You are here

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO EĞİTİMİNDE BAŞARI ALGISINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

MUSIC DEPARTMENT STUDENTS' REVIEWS ON PERCEPTION OF SUCCESS IN PIANO EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to define students' perception of success in piano education, and to determine the characteristics of successful student and the factors affecting student success. Qualitative research method and mutual data collection method were used in this study. Sample of the research was the students of Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, Music Education Department in 2016-2017. Semi-structured interview form created by the researchers was interviewed with the students and the data was analyzed by descriptive analysis method. It's seen that the students attribute their perceptions of success in piano lesson, successful student profile and factors affecting success of a student to the student's impulsive, variable and controllable reasons.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma müzik eğitimi alan öğrencilerin piyano eğitiminde başarı algısını tanımlamak, başarılı öğrenci özellikleri ile başarıyı etkileyen etkenleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle yapılan çalışmada görüşme veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2016-2017 eğitim öğretim yılı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu ile öğrencilerle görüşme yapılmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Öğrencilerin piyano dersine yönelik başarı algılarının, başarılı öğrenci profilinin ve başarıyı etkileyen etkenlerin öğrencinin içsel, değişken ve kontrol edilebilir nedenlere yükledikleri görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K.Ü. (2009) Etkili öğrenme ve öğretme. (8. baskı) İzmir: Kanyılmaz Matbaası
Baltaoğlu, M. G.; Sucuoğlu, H.; Yurdabakan, İ. (2015) Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ve
başarı / başarısızlık yüklemeleri: Boylamsal bir araştırma. İlköğretim Online 14 (3) 803-814.
Demirtaş, H. ve Çınar, İ. (2004) Yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerin başarı algısı ve eğitime ilişkin
görüşleri (Malatya ili örneği), XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, (6-9 Temmuz) İnönü Üniversitesi,
Malatya.
Koçyiğit, M. (2011) Üniversite öğrencilerinin nedensel yüklemeleri ve öğrenme stilleri, Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,
Afyonkarahisar.
Kurtuldu, M. K. (2010) Piyano eğitiminde başarısızlık nedenlerine yönelik öğrenci görüşlerinin
değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (3), 917-930
Legette, R. M. (2002) Pre-Service teachers' beliefs about the causes of success and failure in music.
Update: Applications of Research in Music Education, 21 (1), 22-28.
Özmenteş, S. (2012) İlköğretim müzik eğitiminde yükleme kuramı perspektifinde nitel bir inceleme.
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1 (2), 91-101
Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2010) Okullarda başarı ve başarısızlık olgusu: tipik öğrenci davranışları
yönüyle bir durum araştırması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 471-503.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (2. Baskı) Ankara:
Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com