You are here

9. SINIF FİZİK DERSİ DERS NOTLARININ SENARYOLAŞTIRILMASI: KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİ ÖRNEĞİ

DESIGNING SCREENPLAYS OF 9TH GRADE PHYSICS LESSON MATERIAL: SAMPLE OF FORCE AND MOTION UNIT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Computer technologies have been an integral part of educational life. The preparation of the course material that will appeal to the senses in the learning process clearly put forward the gains and the development of new learning methods, learning will play an important role in increasing the level of problem. The stage of preparation of written and visual material, ideas, and events should be transformed to post. With scenario writing has been characterized of which it will be heard and seen, should create a storyboard. Words in would revive scenes of events are shown schematically which it's in this draft. Team visualizations are rendered such as movement, shooting angles and interactions. Prepared this draft is expressed as a storyboard. The interaction between students with course material is important where in the electronic environment in the education system. One of the most fundamental problems is motivation of the students. As an electronic content prepared pedagogical studies will be discussed in detail.
Abstract (Original Language): 
Bilgisayar teknolojileri eğitim hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Öğrenme sürecinde duyu organlarına hitap edecek ders materyallerinin hazırlanması, kazanımların net bir şekilde ortaya konulması, yeni öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi, alternatif öğrenme yöntemlerinin sunulduğu ortamların oluşturulması öğrenme düzeyini artırmada önemli rol oynamaktadır. Yazılı ve görsel materyal hazırlama aşamasında düşüncelerin, anlatılacak olayların öncelikle yazıya dönüşmesi gerekmektedir. Senaryo yazımı ile görüneceklerin ve duyulacakların karakterize edildiği, çizildiği resimli taslaklar oluşturmak gerekmektedir. Bu taslakta, olayların canlanacağı sahnelerde yer alacak kelimeler şematik olarak gösterilir. Hareketler, çekim açıları, etkileşimler gibi bir takım görsellikler işlenir. Hazırlanan bu taslak storyboard olarak ifade edilir. Elektronik ortamda verilen eğitim sisteminde öğrenci ile ders materyali arasında etkileşim önemlidir. Öğrenciyi anlatılan konulara motive etme, bilgilerin kalıcılık düzeylerini artırma, konuya merak uyandırma ve öğretilen bilginin geri dönüşümünü alma en temel problemlerdendir. Yapılan çalışmada hazırlanan elektronik içeriklerin öğrenciye pedagojik olarak en iyi bir şekilde verilmesi için senaryo çalışmasının nasıl yapılması konusunda ayrıntılardan bahsedilecektir.

REFERENCES

References: 

Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal of
Educational Technology, 2(1), 43-49.
Altun, S. (2007). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanma Becerileri Ve Bilgisayar
Destekli Öğretime İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma(Bartın İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,
Ankara.
Bozkurt, E., Sarıkoç, A. (2008). Fizik eğitiminde sanal laboratuar, geleneksel laboratuarın yerini tutabilir mi?.
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 89 -100.
Çepni S., Ayas A., Johnson D., Turgut F. (1997). Fizik Öğretimi, Milli Eğitim Geliştirme Projesi, Ankara.
Film Maker IQ, http://filmmakeriq.com/2010/10/500-storyboard-tutorials-resources adresinden 15.02.2016
tarihinde alınmıştır.
Hakkari F. (2009) Uzaktan Eğitim Ders Materyali Hazırlamada İçerik Tasarımı, Senaryo Hazırlama ve
Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Hakkari F., Kantar M., Bayram F., İbili E., Doğan M. (2009). Ders Notlarının Senaryolaştırılması ve Uygulaması,
Akademik Bilişim, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 11-13 Şubat, 269-276.
İbili E., Bayram F., Hakkari F., Kantar M., Doğan M. (2009), SCORM Uyumlu Eğitim Yönetim Sisteminin
Tasarlanması ve Üniversite Bazında Uygulanması. Akademik Bilişim 09, Harran Üniversitesi, (ss.277-286).
Kantar, M. (2014) Fatih projesi paralelinde 9. sınıf fizik dersi kuvvet ve hareket konusunda ders materyalleri
geliştirme. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Keller, J.M., Suzuki, K. (2004). Learner Motivation and E-learning Design: A Multinationally Validated Process.
Journal of Educational Media. (ERIC Document Reproduction Service No. EJ719225)
Kurt, A. İ. (2006). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD Anlamlı Öğrenme Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar
Destekli 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi İçin Hazırlanan Bir Ders Yazılımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve
Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaöğretim fizik dersi (9-12.sınıflar) öğretim programı.
http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden 15.12.2015 tarihinde alınmıştır.
Özel, S. F. (2008). Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarılarına Etkisi. Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Yamamoto, G., T., (2012). Fatih Projesi Geleceğin Eğitimi Çalıştayı. İstanbul: Okan Üniversitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com