You are here

9.SINIF ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ

9th GRADE GIFTED STUDENTS’ GEOMETRY PROBLEM-SOLVING STRATEGIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the problem solving strategies the 9th grade gifted students followed in geometry classes and if these strategies differed according to Van Hiele geometrical thinking levels were investigated.The study was carried out with the participation of 27 students of 9th grade attending Buca İncir Özer Tırnaklı Science High School in 2013-2014 Academic Year. According to research results, while the most widely used strategies by students who at Informal Deduction are simplifying the problem, making a drawing and use variable. The least used strategy is acting out the problem. While the most widely used strategies by students who at Deduction are making a drawing, using known information, use variable and solving a simpler analogous problem. The least used strategies are intelligent guessing and testing, summarizing the problem and acting out the problem. While the most widely used strategies by students who at Top Level are simplifying the problem, making a drawing, using known information and use variable. The least used strategy is acting out the problem.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, 9.sınıf üstün zekâlı öğrencilerin geometri dersindeki problem çözme stratejileri ve bu stratejilerin Van Hiele geometri düşünme düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Çalışma 2013-2014 öğretim yılında Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi'nde öğretim gören 9. sınıf 27 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre Yaşantıya Bağlı Çıkarım Düzeyinde bulunan öğrencilerin en çok kullandıkları stratejiler problemi ayrıştırma, diyagram çizme ve değişken kullanma iken en az kullandıkları strateji problemin dışında hareket etme olmuştur. Mantıksal Çıkarım Düzeyinde bulunan öğrencilerin en çok kullandıkları stratejiler diyagram çizme, bilinen bir bilgiyi kullanma, değişken kullanma ve benzer basit problemlerin çözümünden yararlanma iken en az kullandıkları stratejiler tahmin ve kontrol, problemi özetleme ve problem dışında hareket etme olmuştur. En İleri Düzeyde bulunan öğrencilerin ise en çok kullandıkları stratejiler problemi ayrıştırma, diyagram çizme, bilinen bir bilgiyi kullanma ve değişken kullanma iken en az kullandıkları strateji problemin dışında hareket etme stratejisi olmuştur.

REFERENCES

References: 

Altun, M. (1995). 3., 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Davranışları Üzerine Bir Çalışma. Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Altun, M. ve Memnun, D. S. (2008). Mathematics teacher trainees’ skills and opinions on solving non-routine
mathematical problems, Journal of Theory and Practice in Education, 4(2), 213-238.
Barb, C. & Quinn, L. (1997): Problem Solving Does Not Have To Be A Problem, Mathematics Teachers. 90(7).
Gallagher, J. J. (1975). Teaching the Gifted Child. Boston, MA: Allyn and Bacon, Inc.Hall, L. K. (2002). Problem-
Solving Strategies of Middle School Students: An Analysis of Gender Differences And Thinking in High Achieving
Students. Unpublished Doctoral Thesis, New Jersey.
İsrael, E. (2003). Problem Çözme Stratejileri, Başarı Düzeyi, Sosyo-Ekonomik Düzey ve Cinsiyet İlişkileri.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri
Anabilimleri Dalı, İzmir.
Holton, D. & Gaffney, M. (1994). Teaching talented students. In J. Neyland (Eds.), Mathematics education: A
handbook for teacher, (pp. 397-409). Wellington, New Zealand: Wellington College of Education.
Johnson, D. T. (1994). Mathematics Curriculum for the Gifted. In: Joyce VanTassel-Baska. (Ed).Comprehensive
Curriculum for Gifted Learners. (Second edition). (ss. 231-262).United States of America: Ally and Bacon.
Kılıç, S. D. (2003). İlköğretim İkinci Kademe Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerinde Gösterdiği Problem
Çözme Yaklaşım ve Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İzmir.
Lawrance, S. (2000). Twentieth-century mathematics : A brief review of the century, Mathematics Teaching in
The Middle Scholl , 5(5), s.278.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 07 ISSN: 2146-9199
55
MEB (2005). İlköğretim Matematik Dersi 1–5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü
Basım Evi.
MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü
Basım Evi.
MEB (2009). Üstün Zeka ve Özel Yetenekli Çocuklar. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi
Projesi, Ankara.
MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları
Müdürlüğü Basım Evi.
NCTM (2000), Curriculum and Evaluation Standarts for School Mathematics.
http://www.mathcurriculumcenter.org/PDFS/CCM/summaries/standards_summary... (24 Kasım 2013).
Pressley, M. (1995). Cognition, Teaching ,Assesment, Harper Collins College Publishers, New York, s.28-30,
s.315-322.
Renzulli, J. S. (1978). What Makes Giftedness? Phi Delta Kappan, 60, 180-184.
Şahin, O. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri.
Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
Yazgan, Y. (2007). Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problem Çözme Stratejileriyle İlgili
Gözlemler, İlköğretim-Online Dergisi, 6(2), s.249.
Yıldırım, A., & Şimşek H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Yıldız, A., Baltacı, S., Kurak, Y. & Güven, B. (2012). Üstün Yetenekli ve Üstün Yetenekli Olmayan 8. Sınıf
Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 25(1), 123-143.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com