You are here

TASARIM TARİHİ EĞİTİMİNDE YENİ YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR

NEW APPROACHES IN DESGIN HISTORY EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Design is a complex expression due to the multiple meanings that have is demonstrated dramatically by John Heskett's "design is to design a designer to produce a design" statement. The usage which is grammatically correct, includes four distinct sense of the word design. This ambiguity of the word due to the interaction of the terminology spread over a large area as architecture, industrial products, fashion, graphics. Design is not only a discipline is also one of the essential qualifications in every aspect of human life. When the development of design in history examined, we observed not that the new replaces the old, on which it is attached in the form of a process of stratification. So it has a great importance of learning and understanding the design process in past, owing to shape the present and future design trends. In the mean of transferring all these knowledge, using advanced technologies, multimedia and interactive products, the contribution of the new methods is the basic premise of accurate and effective design education.
Abstract (Original Language): 
Tasarımın kendi içinde sahip olduğu birden fazla anlam basamağı sebebiyle karmaşık olan ifade durumu John Heskett’in “design is to design a design to produce a design / tasarım, bir tasarım üretmek için bir tasarım tasarlamaktır” sözü ile çarpıcı biçimde ortaya konmaktadır. Dilbilgisel olarak doğru olan bu kullanım birbirinden farklı tasarımın dört anlamını içermektedir. Bu anlam karmaşası temel olarak tasarım terminolojisinin; mimarlık, endüstriyel ürün, moda, grafik, etkileşim gibi geniş bir alana yayılmasından kaynaklanır. Tasarım yalnız bir disiplin değil gün boyunca insan hayatının her noktasında etkisini gösteren ayırt edici yaşamsal temel niteliklerdendir. Tasarım tarihinin gelişimi incelendiğinde yeni olanın eskinin yerini aldığı değil, üzerine eklendiği katmanlaşma biçimindeki bir süreç olduğunu gözlemleriz. Geçmişteki tasarım süreçlerinin nasıl ve neden var olduğunu anlamak, bugün ve geleceğin tasarım eğilimlerinin şekillenmesinde büyük önem taşır. Bu bilgilerin aktarımında ise gelişmiş teknolojiler, çoklu ortam ve etkileşimli ürünlerin kullanımı, yeni yöntemlerin katkısı, doğru ve etkili bir tasarım eğitiminde temel gerekliliktir.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. ve Çetingöz, D. (2009). Not Alma Stratejisinin Öğretiminin Tarih Başarısı ve Hatırda Tutma Üzerindeki
Etkiler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 60, 577-600.
Akyıldız Hatırnaz, A. (2010). Tasarım Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştirmeye Yönelik Yöntem Önerisi: Tasarım
Döngüsü. Yayımlanmamış sanatta yeterlik tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
Alkan, C., Doğan, H. ve Sezgin, İ. (1991). Meslek ve Teknik Eğitim Esasları. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını.
Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.
Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
Eryarar, E. (2010). 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ile İlgili Kanun Hükmünde Karanamede Yer
Alan “Tasarım” Tanımının İrdelenmesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tasarım Dergisi,
Temmuz (1), 71-74.
Heskett, J. (2013). Tasarım. Ankara: Dost Yayınları.
Merriam-Webster Sözlüğü, http://www.merriam-webster.com/dictionary/design adresinden erişilmiştir.
Öngöz, S. (2011). Bir Öğrenme - Öğretme Aracı Olarak Elektronik Kitap. Zülfü Genç (Ed.), 5th International
Computer & Instructional Technologies Symposium Proceedings Book, (s.150-155). Elazığ: Fırat Üniversitesi
Matbaası
Özden, Y. (1999). Eğitimde Dönüşüm: Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem Yayıncılık
Özsoy, V. (2007). Görsel Sanatlar Eğitimi. Resim-İş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri. Ankara: Gündüz
Eğitim Yayıncılık
Öztaş, S. (2008) Tarih Öğretimi ve Filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim, 543-556.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Haziran 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 24 ISSN: 2146-9199
211
TDK (Türk Dil Kurumu) Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.org.tr adresinden erişilmiştir.
Uluslararası Bilgilendirme Tasarımı Enstitüsü (International Institute for Information Design-IIID),
http://www.iiid.net/home/definitions/ adresinden erişilmiştir.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Wildbur, P. & Burke, M. (1998). Information Graphics. Innovative Solutions In Contemporary Design . London:
Thames and Hudson.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com