You are here

FRANSIZCA ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE HEDEFLER

OBJECTIVES IN TRANSLATOR TRAINING DEPARTMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The long-term goal of translator training departments (TTD) is to form well-trained translators, and this can be only achieved by clearly formulated specific objectives. The purpose of this study is to reveal the profile of French TTD in Turkey by means of educational objectives. After examining objectives in international context and those specified in the works of translation scholars, a reference framework is created. Then, general and specific objectives stated by departments are analyzed and a comparison is made between the two, which enabled us to show the present application. It has been revealed that only 3 of the 14 objectives in the framework appear more than 50% in the curriculum of TTD, and the essential objective in teaching translation in Turkey is to develop the foreign language competence. The study showed that objectives formulated from theories aren’t integrated into translation teaching.
Abstract (Original Language): 
Mütercim Tercümanlık bölümlerinin uzak hedefi donanımlı çevirmenler yetiştirmektir ama bu hedefe ancak açıkça belirtilmiş özel hedeflerle ulaşılabilir. Bu çalışma Türkiye’deki Fransızca çeviri eğitiminin hedefler açısından profilini çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada kuramsal açıdan çeviri eğitiminde hedefleri inceleyen araştırmacıların çalışmalarıyla uluslararası alanda kabul görmüş hedefler incelenmiş ve çeviri eğitimi için çerçeve hedefler oluşturulmuştur. Daha sonra Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde hayata geçmiş olan hedefler belirlenmiştir ve bunlar çerçeve hedeflerle karşılaştırarak durum değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma Türkiye’deki çeviri eğitiminde temel hedefin yabancı dil edincini geliştirmek olduğunu ve saptanan toplam 14 hedeften sadece 3’ünün %50’den fazla bir oranla bölümlerin izlencelerinde yer aldığını ortaya çıkarmıştır. Araştırma sonucunda kuramsal hedeflerin eğitimle bütünleştirilemediği sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Adab,B. (1998).Évaluer les traductions en fonction de la finalité des textes. Bulunduğu eser: Delisle J. & Lee-
Jahnke (Ed.). Enseignement de la traduction et traduction dans l’enseignement (ss. 127-134). Ottowa: Les
Presses de l'Université d'Ottawa.
Akdağ, A.I. (2015). Mütercim Tercümanlık öğrencilerinde çeviri edincinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Akdağ, A.I. (2015, Nisan). Fransızca Mütercim Tercümanlık öğrencilerinin mezun profili, Sosyal Araştırmalar
Dergisi, 37 (8), ss. 659-672. 25.07.2015 tarihinde
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi37_pdf/5egitim/AKDAG_isik_ay... adresinden alınmıştır.
Ballard,M. (2005). Téléologie de la traduction universitaire. META, 50(1), 48-59.
Durieux,C.(2005). L’enseignement de la traduction: enjeux et démarches. META, 50(1),36-47.
Ertürk, S. (1998). Eğitimde “Program” geliştirme. Onuncu Baskı. Ankara: Meteksan A.Ş.
Gonzalez Davies, M. (2004). Undergraduate and postgraduate translation degrees. Bulunduğu eser: Malmkjaer,
K. (Ed.). Translation in undergraduate degree programmes, (ss. 67–81). Amsterdam / Philadelphia: John
Benjamins Publishing Company.
Gonzalez Davies, M. (2005). Minding the process, improving the product alternatives to traditional translator
training. Bulunduğu eser: Tennet, M. (Ed.). Training for the new millenium (ss.67-82). Amsterdam /
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Hacettepe Üniversitesi Ders Katalogu. 30.07.2015 tarihinde http://akts.hacettepe.edu.tr/ adresinden alınmıştır.
İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölüm sayfası. 30.07.2015 tarihinde
http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden alınmıştır.
Kırıkkale Üniversitesi Ders Katalogu. 30.07.2015 tarihinde http://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/ adresinden
alınmıştır.
Marmara Üniversitesi Ders Katalogu. 30.07.2015 tarihinde
http://llp.marmara.edu.tr/organizasyon.aspx?kultur=tr-tr&Mod=1&ustbirim=...
1&program=34&organizasyonId=38&mufredatTurId=932001Lisans adresinden alınmıştır.
Mersin Üniversitesi Ders Katalogu. 30.07.2015 tarihinde
http://oibs.mersin.edu.tr/bologna/?id=/programmes&degree=12 adresinden alınmıştır.
Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), 323-343.
Pym, A. (2009). Translator training. Pre-print text written for the Oxford Companion to Translation Studies
15.07.2012 tarihinde
https://www.researchgate.net/profile/Anthony_Pym2/publication/242711915_...
4050cf2dca8000353cf.pdf adresinden alınmıştır.
Pym, A. (2010) Interview on translator education. 17.09.2012 tarihinde http://usuaris.tinet.cat/apym/online/
training/2010_interview_china.pdf adresinden alınmıştır.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 09 ISSN: 2146-9199
73
Schaffner, C. ve Adab, B. (Ed.). (2000). Developing translation competence. Amsterdam / Philadelphia: John
Benjamins Publishing Company.
Tahir-Gürçağlar, Ş. (2011). Çevirinin ABC’si. Ankara: Say Yayıncılık.
Tan, X. (2008). Towards a whole-person translator education approach in translation teaching on university
degree programmes”. META, 53 (3), 589-608.
Yazıcı, M. (2012). Türkiyede çeviri eğitimi üzerine. Çeviribilim Dergisi,17-23.
Yaşar,M. (2012). Nitel araştırma. 19.12.2013 tarihinde http://egitim.cu.edu.tr/myfiles/open.aspx?file=2099.ppt
adresinden alınmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Katalogu.30.07.2015 tarihinde http://www.bologna.yildiz.edu.tr/ adresinden
alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com