You are here

OKUL YÖNETİCİLERİNİN NASIL ÖĞRETMENLER İSTEDİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ABOUT WHAT KIND OF TEACHERS THEY WANT

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The main purpose of the school is to provide education services for a specific age group. School management is responsible for the school’s goals. The creation of a strong and influental school culture depends on the joint efforts of the school administrator and the teachers. If the teachers are thought to have some responsibilities to the school administrators, the managers’ views on the teachers become important. The purpose of this research is to examine the opinions of school administrators about what kind of teachers they want. This research has been conducted by survey model. Population of the research is formed by school administrators in public and private primary schools in different districts of Ankara province in 2014-2015 academic year. As for the research sample, it is formed by 58 school administrators chosen by means of random sampling method in public and private primary schools in different districts of Ankara province. Survey developed by teachers was used in the research. According to the data obtained in the study, it is important for the school admnistrators that the teachers’ personal and professional characteristics, selfless attitudes and behaviours, act in accordance with laws, regulations, principles and rules, and develop themselves. On the other hand, school administrators stated that communicating positively and constructively with teachers, parents and students have a critical importance.
Abstract (Original Language): 
Okulun temel amacı, hizmet ettiği yaş grubuna yönelik eğitim hizmetini sağlamaktır. Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesinden ise okul yönetimi sorumludur. Güçlü ve etkili bir okul kültürünün oluşturulması, okul yöneticisi ve öğretmenlerin ortak çabasına bağlıdır. Öğretmenlerin okul yöneticilerine karşı da bazı sorumluluklarının olduğu düşünülürse, yöneticilerin öğretmenlere yönelik görüşleri önem kazanır. Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin nasıl öğretmenler istediklerini belirlemektir. Tarama modeline göre gerçekleştirilen bu araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitimöğretim yılında, Ankara ilindeki resmi ve özel okullarda görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Ankara ilinin farklı ilçelerindeki resmi ve özel okullarda tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 58 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin; kişisel ve mesleki özellikleri ile özverili tutum ve davranışları, yasa, yönetmelik, ilke ve kurallara uygun davranmaları ve kendilerini geliştirmelerinin okul yöneticileri tarafından önemsendiği tespit edilmiştir. Diğer yandan okul yöneticileri; öğretmenlerle, velilerle ve öğrencilerle olumlu ve yapıcı iletişim kurmanın kritik bir öneme sahip olduğunu belirtmişlerdir
411
421

REFERENCES

References: 

Akçay, A. (2003). Okul müdürleri öğretmenleri etkileyebiliyor mu? Milli Eğitim Dergisi , Sayı: 157,
www.meb.gov.tr
Anderson, M.E. (1991). Principals: How to train, recruit, select, ınduct and evaluate leaders for
america’s schools . Eric Clearing House on Educational Management. College of Education. University
of Oregon.
Arseven, D. A. (1986). Çocukta benlik gelişimine ailenin etkisi ve çocuğun okuldaki başarısı. Eğitim ve
Bilim, 10 (60),11-17.
Babbie, E. (1992). The Practice of Social Research. Belmont, CA: Wadsworth.
Başar, H. (1995). Eğitim denetçisi . Ankara: Pegem Akademi.
Borg, W., Gall, J., & Gall, M. (1993). Applying educational research, a practical guide. New York:
Longman.
Cruickshank, D.R., Kennedy, J.J., Williams, E.J., Holton, J., & Fay, D.F. (2001). Evaluation of reflective
teaching outcomes. Journal of Educational Research, 75 (1), 22-32.
Gareis, C. R. & Tschannen-Moran, M. (2005). Cultivating principals’ sense of efficacy: Supports that
matter. Paper to be presented at the annual meeting of the University Council for Educational
Administration, Nashville, TN. http://coe.ksu.edu/ucea/2005/ TschannenUCEA2005.pdf.
Good, T. L. & Brophy, J. E. (1997). Looking in classrooms. New York. NY: Harper&Rowe.
Gümüşeli, A. (2004). Aile katılım ve desteğinin öğrenci başarısına etkisi,
http://www.agumuseli.com/dokumanlar/makale/ailekatilimiogrencibasarisi.pdf
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 35 ISSN: 2146-9199
421
Hanson, E. M. (1985). Educational administration and organizational behavior . California: Allyn &
Bacon.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Langlois, D. E. & Zales, C. R. (1992). Anatomy of a top teacher. The Education Digest , 57 (5), 31.
Law, S. & Glover, D. (2000). Educational leadership and learning . Buckingham: Open Uni. Press.
Skaalvik, E. M. & Hagtvet, K. A. (1990). Academic achievement and self-concept: An analysis of causal
predominance in a developmental perspective. Journal of personality and Social Psychology , 58 (2),
292.
Taymaz, H. (1995). Okul yönetimi. Ankara: Saypa Yayınları.
Ünal, Z. (2003). Öğretmenlerde iş doyumu ve örgütsel vatandaşlık . (Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
Yılmaz, A. ve Ceylan, Ç. B. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeyleri ile
öğretmenlerin iş doyumu ilişkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com