You are here

1927 İLK MEKTEPLERİN MÜFREDATI “EŞYA” DERSİ PROGRAMI

1927 THE FIRST SCHOOL CURRICULLA “COURSE OF GOODS” PROGRAM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The scope of this study is to investigate the "Curricullum of Course of Goods", dated on 1927. Curricula is a guide, which directs teacher about the content of course, educational status and in areas related to measurement and evaluation. “1926, The First School Curriculum Program” was prepared based on identifying the needs of newly established country and was prepared according to advanced education concept in global area in 1926. After implementation was done in 1926 and evaluation of the feedbacks was finished, it was put in to practice in 1927. When the structure of “Course of Goods Curriculum” was examined, it was understood that the program was foreseeing to educate pupils in the direction of individual abilities, interests and requests. Apart from others, collective education was put into practice with this program. Aim of program, aim of course and issues to be considered during the course process was given with the appropriate definitions to the programs’ structure first time in this era. “Course of Goods”; was given to the 5th class, course duration was defined as two hours in a week. As a content; scientific information about goods, tools and machines, which are in daily use of pupils, was considered to give.
Abstract (Original Language): 
Program, eğitim sürecinin en önemli faktörlerinden biridir. Program ilgili dersin amaç, içerik, eğitim durumu, ölçme ve değerlendirme ile ilgili alanlarda öğretmeni yönlendiren bir rehberdir. 1926 yılında yeni kurulan ülkenin dönemindeki ihtiyaçlarını tespit ederek, memleketin çocuklarının özelliklerini temel alan ve dünyadaki ileri eğitim ve öğretim anlayışını hedefleyen “1926 İlk Mektep Müfredat Programı” hazırlanmıştır. 1926 yılında pilot uygulaması yapılan ilk mektep müfredatı dönütlerin değerlendirilmesi sonucunda değişiklikler yapılarak 1927 yılında uygulamaya başlanmıştır. Bu çalışmanın kapsamı, Cumhuriyet döneminde hazırlanan 1927 İlk Mektep Müfredatında yer alan Eşya Ders Programını incelemektir. Eşya Dersi Program yapısı incelendiğinde; sistem kuramsal olarak her kişinin ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda eğitilmesini öngörmektedir. Bu programda diğer programlardan farklı olarak; toplu tedris uygulamasına geçilmiştir. Programın amacı, dersin amacı, dersin işlenişi esnasında dikkat edilecek hususlar program yapısına uygun olarak ilk defa bu dönemde verilmiştir. Eşya Dersi; 5. Sınıfta 2 ders saati olarak belirlenmiştir. İçerik olarak; öğrencinin her gün kullandığı eşya, alet ve makineler hakkında bilimsel bilgi edinerek bu alanda uygulama yapmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akbaba, T. (2004). Cumhuriyet döneminde program geliştirme çalışmaları. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim
Dergisi, 5, 54–55.
Anonim (1930). Dünya maarifine bakışlar: mektep kitaplarının resimli olması, Muallimler Mecmuası, 8, 12.
Aslan, E. (2011). Türkiye Cumhuriyetinin ilkokullarda izlediği ilköğretim programı “1924 ilk mektepler müfredat
programı”. İlköğretim online,10(2), 717-734.
Arslan, M. (2000). Cumhuriyet dönemi ilköğretim programları ve belli başlı özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 146.
Binbaşıoğlu, C. (2005). Cumhuriyet Döneminde İlkokul Programlarının Tarihsel Gelişimi Türk Eğitim Düşüncesi
Tarihi Araştırmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 22 ISSN: 2146-9199
210
Dewey, J. (1939). Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, İstanbul: Maarif Basımevi.
Dewey, J. (1983). The Middle Works, 1899-1924, (Edited by: Jo Ann Boydston) Carbondale: Southern Illinois
University Press.
Efendioğlu, A., Berkant, H. G. ve Arslantaş, Ö.(2010). John Dewey’in Türk Maarifi Hakkında Raporu ve Türk
Eğitim Sistemi. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir.
Demirel, Ö. (1992). Türkiye’de Program Geliştirme Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dergisi, 7, 27-43.
Dündar, Ş. (2002). İlköğretim Okullarında Hayat Bilgisi Dersi Programlarının Tarihsel Gelişim, Trakya Üniversitesi
Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2, 11-18.
Eskicumalı, A. (1994). Ideology and Education: Reconstructing the Turkish Curriculum for Social and Cultural
Change, 1923-1946. Unpulished doctoral dissertation, University of Wisconsin, Madison.
Gözütok, F.D. (2003). Türkiye'de program geliştirme çalışmaları, Milli Eğitim Dergisi, sayı. 160,
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/gozuto...
Karasar,N.(1984). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık.
Kaya, Y.K. (1993). İnsan Yetiştirme Düzenimiz Politika/Eğitim/Kalkınma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Kazamias, A.M. (1966). Education and the Quest for Modernity in Turkey, London: George Allen & Unwin Ltd.
Maarif Vekaleti (1927). İlk Mekteplerin Müfredat Programı. İkinci Tab’. İstanbul Devlet Matbaası.
MEB, (1997). Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Program Çalışmaları, Ankara: 1997.
Okan, K.(1983). Fen bilgisi öğretiminin tarihi gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, 60, 42.
Sadrettin Celal (1939). Maarifimiz ve Meseleleri İstanbul, Remzi Kitabevi.
Şahin, M.(2009). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türkiye’de hayat bilgisi ders programlarının gelişimi.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8).
Şeker, H.(2014). Eğitimde Program Geliştirme Kavramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
Tazebay, A.(1992). Cumhuriyet döneminde ilkokul programları. Milli Eğitim Dergisi, 85, 47–49.
Tazebay, A., Çelenk, S., Tertemiz, N. Ve Kalaycı, N. (2000). İlköğretim Programları Ve Gelişmeler Program
Geliştirme İlke Ve Teknikleri Açısından Değerlendirilmesi. Ankara:Nobel Yayın.
Tekışık, H. H. (1992). İlköğretim okullarında program geliştirme. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.
8.
Tuğluoğlu, F.; Tunç, T. (2015). İlkmektep mufredati ve cumhuriyet donemi eğitiminin ekonomik hedefleri
30.12.2015 tarihinde http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-76/1926 adresinden alınmıştır.
Tunç, T. ; Tuğluoğlu, F.(2013). 1926 müfredatına göre yazılan eşya dersleri kitaplarının eğitsel ve görsel tasarım
yönünden analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10.
Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Alkım Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com