You are here

MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KALİTE DÜZEYİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

STUDENT OPINIONS ON QUALITY LEVEL OF LECTURERS OF MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the quality level of lecturers of musıc educatıon departments. This is a descriptive research seeking to determine the existing situation. The study universe is, 137 students of Music Education Department of Balıkesir University. The quality expectations scale for higher education prepared by Saydan was used as data collection instrument of this research. The Cronbach Alpha reliability coefficients of the factors was calculated between 0,721 and 0,894, and they proved to be reliable. The results of the factor analysis showed that the factor loadings were varied between 0,6 and 0,9 and the measurement made was considered to be valid. On the data obtained from the survey, statistical analysis were made including mean, standart deviation, one way anova, tukey multiple comparison and independent samples t-test. According to the findings, it is concluded that most of the lecturers meet the expectations of the students.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, müzik eğitimi ana bilim dalı öğretim elemanlarının kalite düzeyinin belirlenmesidir. Araştırmada kullanılan model, betimsel tarama modelidir. Araştırmanın çalşma evrenini, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında öğrenim görmekte olan 182 öğrenciden ulaşılabilen 137 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Saydan tarafından yüksek öğretim kurumlarına yönelik olarak geliştirilmiş olan kalite beklenti ölçeği kullanılmıştır. Faktörlerin Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının 0,721 ile 0,894 arasında değiştiği belirlenerek bu araştırma için yapılmış olan ölçmenin güvenilir olduğuna karar verilmiştir. Faktör analizi sonucu elde edilen faktör yapısı öngörülen faktör yapısıyla aynı olduğundan ve değişkenlerin faktör yükleri 0,6 ile 0,9 arasında değiştiğinden, ölçme aracının geçerli olduğu kabul edilmiştir. Daha sonra; ortalama ve standart sapma hesaplamaları, tek yönlü varyans analizi, tukey çoklu karşılaştırma yöntemi ve de bağımsız gruplar t testi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, öğretim elemanlarının çoğunun öğrencilerin beklentilerini karşılamakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Bektaş H. ve Akman S. (2013). Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik Ve Geçerlilik Analizi. İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:18 116-133.
Bulut, D. (2010). Müzik Öğretmenliği Eğitimi Ve Toplam Kalite Yönetimi. IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
Bildiri Kitabı, 15-17 Aralık, Marmara Üniversitesi, Sayfa 217.
Dragut, B. M.(2011). Quality Management İn Higher Education Services. Procedia Social And Behavioral
Sciences, 15, 3366–3368.
Karaca, E. (2008). Eğitimde Kalite Arayışları ve Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması. Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, Ağustos.
Karahan, M. (2013). Yükseköğretim Kurumları Kalite Yeterliliklerinin Öğrenci Memnuniyeti Ve Sürdürülebilirlik
Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:2, S:3, Yaz, (1-9).
Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). Toplam Kalite. Ankara.
Nacakcı, Z. (2004). Eğitimde Toplam Kalite Yönetim Felsefesinin Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda
Gerekliliği. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 164, Güz .
Sağer, T. (2002). Müzik Eğitiminde Toplam Kalite Uygulamaları. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2,
145-153.
Saydan, R. (2008). Üniversite Öğrencilerininin Öğretim Elemanlarından Kalite Beklentileri. Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 / 1, 63 – 79.
Şen, H. Ş. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik
Özellikleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1 99-116.
Vatan, F., Çamveren, H., Engin M. ve Erdem Ç.(2015). Hemşirelik Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının
Sundukları Hizmetlerin Kalitesi İle İlgili Beklentileri. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, Cilt:2
Sayı:3 53-70.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 04 ISSN: 2146-9199
35
Voss R., Gruber T. & Szmigin I. (2007). Service Quality İn Higher Education: The Role Of Student Expectations.
Journal Of Business Research, 60, 949–959.
Yener, S. (2005). Müzik Eğitimi Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Kültürü Kavramı. Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com