You are here

ALTINCI SINIF MATEMATİK DERSİ CEBİR ÖĞRENME ALANININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

INVESTIGATION AND DEVELOPMENT OF ALGEBRA LEARNING DOMAIN OF SIXTH GRADE MATH LESSON IN TERMS OF TEACHERS' VIEWS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to evaluate and to put forward some proposals for development of the gains, content, teaching-learning dimension, and measuring-evaluation dimension of algebra learning domain of sixth grade math lesson in terms of math teachers' views. In this context this is a study which has been realized for curriculum evaluation and development. The sample of the study consists of total of 50 math teachers, 25 of whom have worked in the center of Kahramanmaraş, and 25 of whom have worked in other various cities in Turkey. The data were collected by a curriculum evaluation questionnaire developed by researchers. It has been found that, although the most of the teachers declared positive opinions about the four dimensions of algebra learning domain, some proposals have been put forward some proposals for the change of the dimensions algebra learning domain in terms of some teachers who declared views about the change and correction of this learning domain.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, altıncı sınıf matematik dersi cebir öğrenme alanının kazanımlarını, içeriğini, eğitim durumlarını ve sınama durumlarını matematik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmaktır. Bu anlamda bir program değerlendirme ve geliştirme çalışması niteliğindedir. Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 25’i Kahramanmaraş merkezde, diğer 25’i farklı illerde görev yapan toplam 50 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen program değerlendirme anketi ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin çoğunluğunun programın cebir öğrenme alanına ait kazanım, içerik, eğitim durumları ve sınama durumlarını uygun gördükleri belirlenmiş olsa da, öğretmenlerden bazılarının değişmesi ya da düzeltilmesi yönündeki görüşlerine dayalı olarak cebir öğrenme alanıyla ilgili bazı değişiklik önerileri ileri sürülmüştür.

REFERENCES

References: 

