You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETİK VE MESLEKİ ETİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHER'S VIEWS ON ETHICS AND PROFESSIONAL ETHICS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research aims to identify prospective teachers’ views regarding the ethical and professional ethical behaviors that teachers should possess. This study hosts a total of 140 prospective teachers who are enrolled in pedagogical formation certificate program during the academic year of 2015 and 2016 and who are from different majors that are subjected to teachers’ assignment such as physics (f:18), chemistry (f:25), and health / health services (f:45), Turkish language and literature (f:23) and religious culture and ethics (f:29). The participants were chosen through convenient sampling method. Being a quantitative study, the study used a written opinion form consisting of open-ended questions in order to determine prospective teachers’ views. Content analysis was utilized in data analysis. Analyses have revealed that prospective teachers correlate ethics with the concepts of rule, rightness-wrongness, respect, morality, honesty, universality, professional responsibility, conscientiousness, decency and justice. It has been noted that prospective teachers mostly associate the ethical behaviors that teachers should possess with personal traits. The most frequent unethical events they have encountered in their student and working lives have been determined to mostly relate to discrimination. Besides, several recommendations have been presented by prospective teachers for the development of ethical behaviors.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının etik ve öğretmenlerin sahip olması gereken mesleki etik davranışlar hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı olan öğretmen adaylarından kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yolu ile öğretmenlik atamasına esas olan alanlar içerisinden fizik (f:18), kimya (f:25), sağlık/sağlık hizmetleri (f:45), Türk dili ve edebiyatı (f:23) ile din kültürü ve ahlak bilgisi (f:29) bölümlerinden toplam 140 öğretmen adayı araştırmaya dahil edilmiştir. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, öğretmen adaylarının görüşlerini belirleyebilmek için açık uçlu sorulardan oluşan yazılı görüş formundan yararlanılmıştır. Elde edilen bulguların analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının etik kavramı ile kural, doğruluk-yanlışlık, saygı, ahlak, dürüstlük, evrensellik, mesleki sorumluluk, vicdanlı olmak, topluma uygunluk ve adalet kavramlarını ilişkilendirdikleri görülmüştür. Öğretmenlikte olması gereken etik davranışları daha çok kişisel özelliklerle özdeşleştiren katılımcıların öğrencilik ve çalışma hayatlarında en sık karşılaştıkları etik dışı olaylar ayrımcılık ile ilgili olmuştur. Ayrıca öğretmen adayları etik davranışların geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmuşlardır.

REFERENCES

References: 

Aksoy, N. (1999). Educators’ beliefs about ethical dilemmas in teaching: a research study among elementary
school teachers in Turkey. American Association of Behavioral and Social Sciences, 2.
Altınkurt, Y. T., ve Yılmaz, K. T. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili
görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 113.
Aydın, İ. (2015). Eğitim ve öğretimde etik (5.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Erdem, A. R. ve Şimşek, S. (2013). Öğretmenlik meslek etiğinin irdelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 185-203.
Erdemir, E. (2012). Etik ve ahlak arasında insan kaynakları yönetimi. Turkish Journal of Business Ethics, 5(10), 5-
11.
Erden, G. (2014). Etiğin kavramsal açılımı, iletişim ve etik arasındaki ilişki. M. Işık (Ed.) İletişim ve etik (s.123-
138). Konya: Eğitim Yayınevi.
Gözütok, F. D. (1999). Öğretmenlerin etik davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32
(1), 83-99.
Gündüz, Y. ve Coşkun, Z. S. (2012). Öğrenci algısına göre öğretmen etik değerler ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik
ve güvenirlik çalışması. Journal of Kırşehir Education Faculty, 13(1), 111-131.
Karakoç Y. (2012). Hukuk-etik ilişkisi. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi. İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.
Obuz, P. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik
olmayan davranışlara ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Okay, A. ve Okay, A. (2005). Halkla ilişkiler kavram strateji ve uygulamaları (2. Baskı). İstanbul: Der Yayınları.
Örs, F. (2010). Küresel medya ortamında yaşanan etik sorunlar ve uluslararası düzenlemeler. Yaşar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-dergisi, 5(20), 3443- 3452, 02.11.2016 tarihinde
http://journal.yasar.edu.tr adresinden alınmıştır.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Aralık 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 12 ISSN: 2146-9199
108
Özen, Y. (2011). Etik mi? Ahlak mı? Modernite mi? Medeniyet mi? (Değerler eğitimine sosyal psikolojik bir
yaklaşım). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3 (5), 63-87.
Öztürk, Ş. T. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin etik ilkelerle ilgili görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri, 10(1), 365.
Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ve
öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörlere ilişkin algılamaları. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Dergisi, 2, 95-119.
Tunca, N., Şahin, S. A., Oğuz, A., Bahar Güner ve H.Ö. (2015). Qualities of ideal teacher educators. Turkish
Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 122-148.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. İş Ahlakı
Dergisi, 2(2), 71–88.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com