You are here

ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK YAŞANTILARI

EXPERIENCES OF MIDDLE AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS REGARDING INTERNET USAGE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim of this study is to determine internet experiences of middle and secondary school students. Survey research method is used in the study. To determine the internet experiences of students a survey which was developed by researchers is benefited from in the study. Percentages and frequencies are used in analysis of quantitative data and content analysis method is used in analysis of qualitative data. At the end of the study, it is found that most of the students have unlimited internet connections, use internet, are able to access internet, connect to internet wireless, have an email account, don’t have web pages, meet internet firstly at their homes, and have been using internet for at least 3 years. Additionally, it is determined that most of the students use internet for 0 to 5 hours in a week, use it from 17.00 to 21.00, pay more than 20 Liras for internet, don’t use filter programs, are members of web sites, follow development of internet, learnt how to use internet at their homes and by themselves. When student responses are examined according to their genders, it is found that boys use Facebook more than girls and girls use Instagram and Twitter more than boys do.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin internet yaşantılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin internet yaşantılarını tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anketten yararlanılmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde yüzde ve frekanslar, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin büyük bir bölümünün sınırsız internet bağlantısına sahip olduğu, internetten yararlandığı, internete ulaşma imkânının olduğu, internete kablosuz bağlandığı, e-mail hesabının olduğu, web sayfasının olmadığı, internetle ilk defa evde tanıştığı ve en az üç yıldır internet kullandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin çoğunun haftada 0 ile 5 saat arasında internete girdiği, internetten 17:00-21:00 saatleri arasında faydalandığı, internete 20 Türk lirasından daha fazla ücret ödediği, filtre programı kullanmadığı, internet sitelerine üye olduğu, internet ile ilgili gelişmeleri takip ettiği, internet kullanmayı evlerinde ve kendi kendilerine öğrendiği belirlenmiştir. Öğrencilerin yanıtları cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin Facebook’u kızlardan, kızların da Instagram’ı ve Twitter’ı erkeklerden daha çok tercih ettikleri açığa çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2004). İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımları üzerine bir çalışma. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26, 107-116.
Akkoyunlu, B. (2001). Öğretmenlerin internet kullanımı üzerine bir çalışma. Journal of Qafqaz University, 8, 57-
66.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 29 ISSN: 2146-9199
285
Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-8.
Aksoy, Y. (2004). Lise öğrencilerinin bilgisayar yaşantıları ve ebeveynlerinin bu yaşantılara yönelik düşünceleri.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Aktaş-Arnas, Y. (2005). 3-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin interaktif iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının
değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 59-66.
Balcı, Ş., Gölcü, A. A., ve Öcalan, M. E. (2013). Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri.
Selçuk İletişim, 7(4), 5-22.
Bayır, Ş. ve Numanoğlu, G. (2009, Ekim). İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımı. 3. Uluslararası Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Bayraktar, F. (2001). İnternet kullanımının ergen gelişimindeki rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege
Üniversitesi, İzmir.
Chen, K., Tarn, M. J., & Han, B. T. (2004). Internet dependency: Its impact on online behavioral patterns in ecommerce.
Human Systems Management, 23, 49-58.
Çavuş, H. ve Gökdaş, İ. (2006). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma
nedenleri ve kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 56-78.
Danıştekin, B. (2007). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin internet kullanım profili. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
Deniz, L. ve Coşkun, Y. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları. Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 39-52.
Doruk, D. (2007). Öğrenme isteksizliğinin internet kullanımıyla ilişkilendirilmesi (Ergen boyutunda).
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
Dursun, F. (2004, Temmuz). Üniversite öğrencilerinin interneti kullanma amaçları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayı’nda sunulmuştur. İnönü Üniversitesi, Malatya.
Ekici, S. ve Özenç Uçak, N. (2012). İlköğretim öğrencilerinin internette bilgi arama davranışları. Türk
Kütüphaneciliği, 26(1), 78-96.
Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). WWW üzerinden bilgiye erişim konusunda sahip olunan bilgi düzeyi ve bu
konuda hissedilen bilgi ihtiyacı üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 95-103.
Eren, F., Çelik, İ., ve Aktürk, A. O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin facebook algısı: Bir metafor analizi.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 635-648.
Ersun, A., Şahin Köze, B., Muslu, G., Beytut, D., Başbakkal, Z., ve Conk, Z. (2012). Hemşirelik yüksekokulu
öğrencilerinde internet kullanımı ile sosyal destek sistemi arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 20(2), 86-92.
