You are here

5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN VE OKUL KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF THE 5. AND 6. GRADE STUDENTS’ PERCEPTIONS ON THE CONCEPTS OF TEACHER AND SCHOOL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to identify and analyze the secondary school students’ perceptions over the concepts of “teacher” and “school” through metaphors. The study is comprised of 230 students 111 female and 119 male, studying at 3 state schools in Batman and İstanbul provinces at 5th and 6th grades. In collecting the data of the research, forms? are used, in which complete-the-sentence statements such as "School is similar to ... because ...", and "... Teacher is similar to … because ..." are given. Phenomenology research design is applied for the study and the data are analyzed using content analysis technique. The findings of the research reveal that the majority of the students produce positive, concrete and inanimate metaphors for the concept of “school”; and positive, concrete and vivid metaphors for the “teacher” concept. The research findings also reveal that there is a significant difference that when compared to the female students male students perceive school as a repressive environment.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin “öğretmen” ve “okul” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemek ve analiz etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Batman ve İstanbul ilindeki üç devlet okulunda öğrenim gören 111’i kız, 119’u erkek toplam 230 beşinci ve altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında “Okul …’a benzer çünkü …” ve “Öğretmen …’a benzer çünkü ...” ibarelerinin yer aldığı formlar kullanılmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmış ve veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin “okul” kavramına ilişkin çoğunluğunun olumlu, somut ve cansız; “öğretmen” kavramına ilişkin ise olumlu, somut ve canlı metaforlar ürettikleri görülmüştür. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre okul kavramını baskıcı bir ortam olarak algılamaları yönünde anlamlı bir fark bulunmuştur.
396
407

REFERENCES

References: 

Balcı, A. (1999). Metaphorical images of school: school perceptions of students, teachers and parents from four
selected schools in Ankara, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Bildik, T. ve Özbaran, B. (2006). Bağlanmanın nörobiyolojisi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13, 137-144.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri
(Onüçüncü baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk
Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
Çuhadar, A ve, Sarı, M. (2007). Göç Yollarında Eğitim: İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okula İlişkin
Algılarının Göç Bağlamında Değerlendirilmesi. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , Adana, Türkiye, 18-20
Haziran, 184-200.
Durmuşçelebi, M. ve Bilgili, A. (2014). Yeni (12 yıllık) eğitim sistemi, karşılaşılan sorunlar ve dünyadaki
uygulamalardan bazılarının incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic, 9 (2), 603-621.
Gander, M.J. & Gardiner, H.W. (1995). Çocuk ve ergen gelişimi. (Yay. Haz.: Bekir Onur), Ankara: İmge Kitapevi.
Güven, B. ve Güven, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde metafor oluşturma becerilerine
ilişkin nicel bir inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 503-512.
Hanoğlu, L. (2015 ) Metafor ve Beyin. Sağlık Düşüncesi Ve Tıp Kültürü Dergisi, 37, 96-99.
Karaırmak, Ö. ve Güloğlu, B. (2012). Metafor: Danışan ve psikolojik danışman arasındaki köprü. Türk Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 122-135.
Kösterelioğlu, İ. ve Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir değerlendirme.
International Journal of Social Science. Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2279 Number: 25-I p. 177-
187.
Lakoff, G. (1992). The contemporary theory of metaphor. (Erişim Tarihi: 22.04.2016).
http://comphacker.org/comp/engl338/files/2014/02/A9R913D.pdf
McLuhan, M. (2001). Gutenberg galaksisi tipografik insanın oluşumu. İstanbul: YKY.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
Ogurlu, Ü., Öpengin, E. ve Hızlı, E. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin okul ve öğretmene ilişkin metafor
algıları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 46, 67-83.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Haziran 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 44 ISSN: 2146-9199
407
Ömeroğlu, E. ve Ulutaş, İ. (2007). Çocuk ve ergen gelişimi. İstanbul: Morpa Yayınları.
Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi.
Eğitim ve Bilim, 37(163), 96-109.
Özdemir, M. ve Kalaycı, H. (2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2125-2137.
Özdemir, O., Özdemir, P., Kadak M,T. ve Nasıroğlu, S. (2012). Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current
Approaches in Psychiatry. 4(4), 566-589.
Öztürk, Ç. (2007) Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘coğrafya’ kavramına yönelik metafor
durumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 8(2), 55-69.
Piştof, S ve Şanlı, E. (2013). Bilişsel davranışçı terapide metafor kullanımı. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve
Araştırmalar Dergisi, 2, 182-189.
Postman,N. (1995). Kaybolan çocukluk. Ankara: İmge Kitapevi.
Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına ilişkin ileri sürdükleri
metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim, 14(55), 459-496.
Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
Şişman, M. ( 2007). Eğitim bilime giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Tüzün, O. ve Sayar, K. (2006). Bağlanma kuramı ve psikopatoloji. Düşünen Adam, 19 (1), 24-39.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com