You are here

2009 MANTIK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ BLOOM’UN YENİLENEN TAKSONOMOSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF THE ACQUISITION OF THE TEACHING PROGRAMME OF 2009 LOGIC COURSE IN TERMS OF BLOOM’S TAXONOMY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the acquisition of the teaching programme of 2009 logic course has been classified in terms of Bloom’s taxonomy. In this respect, the appropriateness of these classified acquisitions to the structure and content of the course has been discussed. At the same time, the size of the acquisitions within the framework of constructivist approach has been evaluated. In this study, the document analysis technique has been used as a qualitative research tool. In accordance with the results obtained; the acquisitions of the 2009 logic course teaching programme have been found out to be unrelated to (creativity and metacognitive knowledge). It can be concluded that the aims couldn’t be achieved for these 2 levels.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada, 2009 yılında yürürlüğe giren mantık dersi öğretim programının kazanımları Bloom’un yenilenen taksonomisi çerçevesinde sınıflandırılmıştır. Bu bağlamda, sınıflandırılan kazanımların mantık dersinin yapısına ve içeriğine uygunluğu tartışılmıştır. Ayrıca yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde kazanımların boyutlarının sorgulaması yapılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre; 2009 mantık dersi öğretim programında yer alan kazanımların iki boyutun (yaratma boyutunun ve üst bilişsel bilgi boyutunun) dışında kaldığı görülmüştür. Dolayısıyla kazandırılmak istenen hedefler bu iki basamakta gerçekleşmemiştir.

REFERENCES

References: 

Arı, A. (2013). Bilişsel alan sınıflamasında yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve
uluslararası alanda tanınma durumları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 259-263.
Ayvacı, H. Ş. ve Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve
teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi , 13-25.
Bümen, N. T. (2006). Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim
ve Bilim , 3-14.
Büyükalan Filiz, S. (2002). Soru-Cevap Yöntemine İlişkin Öğretimin Öğretmenlerin Soru Sorma Düzeyi
ve Tekniklerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Demirel, Ö. (2007). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö. (2010). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Duman, E. Z. (2014). Ortaöğretimde Cumhuriyet Dönemi Mantık Ders Kitaplarının İncelenmesi.
Yayımlanmamış Doktora Tezi .
Kızıltan, Ö. (2012). Felsefe Öğretimi Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları
Dergisi , 334-342.
Komisyon. (2009). Mantık Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
Özdemir, S. M. ve Diğerleri. (2015). Bloom'un Yenilenmiş Taksonomisine Göre Sosyal Bilgiler Öğretim
Programı Kazanımlarının İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 363-375.
Tekindal, S. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
Tutkun, Ö. F. (2012). Bloom'un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi , 14-22.
Tutkun, Ö. F ve Diğerleri. (2015). Bloom orijinal bilişsel alan sınıflaması ile yenilenmiş sınıflamanın
karşılaştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , 350-359.
Tutkun, Ö. F. ve Diğerleri. (2015). Revize Bloom Taksonomisinin Genel Yapısı: Gerekçeler ve
Değişiklikler. The Journal of Academic Social Science Studies , 57-62.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com