European Commission. (2008). Towards safer use of the internet for children in the EU - A parents’ perspective:
Analytical report. Retrieved August 11, 2015, from http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_248_en.pdf.
Gümüş, Ç. (2003). İnternet kafelerin (dijital kütüphaneler) denetlenmesi ve eğitim amaçlı kullanımının teşviki.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Gündoğdu, D. (2006). İlköğretim öğrencilerinin internet kullanım düzeyleri ve amaçları. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 29 ISSN: 2146-9199
286
Henkoğlu, H. Ş., Mahiroğlu, A., ve Keser, H. (2015). Approaches of middle school students to internet as an
information access tool: A descriptive study. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(1), 72-110.
İskenderoğlu, M., İskenderoğlu, T., Kösa, T., Güven, B., Gamsızcan, E., ve Yavuz, H. (2009, Ekim). Öğretmen
adaylarının bilgisayar ve internet kullanımı eğilimleri. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Sempozyumu’nda sunulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Johansson, A. & Götestam, G. (2004). Internet addiction: Characteristics of a qauestionnaire and prevelance in
Norwegian youth (12-18 years). Scandinavian Journal of Psychology, 45, 223-229.
Karaman, M. K. (2010). Öğretmen adaylarının tv ve internet teknolojilerini kullanma amaç ve beklentilerinin
medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 51-62.
Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (17. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaya, S. (2010). İnternet kullanımının seviye belirleme sınavlarına (sbs) hazırlanan öğrencilerin başarısı üzerine
etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
Kınık, A., Altınkaya, Z., ve Ertepınar, H. (2012, Haziran). İlk ve ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerin
bilgisayar teknolojileri ve internet kullanım alışkanlıkları ve eğitim aracı olarak bilgisayara karşı tutumları. X.
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuştur. Niğde Üniversitesi, Niğde.
Nesset, V. (2008). The information-seeking behaviour of grade-three elementary school students the context of
a class project. Doctoral Dissertation, McGill University, Montreal, Quebec, Canada.
Özkan, E. (2010). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin bilgisayar-internet kullanım durumlarının
değerlendirilmesi (Uşak ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
Öztoprak, M. T. (2001). Bilgisayar iletişim ağlarının büro çalışanları üzerine etkileri ve bir araştırma.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Polat, H. ve Güzel, E. (2011, Eylül). Üniversite öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları.
5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuştur. Fırat Üniversitesi,
Elazığ.
Sakarya, S., Tercan, İ., ve Çoklar, A. N. (2011). İlköğretim öğrencilerinin interneti ve arama motorlarını kullanım
durumları. 16 Kasım 2015 tarihinde http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27621.pdf adresinden alınmıştır.
Şahin, M. C. ve Schreglmann, S. (2012). Böte bölümü öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinden
yararlanma düzeyleri: Çukurova üniversitesi örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
12(2), 247-258.
Şener, G. (2009, Aralık). Türkiye’de Facebook kullanımı araştırması. XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı’nda
sunulmuştur. Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
Turan, Z. & Göktaş, Y. (2011, September). Online social networking sites: Why don’t students use facebook? 5th
International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ.
Tuti, S. (2005). Eğitimde bilişim teknolojileri kullanımı performans göstergeleri, öğrenci görüşleri ve öz-yeterlik
algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Türkiye İstatistik Kurumu. (2015). Bilgi toplumu istatistikleri. 21 Mart 2015 tarihinde
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist adresinden alınmıştır.
Wiesenmayer, R. & Meadows, G. R. (1997). Addressing science teacher's initial perceptions of the classroom
uses of internet and world wide web-based resource materials. Journal of Science Education and Technology,
6(4),329-335.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 29 ISSN: 2146-9199
287
Yalçınalp, S. ve Aşkar, P. (2003). Öğrencilerin bilgi arama amacıyla interneti kullanım biçimlerinin incelenmesi.
The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 100-107.
Yaylı, A., Yüksel, Ö., ve Alabay, N. (2003). Türkiye’deki akademisyenlerin interneti kullanım düzeylerini
belirlemeye yönelik bir araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 259-277.
Yılmaz, M. (2012). Ortaöğretimde eğitim amaçlı internet kullanımı (Tekirdağ ili örneği). Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Yurttaş, G. O. (2013). İnternet kullanım alışkanlıkları açısından ilköğretim 5.-6.-7.-8. sınıf öğrencilerinin durumuinternet
kullanımı ile ilgili ailelerin değerlendirmeleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Başkent Üniversitesi,
Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com