You are here

AKTİF ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: İZMİT ÖRNEĞİ

OPINIONS OF ACTIVE TEACHERS ABOUT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES: İZMİT CASE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim is to determine teachers' thoughts on physical education and sports lessons. After obtaining the required permissions in the 2014-2015 school year, 418 teachers working in Izmit District were randomly selected to participate in the research and when their answers regarding the questions in what grades physical education and sports classes should be included in the school program and whether the current 2-hour classes are enough or how many hours they think it should be were analyzed; 64,8% found 2-hour weekly classes insufficient, and 35,2% found it enough. Regarding how many hours it should be weekly in primary school; 35,6% said 4 hours; 21,8% said 2 hours, 17,5% said 5 hours, and 15.1% said 3 hours. In secondary school; 39.7% said 4 hours; 27.8% said 2 hours; 16% said 3 hours; and 10% said 5 hours. In high school; 34% said 4 hours; 33.5% said 2 hours; 16.5 said 3 hours; and 8.1% said 5 hours. Regarding the answers to what grade level this course should be started in the program; 59% said 1st grade in primary school, 32,8% said in preschool period, 3.1% said 2nd grade in primary school, 2,4% said 4th grade in primary school.
Abstract (Original Language): 
Amaç, beden eğitimi ve spor dersine ilişkin öğretmenlerin düşüncelerinin belirlenmesidir. 2014-2015 öğretim yılında gerekli izinler alındıktan sonra, İzmit İlçe’de çalışan 418 öğretmene, tesadüfi yöntemle; beden eğitimi ve spor dersinin kaçıncı sınıfta programlarda yer alması; mevcut 2 saatin yeterliliği ve kaç saat olması yönündeki sorulara verilen cevaplar değerlendirildiğinde; % 64.8’i haftalık 2 saati yetersiz, %35.2’si yeterli bulmuştur. Kaç saat olması gerektiği sorusuna, ilkokulda; % 35.6’sı 4 saat; %21.8’i 2 saat; %17,7’si 5 saat, %15.1’i 3 saat yanıtını vermiştir. Ortaokulda; %39.7’si 4 saat, % 27.8’i 2 saat, %16’sı 3 saat, %10.3’ü 5 saat derken, Lisede; %34’ü 4 saat, %33.5’i 2 saat, %16.5’i 3 saat, %8.1’i 5 saat demiştir. Kaçıncı sınıftan başlanarak programlarda olması gerektiği sorusuna; %59.3’ü ilkokul 1. Sınıf, %32.8’i okul öncesi dönem, %3.1’i ilkokul 2.sınıf, %2.4’ü ilkokul 4. sınıf yanıtını vermiştir.

REFERENCES

References: 

Alikaşifoğlu, M. (2008). Ergenlerde davranışsal sorunlar. Adolesan sağlığı. II Sempozyum Dizisi No:63,
(ss. 55-59).
Aslan, K. (2001). İlköğretim 1.kademe öğretmenlerinin yaşam kalitesi ve mesleki doyumları. Ege
Eğitim Dergisi , 1(1), 63-82.
Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools: a review of benefits and outcomes. Journal
of School Health, October, 76(8), 397-401.
Başaran, Z. (2016). The effect of sportive and cultural activities on the self-esteem and hope of the
children who have tendency to ınvolve in a crime. Educational Research and Reviews , 11(14), 1324-
1330.
Bıkmaz, F. (2006). Yeni ilköğretim programları ve öğretmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi, Dergisi , 39(1), 99-116.
Bilir, P. (2008). Yeni beden eğitimi öğretim programı ve Köy Enstitülerinde beden eğitimi derslerinin
yapılandırmacı öğretim yaklaşımı açısından değerlendirilmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Dergisi, VI (3), 145-150.
Durmaz, A. (2008). Liselerde okul yasam kalitesi (Kırklareli İli örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
Edgınton, C.R., Chın, M.K. & Demirhan, G. (2010). Beden eğitimi ve sağlık: yeni bir küresel görüş
birliği , Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences , 21 (3), 122–128.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 13 ISSN: 2146-9199
148
Edginton CR, Kirkpatrick B, Schupach R, Philips C, Chin MK & Chen P. (2011). A dynamic pedagogy of
physical education teacher preparation: Linking practice with theory. Asian Journal of Physical
Education and Recreation , 16(2), 7-23.
Eurydice, (2017, Mart), Avrupa’daki okullarda beden eğitimi ve spor. 23. 03. 2017 tarihinde
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/... adresinden
alınmıştır.
Gökalp, M., Şahenk, S.S. ve Türkmen, M. (2011). Beden eğitimi derslerinde uygulanabilecek çok
kültürlü oyun örnekleri. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Journal Of Sports And Performance
Researche, 2 (1), 23-31.
Güllü, M., Güçlü, M. ve Arslan, C. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin
tutumlarinin incelenmesi. E-Journal Of New World Sciences Academy Sports Sciences, 2b0027, 4 (4),
273-288.
Güneş, A. (2004). Okullarda beden eğitimi ve oyun öğretimi . İstanbul: PegemA.
Hardman, K. (2008). Okullarda beden eğitiminin durumu ve sürekliliği: küresel bir yaklaşım. (Çev.
Cana Koca) Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences 2008, 19 (1), 1–22.
İnce,M.L., Hünük, D. ve Müftüler, M., (2014). Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim
stratejileri: problemi belirle, kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula. Toplum ve Hekim , 29 (5),
356-365.
Kangalgil, M., Hünük, D. ve Demirhan, G. (2006). İlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin beden
eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. Of Sport
Sciences , 17 (2), 48-57.
Karagün, (2016). Beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerin yaşam kaliteleri üzerine bir
araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (1), 53-64.
Koç, H. ve Tekin A.(2011). Beden eğitimi derslerinin çocuklarda seçilmiş motorik özellikler üzerine
etkisi. 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi , VAN YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel
Sayısı, 9-17.
Koçak, F.Ü. ve Özkan, F. (2010). Yaşlılarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi. Türkiye Klinikleri
Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 46-54.
Öçalan, M. ve Erdoğdu, M. (2009). Ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi dersinin amaçlarının
gerçekleşme düzeyi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 3(3), 280-291.
Şanlı, E. (2008). Öğretmenlerde fiziksel aktivite düzeyi-yaş, cinsiyet ve beden kitle indeksi ilişkisi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Tamer, K. ve Pulur, A. (2001). Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri . Ankara: Ada Matbaacılık
Lit. Şirk.
Tayga, Y., (1990). Türk spor tarihine genel bakış . Ankara: T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Yayınları. Yayın No: 87

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com