You are here

9. SINIF FİZİK ÖĞRETİMİNDE SANAL LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AN ASSESSMENT OF VIRTUAL LABORATORY APPLICATIONS IN 9th GRADE PHYSICS TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to assess the effects of the virtual laboratory applications on the academic achievements of students in terms of the performance of teachers, physical conditions and sex in 9th grade physics teaching. The sample of the study consisted of 2 physics teachers working at Gazi Anatolian High School and Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anatolian High School in K.Çekmece Istanbul and 86 9th-grade students (Nfemale=40, Nmale=46) in the 2012-2013 education term. An achievement test consisting of 17 open-ended questions and observation method were used in the study conducted on the basis of experimental study with pretest/posttest control group. As a result of the study, while a significant increase was expected in the academic achievements of students in the experimental group, it is found that the achievement of female students and their attendance to lesson was higher than male students. Furthermore, it was also seen that female students provided more detailed answers to questions related to the applications. The influence of teachers running the application should be taken into consideration as much as the applications for academic achievement of male students.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, 9. sınıf fizik öğretiminde sanal laboratuar uygulamalarının öğrencilerinin akademik başarıları üzerindeki etkilerini öğretmen performansı, fiziksel koşullar ve cinsiyet açısından değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini, 2012-2013 öğretim yılında İstanbul-K.Çekmece Gazi Anadolu ve Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Liselerinde görev yapan 2 fizik öğretmeni ve 9. sınıfta öğrenim gören 86 öğrenci (Nkız=40, Nerkek=46) oluşturmaktadır. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel çalışmaya dayalı olarak yürütülen araştırmada, 17 açık uçlu sorudan oluşan başarı testi ve gözlem metodu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; deney grubundaki öğrencilerin akademik başarılarında anlamlı derecede bir artış belirlenirken; kız öğrencilerin başarısının ve derse katılımının erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kız öğrencilerin uygulamalar ile ilgili soruları daha ayrıntılı bir şekilde cevaplandırdığı görülmüştür. Erkek öğrencilerin akademik başarılarında, uygulamalar kadar uygulamayı yürüten öğretmenin de etkisinin dikkate alınması gerekmektedir.

REFERENCES

References: 

Bektasli, B. & White, A. L. (2012). The relationship between logical thinking, gender, and kinematics graph
interpretation skills. Eğitim Araştırmaları – Eurasian Journal of Educational Research, 48, pp.1-20.
Boylan. C. (1996) Attitudes Toward Teaching And Taking Science Course A Correlation Between Teachers and
Students. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Michigan, USA.
Bozkurt, E. ve Sarıkoç, A. (2008). Fizik Eğitiminde Sanal Laboratuar, Geleneksel Laboratuarın Yerini Tutabilir mi?.
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, pp.89 -100.
Jimoyiannis, A. and Komis, V. (2001). Computer simulations in physics teaching and learning: a case study on
students’understanding of trajectory motion. Computer and Education, 36, pp.183-204.
Kahle, J.B. 1983. The Disadvantaged Majority: Science Education For Women. ERIC: No. ED 242 561.
Kanai, K. & Norman, J.(1997). Systemic reform evaluation: gender differences in student attitudes toward
science and mathematics. In P. A. Rubba, P.F. Keig, and James A. Rye (Eds.) Proceedings of the 1997 Annual
International Conference of the Association for the Education of Teachers in Science, pp. 532-583.
Korucuoğlu, P. (2008) Fizik Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeylerinin Fizik Tutumu,
Cinsiyet, Sınıf Düzeni ve Mezun Oldukları Lise Türü İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Koyunlu-Ünlü, Z. and Dökme, İ. (October 2011). The Effect of Combining Analogy-Based Simulation and
Laboratory Activities on Turkish Elementary School Students' Understanding of Simple Electric Circuits, The
Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4), pp.320-329.
Maskan, A. K. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Temel Fizik, Biyofizik Ve Medikal Fizik Derslerine Yönelik
Tutumlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 6. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi,
Bildiriler, 1, pp.403-408.
McLoad, D.B. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization In D. A. Grouws (Ed.)
Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning ( 575-596). New York: Mac Millan.
MEB, 2013. Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı, Ankara.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Aralık 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 28 ISSN: 2146-9199
248
Mullis, I. V. S. et al. (2000). TIMSS 1999 international mathematics report: Findings from IEA’s repeat of the
third international mathematics and science study at eighth grade. Chestnut Hill, MA: The International Study
Center: Boston College Lynch School of Education.
Schibeci, R. A. (1984). Attitudes To Science: An Update. Studies in Science Education 11, pp.26-59.
Schibeci, R.A. & Riley, J.P. (1986). Influence of Students’ Background and Perceptions on Science Attitudes and
Achievement. Journal of Research in Science Teaching, 23, pp.177- 187.
Sungur, S. & Tekkaya, C. (2003) Students Achievement in Human Circular Cystem Unit: The Effect of Reasoning
Ability and Gender. Journal of Science Education Tecnology, 12, pp.29-64.
Tanel, Z. ve Önder, F. (2010). Diyot Konularına İlişkin Bilgisayar Simülasyonları Kullanımının Öğrencilerin
Laboratuvar Başarısına Etkisi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi, 23-25 Eylül, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com