You are here

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ)

THE OPINIONS OF CLASSROOM TEACHERS ON IN-SERVICE TRAINING APPLICATIONS (ADIYAMAN SAMPLE)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research was conducted in order to find out the opinions of classroom teachers on in-servıce training applıcations. Research population was consisted of a total of 998 classroom teachers working in 34 primary schools placed in central districts of Adıyaman in the 2015-2016 academic year. 110 classroom teachers working in primary schools selected as the sample of the study by random sampling method. In the study, Service Training Application Evaluation Questionnaire designed by Uçar (2005) was used in order to collect data. T-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni tests were used in order to the analyze the data. According to the results, a significant difference towards in service training applications in terms of seniority and the number of in-service training was observed. No significant differences found towards in service training applications in terms of graduated school type.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Adıyaman merkez ilçe sınırları içerisinde 34 ilkokulda görev yapan toplam 998 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Seçkisiz/random örnekleme yoluyla belirlenen 8 ilkokulda görev yapan 110 sınıf öğretmeni örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Uçar (2005)’ın hazırladığı Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarını Değerlendirme Anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-tesi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Bonferroni testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, mesleki kıdem ve alınan hizmet içi eğitim sayısı açısından hizmet içi eğitim uygulamalarına yönelik anlamlı fark görülmüştür. Mezun olunan fakülte türü açısından hizmet içi eğitim uygulamalarına yönelik görüşler açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
208
217

REFERENCES

References: 

Arıbaş ve ark.,(2012). İngilizce öğretmenlerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşleri. Ankara: MEB.
Gönen, S. ve Kocakaya, S. (2006). Fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimler üzerine görüşlerinin
değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19/1, 37-44.
Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Küçüktepe, C. (2013). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre
belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13/2, 26-43.
Öztürk, M. ve Sancak, S. (2007). Hizmet içi eğitim uygulamalarının çalışma hayatına etkileri. Journal of Yasar
University, 2/7, 761-794.
Saiti, A. ve Saitis, C. (2006). In-service training for teachers who work in full-day schools – evidence from
greece. European Journal of Teacher Education, 29/4, 455-470.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 22 ISSN: 2146-9199
217
Uçar, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin meb hizmet içi eğitim
uygulamalarına ilişkin görüşleri (Van ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
Uçar, R. ve İpek, C. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin MEB hizmet içi eğitim
uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3/1, 34-53.
Yayla, D. ve Sayın, M. (2006). Milli eğitim bakanlığının hizmet içi eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi. Ankara,
MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com