You are here

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA DERSİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

CHILD DEVELOPMENT PROGRAM STUDENTS' EXPECTATION FOR PRACTICE LESSONS AT PRESCHOOL INSTITUTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of the study is to evaluate students' expectations from the "Practice Course in Preschool Education Institutions" that they have taken in the second grade of the Child Development Program associate students. Qualitative research method was used in this study. An interview form consisting of open‐ended questions has been prepared and implemented in order to receive the views of the associate students on the child development program. Qualitative data obtained as a result of the interview form are categorized under the headings of the specified subjects. Then the data for each category was subjected to content analysis. The study group of the research has created 47 associate students studying in the Child Development Program which is "Practice Course in Preschool Education Institutions". When the results obtained from the research are examined; Participants stated that they should provide adequate level of counseling and advisory teacher selection, as well as the amount of material needed for them during the implementation process. However, it has been said that there should be comprehensive information about the school to be implemented, student support in the course observation process and recognition of more applications.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın temel amacı, Çocuk Gelişimi Programı önlisans öğrencilerinin ikinci sınıfta almış oldukları "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama Dersi"nden beklentilerini öğrenci görüşleri açısından değerlendirmektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çocuk Gelişimi Programı önlisans öğrencilerinin uygulama dersine ilişkin görüşlerini almak amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. Görüşme formu sonucunda elde edilen nitel veriler, belirlenen konu başlıkları altında kategorilere ayrılmıştır. Daha sonra her bir kategori için belirlenen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama Dersi"ni alan Çocuk Gelişimi Programında okuyan 47 önlisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen verilere incelendiğinde; katılımcıların kendilerine yeterli düzeyde danışmanlık yapılması ve danışman öğretmen seçiminin iyi yapılması, ayrıca uygulama sürecinde kendilerine ihtiyaç duyulduğu kadar materyalin sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte uygulama yapılacak okul ile ilgili kapsamlı bilgi verilmesini, ders gözlem sürecinde öğrenciye destek olunması gerektiğini ve daha çok uygulama olanağının tanınması konularında beklentiler dile getirilmiştir.
151
157

REFERENCES

References: 

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri.
(3. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Gökdoğan, O. ve Sarıgöz, O. (2012). "Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin "Mesleki Uygulama Dersi" İle İlgili
Görüşlerin Değerlendirilmesi "International participated Science and Culture Symposium Book, (ss. 1091‐1100).
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Aralık 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 17 ISSN: 2146‐9199
157
Patton, Michael Quinn (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (Çev. Ed. M. Bütün ve S.B. Demir).
Ankara: Pegem A Yayıncılık. (Eserin orjinali 2002'de yayımlandı).
Seçer, Z., Çeliköz, N., ve Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve
çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128‐152.
Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
YÖK, (2010). Hemşirelik Ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı, Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com