You are here

TASARIM EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: ÇEVRİMİÇİ TAMAMEN UZAKTAN TASARIM EĞİTİMİ

NEW APPROACHES IN DESIGN EDUCATION: THE ENTIRELY ONLINE DISTANCE EDUCATION IN DESIGN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In design studio, being one of the cornerstones of design education, traditional methods, peer learning and sharing thoughts with each other have an important place. While students think on design problems, they share the solutions they produce; therefore, face to face communication is the focus of design education. Currently, the developments in technology and the increasing usage of online platforms and sources make the education available at anytime and anywhere. This development has affected the design education and caused the education conducted behind closed doors move outside of its wall. Therefore, the design education in which face to face communication and traditional methods have important place has integrated with technological applications and entered into a different path. As a result, we have confronted the entirely online distance education in design in which the education occurs in virtual platforms. In this study, taken together with the realized applications, it is aimed to have knowledge about the efficiency of the entirely online distance education in design. In this research a hypothetic analysis based method of the information obtained from the related books, articles and by centering on the existing sources on the internet about the subject will be used.
Abstract (Original Language): 
Tasarım eğitiminin temel taşlarından biri olan stüdyo eğitiminde, geleneksel metotlar, akranlarından öğrenme ve fikir alışverişinde bulunma önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenciler tasarım problemleri üzerine düşünürken, ürettikleri çözümleri paylaşmakta ve bu sebeple yüz yüze iletişim tasarım eğitiminin odak noktası olmaktadır. Günümüzde, teknolojideki gelişmeler, çevrimiçi kaynakların ve platformların kullanımının artması, eğitimi her an ve her yerde ulaşılabilir hale getirmiştir. Bu durum tasarım eğitimini de etkilemiş ve kapalı kapılar ardında yapılan eğitimin kendi sınırları dışına çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla yüz yüze iletişim ve geleneksel metotların önemli bir yer tuttuğu tasarım eğitimi teknolojik uygulamalar ile bütünleşerek farklı bir yola girmiş ve eğitimin tamamen sanal ortamda verildiği çevrimiçi tamamen uzaktan tasarım eğitimi modelleri karşımıza çıkmıştır. Bu bildiride, çevrimiçi tamamen uzaktan tasarım eğitimini gerçekleşmiş uygulamalar ile birlikte ele alarak, verimliliği hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır. Araştırma, konuya dair hazırlanmış makaleler, internet ortamında var olan kaynaklar üzerinde yoğunlaşılarak elde edilen bilgilerin kuramsal-analizi temelli hazırlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Academy of Fine Arts. 03.05.2016 tarihinde https://www.academyart.edu/academics/online-education
adresinden alınmıştır.
Akdemir, Ö. (Ağustos 2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.
Arat, T. ve Bakan, Ö. (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek
Okulu Dergisi, 14(1-2), 363-374.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Haziran 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 35 ISSN: 2146-9199
325
Chaney, D., Chaney, E. & Eddy, J. (Winter 2010). The context of distance learning programs in higher education:
Five enabling assumptions. Online Journal of Distance Learning Administration, 13(4), 18.04.2016 tarihinde
http://www.uncg.edu/oao/PDF/5%20Assumptons%20OJDLA.pdf adresinden alınmıştır.
Çağıltay, K. (Ekim 2014). Gökyüzünde Öğrenme?. ODTÜLÜ Dergisi, 54, 44-45, 25.04.2015 tarihinde
http://mezun.metu.edu.tr/_docs/dergi/50/Dergi/Odtulu54.pdf adresinden alınmıştır.
Fleischmann, K. (2015). The democratisation of design and design learning: How do we educate the nextgeneration
designer. International Journal of Arts & Sciences, 08(06), 101-108.
Gökçe Toker, A. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-
12.
Hansen, E. S. (2014). Investigating the possibility to teach practical design with MOOCs.
22.04.2016 tarihinde
https://www.ntnu.no/documents/10401/1264435841
/MOOCs+in+a+design+education_final_ErikH.pdf/ed9fecde-3d1f-435b-afb2-02fdf4baea9c adresinden
alınmıştır.
Holden, G., Garner, S. (2005). e-Learning in the development of design skills and knowledge at the Open
University, Designs on eLearning, 14 - 15 Eylül 2005, Londra.
Howell, S.L., Williams, P.B., Lindsay, N.K. (2003). Thirty-two trends affecting distance education: an informed
foundation for strategic planning, The Online Journal of Distance Learning Administration, 6(3), 31.10.2014
tarihinde http://www.westga.edu/~distance/ojdla /fall63/howell63.html adresinden alınmıştır.
Kanani, R. (2014). EdX CEO Anant Agarwal onthe future of online learning, Forbes, 05.08.2014 tarihinde
http://www.forbes.com/sites/rahimkanani/2014/06/21/edx-ceo-anant-agarwal...
adresinden alınmıştır.
Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. (1. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Özcan Sonnur, E. (Nisan 2016). Dersinizi Hangi Üniversiteden Almak İsterdiniz?. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi,
583, 80-83.
Öztürk, A (Şubat 2016). Tasarım Stüdyosuna Teknolojinin Entegrasyonu: Sanal Tasarım Stüdyosu, Jret (Eğitim ve
Öğretim Araştırmaları Dergisi), 5(1), 255-262.
Öztürk, A. (2014). Endüstriyel tasarım eğitiminde yeni yöntem ve yaklaşımlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
Öztürk, E. (2010). Online distance education: A new approach to industrial design education. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Öztürk, E. ve Ünlü, C.E. (2011). Çevrimiçi uzaktan endüstriyel tasarım eğitimi. 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi
Sempozyumu Dün Bugün Gelecek Bildiriler Kitabı (ss. 332-335).
Saba, F. (2012). A systems approach to the future of distance education in colleges and universities: research,
development, and implementation. Continuing Higher Education Review, 76, 30-37.
Tarhan, U. (Ağustos 2013). Sosyal üretimde türeticilik ve dijital ekonominin geleceği, Platin, 20.09.2014
tarihinde http://platinonline.com/yazar-yazi.aspx?ID=179 adresinden alınmıştır.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Haziran 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 35 ISSN: 2146-9199
326
The Future of Education. 05.08.2014 tarihinde http://video.mit.edu/watch/the-future-of-education-13247/
adresinden alınmıştır.
Tremblay, K., Lalancette, D. & Roseveare, D. (2012). Assessment of Higher Education Learning Outcomes
(AHELO Feasibility Study Report - Volume 1). OECD. 21.04.2016 tarihinde
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/AHELOFSReportVolume1.pdf adresinden alınmıştır.
Yalçınkaya, S. (2006) Web tabanlı uzaktan eğitim sistemi ve Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının
yatkınlıkları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Yang, M.Y., You, M., Chen, F.C. (2005). Competencies and qualifications for industrial design jobs: implications
for design practice, education and student career guidance, Design Studies, 26(2), 155-189.
Yıldırım, T., Özen, A., & İnan, N. (Mayıs 2008). Uzaktan mimari tasarım eğitiminde internet teknolojilerinin
kullanımı. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 37-45.
Yousef, A. M. F., Chatti, M.A., Schroeder, U. Wosnitza, M & Jakobs, H. (2014). MOOCs -A Review of the State-ofthe-
Art. 6th International Conference on Computer Supported Education (pp. 9-20). Retrieved April 22, 2016
from http://www.openeducationeuropa.eu/en/article/MOOCs---A-Review-of-the-Sta....

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com