You are here

AİLE VE OKULLA İLGİLİ BAZI DEĞİŞKENLERİN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE GÖZLENEN MATEMATİK KAYGISIYLA İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIPS BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS' MATHEMATICS ANXIETY AND SOME VARIABLES RELATED TO SCHOOL AND FAMILY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the mathematic anxiety of high school students was investigated considering some variables related to family and school. The variables related to school include the type of school, tutoring situation and teachers’ attitudes. The other variables considered in the study are parental attitudes and the family's socioeconomic income levels. The research group consists of 984 students who studying in ninth and tenth class of 10 different high schools in Trabzon. Data collected by The Information Gathering Form and Math Anxiety Scale, were analyzed by independent t-test and one-way ANOVA. According to the findings, math anxiety scores of students who have careless and authoritarian math teacher were higher than the other groups' who have mindful math teachers. In addition, there are significant differences in the students' mathematics anxiety score based on the type of school. However, it has not been found significant difference between math anxiety scores of students who had been tutored and not tutored. Based on parenting styles and family income level, it was found significant differences between students' mathematics anxiety scores.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, aile ve okulla ilgili bazı değişkenler dikkate alınarak lise öğrencilerinde gözlenen matematik kaygısının incelenmesi amaçlanmaktadır. Okulla ilgili değişkenler öğretmen tutumlarını, okul türünü ve özel ders alma durumunu kapsamaktadır. Araştırmada dikkate alınan aile ile ilgili değişkenler ise; ebeveyn tutumları ve ailenin sosyo-ekonomik gelir düzeyidir. Araştırma grubu, Trabzon’daki 10 farklı lisenin dokuzuncu ve onuncu sınıflarında öğrenim gören 984 öğrenciden oluşmaktadır. Bilgi toplama formu ve Matematik Kaygısı ölçeği ile toplanan araştırma verileri bağımsız t testi ve tek yönlü ANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, matematik öğretmenlerinin tutumları ilgilisiz ve otoriter olan öğrencilerin matematik kaygıları, öğretmenlerini ilgili olarak algılayan öğrencilerinkinden daha yüksektir. Ayrıca öğrencilerin matematik kaygısı puanlarında okul türüne dayalı anlamlı farklılıklar vardır. Buna karşın matematikten özel ders alan ve almayan öğrencilerin matematik kaygıları arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Aile ile ilgili değişkenlerden ebeveyn tutumları ve ailenin gelir düzeyine dayalı olarak öğrencilerin matematik kaygı puanları arasında anlamlı farklıklar olduğu bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Akgül, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygıları ile algıladıkları
öğretmen sosyal desteğinin cinsiyete göre matematik başarılarını yordama gücü. Yayınlanmamış yüksek lisans
tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Alkan, V. (2010). Matematikten Nefret Ediyorum!. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 189-
199.
Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: Kaygı ve
nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 89-107.
Arı, K., Savaş, E., ve Konca, Ş. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygısının nedenlerinin
incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi ,29, 211 -230.
Baloğlu, M. (2001). Matematik korkusunu yenmek, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 59-76
Baloğlu, M. (2010). An investigation of the validity and reliability of the adapted mathematics Anxiety rating
scale-shortversion (MARS-SV) among Turkish students. European Journal of Psychological Education, 25, 507-
518.
Barker, C. Pistrang, N. ve Elliott, R. (2002). Research methods in clinical psychology (2nd ed.). Chichester: John
Willey & Sons.
Bekdemir, M. (2007). The causes of mathematics anxiety in elementary preservice teachers and proposals for
decreasing mathematics anxiety (The example of Faculty of Erzincan Education). Journal of Education Faculty,
9(2), 131-144.
Bekdemir, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının
değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2(2), 169-189.
Bekdemir, M., Işık, A., ve Çıkılı, Y. (2004). Matematik kaygısını oluşturan ve artıran öğretmen davranışları ve
çözüm yolları. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 16, 88-94.
Berkant, H. G., ve Gençoğlu, S. Ş. (2015). Farklı Lise Türlerinde Çalışan Matematik Öğretmenlerinin Matematik
Eğitimine Yönelik Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 194-217.
Borg, W. R. ve Gall, M. D. (1989). Educational research: An introduction (5th ed.). New York: Longman.
Dursun, Ş. ve Bindak, R. (2011). İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi. Sosyal
Bilimler Dergisi, 35(1), 18-21.
Duymaz, İ. (2013). Resmi ve özel ortaokulların 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin
değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
Kahramanmaraş.
Goetz, T., Bieg, M., Lüdtke, O., Pekrun, R., & Hall, N. C. (2013). Do girls really experience more anxiety in
mathematics?. Psychological Science,24(10), 2079-2087.
