You are here

MÜZİK EĞİTİMİNDE XX. YÜZYILDAKİ ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

COMPERATIVE STUDY OF TEACHING APPROACHES OF MUSIC EDUCATION IN XX. CENTURY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In XX century, in music education various approaches has been developed as well as in general education. Dalcroze, Orff Kodaly and Suzuki approaches has been prominent in music education. In this qualitative study, literature rewiev method is used. The purpose of the study is comperative examination of the mentioned approaches. In this study the approaches has examined in detail, and common and different points of the approaches has defined.
Abstract (Original Language): 
XX YY.'da Dünya'da genel eğitim alanında olduğu gibi müzik eğitiminde de müzik öğretimi konusunda çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan Dalcroze, Orff, Kodaly ve Suzuki öğretim yaklaşımları müzik eğitiminde öne çıkmıştır. Sözü edilen yaklaşımların karşılaştırmalı olarak incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma, kaynak taraması yöntemi kullanılarak yapılan nitel bir çalışmadır. Çalışmada öğretim yaklaşımları ayrıntılı olarak incelenmiş, yaklaşımların ortak ve farklı olduğu noktalar belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akpınar, U. (2009) “Suzuki Piano School Volume I” Okul Öncesi Dönem Piyano Başlangıç Metodunun Hedef ve
Hedef Davranışlar Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Ankara.
Aykar, A., (2014) Suzuki Yönteminin Türk Halk Ezgileri Kullanılarak Başlangıç Gitar Eğitimine Uygulanabilirliği.
Necmettin Erbaka Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
Çimşir, Ö., (2013) Eğitmen Eğitimi ve İletişim; K.O. Koçak, N.Laslo, Türkiye'de Orff-Schulwerk Müzik, Oyun ve
Dans Üzerine Makaleler 37-44, Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
Ertürk, S. (1972) Eğitimde Program Geliştirme, Ankara, Yelkentepe Yayınları.
Findley, E., (1971), Rhythm and Movement, 27.04.2016 tarihinde books.google.com.tr adresinden alınmıştır.
Gedikli, E. (2007) Müzik Eğitimi, Bursa, Ezgi Kitabevi.
Göğüş, G. (2009) Müzik Öğretimi ve Yöntemleri, Bursa.
Gürgen Tekin, E., (2006) Müzik Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştiren Yöntem ve Yaklaşımlar, 02.05.2016 tarihinde
kaynakca.yaraticidrama.org adresinden alınmıştır.
Gürgen Tekin, E., (2007) Orff-Schulwerk ve Kodaly Yöntemi'nin Vokal Doğaçlama, Müziksel İşitme ve Şarkı
Söyleme Becerileri Üzerindeki Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, İzmir.
Koçak, K.O., Orff-Schulwerk'in Türkçe Karşılığı Nedir?, 02.05.2016 tarihinde www.orffmerkezi.org adresinden
alınmıştır.
Sökezoğlu, D. (2010) Ritim, Hareket ve Şarkı Öğretimi Temelli Müzik Eğitiminin 7-11 Yaş Grubu Çocuk Yuvası
Öğrencilerinin Sosyal Gelişimleri Üzerine Etkisi (Afyonkarahisar İli Örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
Şenol, A., (2013) İstanbul Anadolu Yakasındaki Anaokullarında Altı Yaş Grupları ile Orff-Schulwerk Uygulamaları,
K.O. Koçak, N.Laslo, Türkiye'de Orff-Schulwerk Müzik, Oyun ve Dans Üzerine Makaleler 89-95, Ankara: Müzik
Eğitimi Yayınları.
Tecimer Kasap, B., (2005) Suzuki Okulu Metodu, İnönü Üniversites, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:9, 115-
118.
Tuncer, D., (2012) Okul Öncesi Eğitiminde Dalcroze Yaklaşımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
Tufan, S., (2011) Müzik Öğretmeni Adaylarının Dalcroze, Kodaly ve Orff Yaklaşımlarıyla İlgili Görüşleri ile Bu
yaklaşımların Adayların Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Tutumlarına olan Etkisi Marmara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2016 Cilt:5 Sayı:3 Makale No: 36 ISSN: 2146-9199
379
Türkmen, E. F. (2016) Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yay.
Yıldırım, K., (1995) Kodaly Yöntemi ile Müzik Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayaımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
Yiğit, E. F., (2000) Müzik Eğitiminde Kodaly Metodunun Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
Yönetken, H.B. (1952) Okulda Müzik Öğretimi ve Öğretim Metodları, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
Uçan, A., (2005) Müzik Eğitimi Ankara, Evrensel Müzikevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com