Akkaya, A. O. (2008). 6. sınıf matematik dersi öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Altun, M. (2015). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. Bursa: Aktüel.
Argon, T., Tuncel, M., Kaya, S. ve Kartallıoğlu, S. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin derslerinde araçgereç
kullanma sıklığı ve bu sıklığı etkileyen faktörler. 2nd International Conference On New Trends in Education
and Their Implication. 27-29 April, Antalya-Türkiye.
Arseven, A., Arseven, İ. ve Kontaş, H. (2014). Matematik programının değerlendirme ögesine ilişkin sınıf
öğretmenlerinin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 657-677.
Avcu, T. (2009). Yedinci sınıf matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak
değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Aydın, B. (2003). Bilgi toplumunun oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik eğitimi. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 183-190.
Aydoğdu, Ö. (2007). İlköğretim 6. sınıf matematik dersi geometri öğrenme alanının değerlendirilmesine ilişkin
öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Aydoğmuş, S. (1998). İlköğretim 5. sınıf matematik dersi öğretim programının değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Baki, A. ve Aktaş, M. C. (2013). Yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme değerlendirme
boyutu ile ilgili öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 203-222.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2016 Cilt:5 Sayı:3 Makale No: 23 ISSN: 2146-9199
252
Bal, A. P. ve Dinç-Artut, P. (2013). İlköğretim matematik öğretim programının değerlendirilmesi. Eğitim ve
Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 164-171.
Bal, P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi.
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 53-68.
Baykul, Y. ve Tertemiz N. (2004). İlköğretim birinci, ikinci ve üçüncü sınıf matematik programı üzerine bir
değerlendirme. Eğitim ve Bilim, 29(31), 40-49.
Boz, N. (2008). Matematik neden zor? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,
2(2), 52-65.
Bulut, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci kademe programlarının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Butakın, V. ve Özgen, K. (2007). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının (4. ve 5. sınıf)
uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi-Diyarbakır İli örneği. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 82-94.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri.
Ankara: Pegem Akademi.
Çelen, Y. (2011). Öğretmenlerin ilköğretim programına ilişkin görüşlerinin ve matematiğe yönelik tutumlarının
incelenmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Dağlar, S. (2008). 2005 yılı ilköğretim 6. sınıf matematik dersi programının değerlendirmesi üzerine bir çalışma.
Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
Davarcıoğlu, P. (2008). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik korkusu. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Dede, Y. ve Argün, Z. (2003). Cebir, öğrencilere niçin zor gelmektedir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 24, 180-185.
Demirel, Ö. (1992). Türkiye’de program geliştirme uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
7, 27-43.
Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
Ergün, M. ve Özdaş, A. (1997). Özel öğretim metotları. 11.11.2013 tarihinde
http//www.aku.edu.tr/metod00.html adresinden alınmıştır.
Ersoy, Y. (1997). Okullarda matematik eğitimi: matematikte okur-yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 13, 115-120.
Ersoy, Y. ve Erbaş, A. K. (2005). Kassel projesi cebir testinde bir grup türk öğrencinin genel başarısı ve öğrenme
güçlükleri. İlköğretim Online, 4(1), 18-39.
Işık, A., Çiltaş, A. ve Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım
Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.
İspir, O. A. ve Palabıyık, U. (2011). Örüntü temelli cebir öğretiminin öğrencilerin cebirsel düşünme becerileri ve
matematiğe karşı tutumlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 111-123.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2016 Cilt:5 Sayı:3 Makale No: 23 ISSN: 2146-9199
253
İyiol, F. F. (2011). İlköğretim 8. sınıf matematik programının öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
İzci, E. ve Göktaş, Ö. (2014). Matematik öğretmenlerinin 5. sınıf matematik dersi öğretim programına ilişkin
görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 317-328.
Halat, E. (2007). Yeni ilköğretim matematik programı (1-5) ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Afyon
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 63-88.
Kalender, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım temelli yeni matematik programının
uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik görüşleri. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Karagöz, E. (2010). İlköğretim II. kademe matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşleri
doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
Karakuş, M. ve Yeşilpınar, M. (2013). İlköğretim altıncı sınıf matematik dersinde uygulanan etkinliklerin ve
ölçme-değerlendirme sürecinin incelenmesi: Bir durum çalısması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(1), 35-54.
Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Korkut, D. (2005). 1948-1991 yılları ilköğretim 5.sınıf matematik programlarının değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
Köse, E. (2011). 2005 ilköğretim matematik programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi.
Journal of Educational Science, 2(2), 1-11.
Kural, M. (2002). İlköğretim 7. sınıf matematik dersi öğretim programına ilişkin öğretmen ve müfettiş görüşleri.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Küçüktepe, C. (2014). Program geliştirme süreci. H.Şeker (Ed.), Eğitimde program geliştirme kavramlar
yaklaşımlar (s. 89-126). Ankara: Anı Yayıncılık.
Leder, G. C., Pehkonen, E. ve Törner, G. (Eds.) (2002). Beliefs: A hidden variable in mathematics education? (Vol.
31). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
MEB (2008). İlköğretim 7. sınıf matematik dersi öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
MEB (2009). Ortaokul matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
MEB (2013). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim
Basımevi.
MEB (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Nacar, N. (2015). Ortaokul 5. Sınıf matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre
incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Olkun, S. ve Toluk-Uçar, Z. (2006). İlköğretim matematik öğretiminde çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Ekinoks.
Orbeyi, S. (2007). İlköğretim matematik ders öğretim programı’nın öğretmen görüşlerine dayalı olarak
değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Özen, H. (2006). Türkiye’de etkili matematik öğretimi için 1968-2005 yılları arasında geliştirilen ilköğretim (1-5)
matematik programlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2016 Cilt:5 Sayı:3 Makale No: 23 ISSN: 2146-9199
254
Pektaş, Y. (2012). İlköğretim dördüncü sınıf matematik dersi öğretim programının değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
Sarıer, Y. (2007). 6.sınıf matematik öğretmenlerinin matematik öğretim programına ilişkin görüşleri.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.
Soycan, S. B. (2006). 2005 yılı ilköğretim 5. sınıf matematik programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Stipek, D. (2013). Mathematics in early childhood education: Revolution or evolution? Early Education and
Development, 24(4), 431-535.
Şahan, H. H. (2007). İlköğretim 3. sınıf matematik dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış
doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Taşpınar, M. ve Halat, E. (2009). Yeni ilköğretim 6. sınıf matematik programının ölçme değerlendirme kısmının
öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 551-572.
Yazıcı, E. (2009). İlköğretim matematik dersi 6. sınıf öğretim programının değerlendirilmesi üzerine bir çalışma.
Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. Sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com