Gourgey, A. F. (1992). Tutoring developmental mathematics: Overcoming anxiety and fostering independent
learning. Journal of Developmental Education, 15(3), 10-12.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 30 ISSN: 2146-9199
296
Gresham, G. (2004). Mathematics anxiety in elementary students. CMC ComMuniCator, 29(2), 28-29.
Hadfield, O. D., & McNeil, K. (1994). The relationship between Myers-Briggs personality type and mathematics
anxiety among preservice elementary teachers. Journal of Instructional Psychology, 21, 375–384.
Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal for Research in
Mathematics Education, 21(1), 33-46.
Ho, H. Z., Senturk, D., Lam, A. G., Zimmer, J. M., Hong, S., Okamoto, Y., ... & Wang, C. P. (2000). The affective
and cognitive dimensions of math anxiety: A cross-national study. Journal for Research in Mathematics
Education, 31(3), 362-379.
İlhan, M. ve Sünkür, M. Ö. (2012). Matematik kaygısı ile olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçiliğin matematik
başarısını yordama gücü. Mersin üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1).
Jackson, C. D., & Leffingwell, R. J. (1999). The role of instructors in creating math anxiety in students from
kindergarten through college. The Mathematics Teacher, 92(7), 583-586.
Jain, S., & Dowson, M. (2009). Mathematics anxiety as a function of multidimensional self-regulation and selfefficacy.
Contemporary Educational Psychology, 34(3), 240-249.
Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi (18. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kazelskis, R., Reeves, C., Kersh, M. E., Bailey, G., Cole, K., Larmon, M., ... & Holliday, D. C. (2000). Mathematics
anxiety and test anxiety: Separate constructs?. The Journal of Experimental Education, 68(2), 137-146.
Keklikçi, H., ve Yılmazer, Z. (2013). İlköğretim öğrencilerinin matematik korku düzeyleriyle matematik
öğretmenlerine yönelik görüşleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3),
198-204.
Kurbanoğlu, N. İ., ve Takunyacı M. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygı, tutum ve özyeterlik
inançlarının cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
9(1), 110-130.
Ma, X. (1999). A meta-analysis of the relationship between anxiety toward mathematics and achievement in
mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30(5), 520-540.
Maloney, E. A., Ramirez, G., Gunderson, E. A., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2015). Intergenerational effects of
parents’ math anxiety on children’s math achievement and anxiety. Psychological Science, 1-9.
Mumcu, H. Y., Mumcu, İ., ve Cansız-Aktaş, M. (2012). Meslek lisesi öğrencileri için matematik. Amasya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 180-195.
Newstead, K. (1998). Aspects of children's mathematics anxiety. Educational Studies in Mathematics, 36(1), 53-
71.
Oksal, A., Durmaz, B., ve Akın, A. (2013). SBS’ye hazırlanan öğrencilerin sınav ve matematik kaygılarının bazı
değişkenler açısından incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(4), 47-62.
Peskoff, F. (2000). Mathematics Anxiety and the Adult Student: An Analysis of Successful Coping Strategies.
Proceedings of the International Conference on Adults Learning Mathematics, 34-38.
Ramirez, G., Gunderson, E. A., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2013). Math anxiety, working memory, and math
achievement in early elementary school. Journal of Cognition and Development, 14(2), 187-202.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 30 ISSN: 2146-9199
297
Sapma, G. (2013). Matematik başarısı ile matematik kaygısı arasındaki ilişkinin istatistiksel yöntemlerle
incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Soni, A., & Kumari, S. (2015). The role of parental math anxiety and math attitude in their children’s math
achievement. International Journal of Science and Mathematics Education, 1-17.
Tobias, S. (1993). Overcoming Math Anxiety. New York: W.W. Norton & Company.
Tobias, S. (1998). Anxiety and mathematics. Harvard Education Review, 50, 63-70.
Wu, S. S., Willcutt, E. G., Escovar, E., & Menon, V. (2014). Mathematics achievement and anxiety and their
relation to internalizing and externalizing behaviors. Journal of Learning Disabilities, 47(6), 503-514.
Yenilmez, K., ve Dereli, A. (2009). İlköğretim okullarında matematiğe karşı olumsuz önyargı oluşturan etkenler.
NWSA: Education Sciences, 4(1), 25-33.
Yenilmez, K., ve Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir
araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,19(2), 431-448.
Yenilmez, K., ve Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve
matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 132-146.
Yücel, Z., ve Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşıt tutumlarının başarı düzeylerini
yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 10(1), 133-143.
Yüksel-Şahin, F. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeyleri.
Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 57-74.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com