You are here

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNİN KAMPÜS DIŞI ERİŞİM HİZMETİNİN KULLANICILAR TARAFINDAN FARKINDALIĞI

AWARENESS OF UNIVERSITY LIBRARIES USERS ABOUT OFF-CAMPUS SERVICES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In the information age, modern library user wants to access information resources through the computer without physically coming to the library. The main aim of the universities is to make high level of scientific research and investigation, and serving in this direction is the aim of university libraries. Therefore university libraries making subscription to electronic resources. In order to give response to library users' requests, libraries provide access to electronic resources both in campus and off campus. Thus, users can easily access these electronic resources from anywhere in the world. In this context, the aim of this study is to determine the awareness of users about the services of university library. Randomly selected 163 student is consisted the sample group of this study. Sample group was selected through from a university which was in process of developping. According to the findings of this study, 88,2% of users do not aware about electronic resources offered by university library and 95,4% of users do not aware from the service of off-campus access for subscribed electronic resources. The basic reason of this situation is determined as students' satisfaction with the results that they have found through search engines during the term of university period.
Abstract (Original Language): 
Bilgi çağı ile birlikte modern kütüphane kullanıcısı artık fiziksel olarak kütüphaneye gelmeden bilgi kaynaklarına bilgisayarı aracılığı ile erişim sağlamak istemektedir. Amacı, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak olan üniversitelerin, kütüphaneleri de bu amaç doğrultusunda hizmet sunmaktadır. Bu nedenle üniversite kütüphaneleri kullanıcı istekleri ve çağın getirdiklerini göz önünde tutarak elektronik kaynaklara abone olmakta ve bu kaynaklara erişimi sadece kütüphane veya içinde bulundukları kampüs ile sınırlamayıp, gerekli teknolojik altyapı hizmetlerini sağlayarak, bu hizmeti kampüs dışına da çıkarmaktadır. Böylelikle kullanıcılar, kütüphanenin abone olduğu elektronik kaynaklara, dünyanın her yerinden erişim sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı üniversite öğrencilerinin, üniversite kütüphanesinin kendilerine sunmuş olduğu bu hizmetlerden ne boyutta haberdar olduklarını tespit etmektir. Çalışma grubumuzu gelişmekte olan bir üniversite içinden rastgele seçilmiş 163 öğrenci oluşturmuştur. Bu araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket ile toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; öğrencilerin %88,2’sinin kütüphanenin abonelik sağlayarak kütüphane kullanıcılarına sunduğu elektronik kaynaklardan, %95,4’nün ise elektronik kaynaklara kampüs dışından da erişim imkanı sağladığından haberdar olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin lisans dönemi boyunca yaptıkları araştırmalarda arama motoru üzerinden buldukları sonuçların yeterli olduğunu düşünmeleri bu durumun temel nedeni olarak belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Atılgan, D., & Yalçın, Y. (2009). Elektronik kaynakların seçimi ve değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 23(4),
769-802.
Akkoyunlu, B.(2008). Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme:Informatıon literacy and lifelong learning.
12.01.2015 tarihinde http://egitim.beun.edu.tr/cv/hstortop/wp-content/uploads/sites/22/2013/1...
adresinden alınmıştır.
Aldemir, A. (2004). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeyleri üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi
örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
American Library Association (ALA), Association for College and Research Libraries (ACRL).(2000), Information
Literacy Competency Standards for Higher Education, 12.01.2015 tarihinde
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/stand... adresinden alınmıştır.
Arap, K. S. (2010). Türkiye Yeni Üniversitelerine Kavuşurken: Türkiye'de Yeni Üniversiteler ve Kuruluş
Gerekçeleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(01), 001-029.
Çelik, A., Uçak, N. Ö. (1993). Üniversite kütüphaneleri üzerine. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10(2).
Çelik, S. (2000). Üniversite kütüphaneleri: Amaç, görev, işlev, yönetim ve örgüt yapısı. Doğuş Üniversitesi
Dergisi, (2), 52-62.
D’Esposito, J. E., & Gardner, R. M. (1999). University students’ perceptions of the Internet: An exploratory
study. The Journal of Academic Librarianship,25(6), 456-461.
Doyle, C. S. (1994). Information literacy in an ınformation society: A concept for the ınformation age. New York:
Syracuse University.
Lau, J. (2006). Guidelines on information literacy for lifelong learning. IFLA, Veracruz.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 25 ISSN: 2146-9199
244
MIT Libraries. (2011). Assesment in MIT Libraries:MIT Library survey. 05.11.2015 tarihinde
http://libguides.mit.edu/c.php?g=176246&p=1159027 adresinden alınmıştır.
New Mexico State Library (2015). Questionaries and surveys. 05.11.2015 tarihinde
http://www.nmstatelibrary.org/index.php?option=com_content&view=article&...
adresinden alınmıştır.
Okay, S., & Aydogan, E. (2010). MYO Ögrencilerinin Internet Kullanim Amaçlarinin Incelenmesine Iliskin Bir
Arastirma/A Research on The Vocational High School Students' Intentions of Internet Usage. Selcuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 283.
Orhan, F., Günay, A. (2014). Üniversite öğrencilerinin internet tabanlı akademik usulsüzlük nedenlerinin çeşitli
değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi,15(1), 176-190.
Princeton University Library. (2010). Library services survey. 05.11.2015 tarihinde
http://library.princeton.edu/library-services-survey adresinden alınmıştır.
Sahin, Y. G., Balta, S., & Ercan, T. (2010). The use of internet resources by university students during their
course projects elicitation: a case study.TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2).
Selwyn, N. (2008). An investigation of differences in undergraduates' academic use of the internet. Active
Learning in Higher Education, 9(1), 11-22.
YÖK (Yükseköğretim Kanunu). Madde 4, 2547.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com