2011). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
Akyol, H. (2013). Okuma. Bulunduğu eser: Kırkkılıç, A. ve Akyol, H. (Ed.) İlköğretimde türkçe öğretimi (ss. 15-
48). Ankara: Pegem Yayınları.
Deniz, T. (2015). Açık öğretim okulları ders notu türkçe 7. sınıf. Ankara: MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü Yayınları.
Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem A Yayınları.
Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (2005). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: 2146-9199
160
Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayınları. 30.01.2016 tarihinde
http://www.jret.org/FileUpload/ds217232/File/uzaktanegitim.pdf adresinden alınmıştır.
Kayalan, M. (1997). Etkili ve hızlı okuma sanatı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
Komisyon (2015). İlköğretim türkçe 7 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: MEB Devlet Kitapları.
MEB (2006). İlköğretim türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. 10.07.2013 tarihinde
http://ttkb.MEB.gov.tr/program2.aspx adresinden alınmıştır.
MEB (2014). Açık öğretim ortaokulu 2014-2015 öğretim yılı ı. dönem sınavı. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19 Ekim 2014. 20.10.2015 tarihinde http://aio.meb.gov.tr/sayfa.php?id=75
adresinden alınmıştır.
MEB (2015). Açık öğretim ortaokulu 2014-2015 öğretim yılı 2. dönem sınavı. MEB Ölçme Değerlendirme ve
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 22 Mart 2015. 20.10.2015 tarihinde http://aio.meb.gov.tr/sayfa.php?id=75
adresinden alınmıştır.
MEB (2015). Açık öğretim ortaokulu 2014-2015 öğretim yılı 3. dönem sınavı. MEB Ölçme Değerlendirme ve
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 28 Haziran 2015. 20.10.2015 tarihinde
http://aio.meb.gov.tr/sayfa.php?id=75 adresinden alınmıştır.
Özdemir, E. (1983). Okuma sanatı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Yıldız, C. (2010). Okuma ve anlama öğretimi. Bulunduğu eser: Yıldız, C. (Ed.) Yeni öğretim programına göre
kuramdan uygulamaya türkçe öğretimi (ss. 115-152). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com