You are here

AÇIK ÖĞRETİM SİSTEMİ TELEVİZYON PROGRAM TASARIMINDA YENİ UYGULAMALAR

NEW APPLICATIONS OF TELEVISION PROGRAM DESIGN IN OPEN EDUCATION SYSTEM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkey's first educational television channel, TRT Okul, was established with the cooperation of Anadolu University and Turkish Radio Television in 2010. Although establishment of channels have many new thoughts, a new method about design, production and broadcasting of educational materials (television course programs) that were delivered by television in Open Education System since 1982. It is called the answer of a question that is “How should be an ideal educational television channel?” in the International Research Conference in September 2010. Especially the sources of mental and structural fundamentals of formal television courses in open education system and it’s production method intend to apply the Research Conference’s outputs. Besides the conference outputs, requirements of the basic education system in Turkey, global changes, rapid growth of the need for experts in employment in Turkey, changes in technology, new perspectives in education, need to increase the efficiency and the effectiveness have revealed the necessity to a new perspective in applications of distance education. Also “Life Long Learning” approach that is developed with TRT provided to gain a new perspective on public broadcasting. This study is intended to demonstrate how working with a methodology for design, production and broadcast of nearly 3,000 television programs produced between 2010-2014.
Abstract (Original Language): 
2010 yılında Anadolu Üniversitesi ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) işbirliği ile kurulan “TRT Okul” kanalıyla birlikte Türkiye’nin ilk eğitim televizyonu kurulmuştur. Kanalın kuruluşu birçok ilki beraberinde taşımakla birlikte, 1982 yılından bu yana televizyon mecrası üzerinden Açık Öğretim Sistemi (AÖS) sistemi öğrencilerine ulaştırılan eğitim materyallerinin (televizyon ders programları) tasarımı, uygulaması ve yayıncılığı konusunda yeni bir yöntem metodolojik olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bunun için 2010 Eylül’ünde düzenlenen Eğitim Televizyonu Uluslararası Arama Konferansı “Nasıl bir eğitim kanalı?” sorusuna cevap aramış, özellikle Açık Öğretim Sistemi’nin formal televizyon ders programlarının ve bunlar için uygulanması düşünülen yöntemin zihinsel ve yapısal temelinin kaynağını oluşturmuştur. Konferansın çıktılarının yanında Türkiye’deki temel eğitim sisteminin ihtiyaçları, global değişimler, Türkiye’de istihdamdaki uzman ihtiyacının hızla büyümesi, iletişim teknolojilerindeki değişimler, eğitimde yeni perspektifler, verimliliğin ve etkinliğin arttırılma ihtiyacı uzaktan eğitimde de yapılacak uygulamalarda yeni bir bakış açısının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Ayrıca kamu yayıncılığı içerisinde “Yaşam Boyu Eğitim (Life Long Learning)” yaklaşımının TRT ile birlikte geliştirilmesi kamusal yayıncılığın da yeni bir perspektif kazanmasını sağlamıştır. Bu çalışma 2010-2014 yılları arasında üretilen yaklaşık 3000 televizyon programının tasarımı, üretimi ve yayınlanmasında nasıl bir metodolojiyle çalışıldığını göstermeye yöneliktir.

REFERENCES

References: 

Anadolu Üniversitesi (2010). Açık Öğretim Sistemi 2020 stratejik planı [AOS 2020 strategic plan] (Rapor).
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Anadolu Üniversitesi (2010). Eğitim Televizyonu Arama Konferansı (Anadolu University Educational Television
Search Conference)(9-10 Ekim/October 2010). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Bates, A.W. (1983). Adult learning from educational television: The open university experience. In M.J.A.Howe
(eds). Learning from television: Psychological and educational research (ss.57-77). London: Academic Press.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 19 ISSN: 2146-9199
179
Bates, A.W. (1984). Broadcast television in distance education: A worldwide perspective. in A.W. Bates (ed.).
The role of technology in distance education (ss. 29-41). London: Croom Helm.
Brants, K. & De Bens, E. (2000). The status of broadcasting in europe. In J. Wieten, G. Murdock & P. Dahigren
(eds) Television across Europe: A comparative introduction (ss.7-22). London: Sage.
Bozkaya, M. (2006). Televizyonun uzaktan eğitimde kullanımı. Selçuk İletişim, 4, 146-158.
Deloitte (2014). Dünyanın en renkli ekranı: Türkiye’de dizi sektörü. (Türkiye medya vet v raporu). İstanbul:
Deloitte Touche Tohmatsu.
Hakan A. ve diğerleri (2004). Açıköğretim sistemi lisans programlarının değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 819.
Küçükcan, U. (2011, April). A new tv practice in distance education in Turkey. Turkish Online Journal of Distance
Education-TOJDE , 12, 2, 10, 140-152.
http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=EJ964993
Leopard, D. (2014, Spring). Teaching machines and the humanities: Paragraphs on critical media pedagogy.
İnterdisciplinary Humanities, 31, 1, 81-89.
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=63f96778-1207-441...
6d4f67093b87%40sessionmgr115&vid=6&hid=108
McKinsey'in BBC için hazırladığı rapor (1999) Dünyada Kamu Hizmeti Yayıncıları. Ankara: TRT Eğitim Dairesi
Başganlığı yayını.
Moeller, B. (1996). Learning from television: A research review. CCT Reports, 11
http://www2.edc.org/CCT/admin/publications/ policybriefs/lft_rr96.pdf
Oliver, E.L. (1994). Video Tools For Distance Education. In B. Wills (Ed.) Distance Education Strategies and Tools
(ss.165-195). NJ: Educational Technology Publications, Englewood Cliffs.
Özgür, A. Z. (2005). Türkiye’de uzaktan eğitimde televizyonun etkileşimli kullanımı: Olanaklar, sınırlılıklar ve
çözüm önerileri. Selçuk İletişim, 3, ss. 80-97.
Sayılgan, E. (2010). Medya işletmelerinde pazarlama yönetimi. İstanbul: Beta.
Steffes, E.M. & Duverger, P. (2012, Spring). Edutainment with videos and its positive effect on long term
memory. Journal for Advancement of Marketing Education, 20, 1.
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=7b979419-792a-417...
40sessionmgr4001&vid=1&hid=4210
Wallden, S. & Soronen, A. (2004). Edutainment: From television and computers to digital television. University
of Tampere Hypermedia Laboratory. http://www.sis.uta.fi/infim/infim_2011/julkaisut/hyper/b/fitv03b.pdf

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com