You are here

BYT PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARI DÜZEYLERİNİN MEZUN OLDUKLARI LİSELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF SUCCESS LEVELS OF COURSE – STUDENTS WHO STUDY BYT PROGRAM IN TERMS OF THEIR HIGH SCHOOL GRADUATIN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study students who study printing and publishing technology program in vocational school are analyzed in terms of their achievements in lessons and their high schools they graduated. The level of success of the curriculum of vocational school is related wtih educational environment,implementation of the Project and also directly related with their high schools they graduated. In this research paper students who study at Istanbul Arel Unıversity Vocational School Printing and Publishing Technology Program are analyzed and students are grouped into according to their high schools they graduated such as printing of vocational high school, anatolian high school and other vocational high schools and general high schools also their success course levels are examined according to theoritical and applied subjects which are selected during the university education process. SPSS, statistical methods (chi-square) are used while examining the data. When common theoretical and vocational courses are examined in printing and publishing field, students’ levels of success is variable. In this respect when curriculum of vocational school is designed; different high schools perspectives can be taken into consideration and curriculum of vocational school can be prepared under the control of academics and course contents can be regulated and shaped in order to raise the students’ average level of success in courses, so these concepts are recommended in this article.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada meslek yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojikleri programı öğrencilerinin bölüm derslerindeki başarı düzeyleri mezun oldukları lise türleri göz önüne alınarak incelenmiştir. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin başarı düzeyleri ders müfredatları, eğitim-öğretim ortamı, staj ve proje uygulamalarının yanı sıra öğrencilerin mezun oldukları lise türlerine de doğrudan bağlıdır. Çalışma, İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojikleri programı öğrencileri temel alınarak yapılmıştır. Yöntem olarak öğrenciler, mezun oldukları liselere göre; matbaa meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, diğer meslek lisesi, ve genel lise mezunları olarak gruplandırılmış ve üniversite eğitimi süresince seçilen teorik ve pratik derslere göre başarı durumları incelenmiştir. Veriler istatistik yöntemler kullanılarak SPSS istatistik programında çeşitli yöntemler (Ki-kare) kullanılarak analiz edilmiştir. BYT programındaki ortak-teorik dersler ve mesleki dersler incelendiğinde mezun olunan derslere göre başarı düzeylerinin değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Meslek yüksekokullarında ders müfredatı hazırlanırken farklı lise profillerinin göz önüne alınması, müfredatların akademisyenlerin gözetiminde düzenlenmesi, öğrencilerin ortalama başarı düzeyini yükseltecek şekilde ders içeriklerinin düzenlenmesi önerilmektedir.

REFERENCES

References: 

Bahşi, N. (2011). “Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Yöneticilerinin tutum ve Davranışları Üzerine Bir
Araştırma” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 165-178.
Balcı, S. ve Kabak, Ş. (1996). “Ara Eleman Kavramı ve Kalkınma Planlarında Ara Eleman Yetiştirme Politikaları”
21. Yüzyılda Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Çankırı, 298-302.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 32 ISSN: 2146-9199
337
Balcı, S. (1995a). “Meslek Yüksekokullarının Geliştirilmesi için Teklifler” Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek
Yüksekokulu Dergisi, 1, 1-5.
Balcı, S. (1995b). “Türkiye’deki Meslek Yüksekokullarının Kuruluşu ve Gelişimi” Ankara Üniversitesi Çankırı
Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1, 11-17.
Bedük, B.D. (1996). “Meslek Yüksekokullarının Problekleri ve Yeniden Yapılandırılmasının Gerekliliği” 21.
Yüzyılda Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Çankırı, 80-91.
Durmuş, B., Yurtkoru, E.S. ve Çinko, M. (2013). “Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi” İstanbul: Beta Yayıncılık
Gürbüz, R. (1995). “Meslek Yüksekokullarının Geliştirilmesi için Teklifler” Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek
Yüksekokulu Dergisi, 1, 5-15.
Karasar, N. (1981). “Önlisans Eğitimi ve Teknik Eğitimde Uygulanabilirliği – Tarama Modelinde Bir Araştırma”
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Kavak, Y. (1981). “Short-Cycle Higher Education: A Review of OECD Countries Experieces of Turkey” Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 100-106.
Odabaşı, B. (2013). “Mesleki ve Teknik Önlisans Programlarında Kalite Arayışı: Sınavsız Geçiş” Ç.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 269-286.
Vardar, Y. (1971). “Yükseköğretimde Önlisans Sorunu” İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası.
YÖK Rapor, Meslek Yüksekokulları ‘Mevcut Durum ve Öngörüler’ Ankara: Yükseköğretim Kurulu Matbaası.
YÖK Rapor, Ege Üniversitesi, http://www.egemyo.ege.edu.tr/program_goster.php?id=44&sec=hakk adresinden
24.03.2016 tarihinde alınmıştır.
YÖK Rapor, Marmara Üniversitesi, http://mtb.tef.marmara.edu.tr/genel-bilgiler/genel-tanim/ adresinden
24.04.2016 tarihinde alınmıştır.
YÖK Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi, https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm adresinden
24.04.2016 tarihinde alınmıştır.
YÖK Rapor, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, http://www.osym.gov.tr/belge/1-23560/2015-osysyuksekogretim-
programlari-ve-kontenjanlari-ki-.html 04.01.2016 tarihinde alınmıştır.
Yükseköğretim Kurulu (2006). “Meslek Yüksekokulları: ‘Mevcut Durum ve Öngörüler’” Ankara: Yükseköğretim
Kurumu Yayınları.
Yükseköğretim Kurulu (2005). “06.05.2005 Tarihli YÖK Genel Kurul’u, ve 18.05.2005 tarih ve 010270 sayılı yazı.
Yükseköğretim Kurulu (2006). “Meslek Yüksekokullarının Bugünkü Durumu ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Okullarından Melek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişin Değerlendirilmesi” Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com