You are here

EĞİTSEL OYUNLAR YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

THE EFFECT OF “EDUCATIONAL GAMES TEACHING METHOD (GAME-BASED LEARNING?)” INTO THE STUDENT’S SUCCESS IN SCIENCE LESSON

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to identify the effect of the game-based method into the success of the student in teaching of science lesson elementary 4th grade. Research is carried properly to pre-test and post-test control group design that is from the true experimental designs. Research is made with the elementary fourth grade students who take education at a primary school in the central of Denizli. In research’s working group a total of forty two students take place and of these students twenty four is experiment and twenty two is control. For the study, the gains in the "Force and Motion" unit are chosen. Teaching is applied with the game-based method in experiment group and in control group defined in the program. It lasts three weeks. To collect data, "Power Unit Achievement Test" is used to assess the achievements of the students in Science class. In data analysis; “t” test is used when associating means of pre-test, post-test and retention test in dependent groups. The "t" test is used for dependent samples to decide whether the difference between the two associated sample means is significant or not. SPSS 22.0 software is used for analyses and examined at 95% confidence and ".05" significance level. In the result of study, it can be said that the "Educational Games" teaching method applied in the experiment group is effective at increasing the academic achievement of the students both within the group and between groups.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. Sınıf fen bilimleri dersi öğretiminde oyunla öğretim yönteminin öğrencinin başarısına etkisini belirlemektir. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Denizli ilinde bulunan bir merkez ilköğretim okulundaki 4. sınıf öğrencileriyle yapılmış,ön test-son test kontrol gruplu desene uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada deney grubunda 24, kontrol grubunda 22 olmak üzere toplam 46 öğrenci ile çalışılmıştır. Çalışmada “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde yer alan kazanımlar seçilmiştir. Deney grubunda oyunla öğretim yöntemiyle öğretim, kontrol grubunda ise programda belirtildiği şekliyle uygulanmıştır. Uygulama 3 hafta devam etmiştir. Veri toplamak için öğrencilerin Fen Bilimleri dersindeki başarılarını ölçmek amacıyla “Kuvvet Ünitesi Başarı Testi” kullanılmıştır. Veri analizinde; ön test, son test ve kalıcılık testi ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır. Analizler SPSS 22.0 yazılımı ile yapılmış olup %95 güven ve “.05” anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. Araştırmada deney grubunda uygulanan “Eğitsel Oyunlar” öğretim yönteminin öğrencilerin hem grup içi hem de gruplar arası akademik başarılarının yükselmesine etkili olduğu söylenebilir.
181
193

REFERENCES

References: 

Adıgüzel Ö. (2010), Eğitimde Yaratıcı Drama , Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Altunay, D.(2004).Oyunla Desteklenmiş Matematik Öğretiminin Öğrenci Erişisine ve Kalıcılığa Etkisi .
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Aksoy, B. ve Çiftçi, H.(2014), Erken Çocukluk Döneminde Oyun 2-16 , Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Akpınar, E.,Aktamış, H. ve Ergin Ö. (2005). Fen Bilgisi Dersinde Eğitim Teknolojisi Kullanılmasına
İlişkin Öğrenci Görüşmeleri, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology , 4(1).
Aycan S., Türkoğuz, Ş., Arı, E. ve Kaynar, Ü. (2002). Periyodik cetvelin ve elementlerin tombala oyun
tekniği ile öğretimi ve bellekte kalıcılığının saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
Kongresi Bildiri Kitabı . ODTÜ, Ankara.
Bayat, S., Kılıçarslan, H. ve Şentürk, Ş. (2014). Fen ve Teknoloji dersinde eğitsel oyunların yedinci sınıf
öğrencilerinin akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi , 14(2), 204-216.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 17 ISSN: 2146-9199
192
Beyhan, N. Ve Tural, B. (2007). İlköğretim Matematik Öğretiminde Oyunla Öğretimin Erişiye Etkisi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , 21, 37-48.
Bilen,M.(2002),Plandan Uygulamaya Öğretim Yöntem ve Teknikleri , Ankara: Anı Yayıncılık.
Bolat,E. Y. Ve Sığırtmaç A. D (2006), Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi, Ege
Eğitim Dergisi ,2(7), 43-56.
Boyraz, C.ve Serin, G. (2015), İlkokul Düzeyinde Oyun Temelli Fiziksel Etkinlikler Yoluyla Kuvvet ve
Hareket Kavramlarının Öğretimi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2016, 6(1), 89-101.
Coşkun, H., Akarsu, B. ve Kariper, A. (2012). Bilim Öyküleri İçeren Eğitsel Oyunların Fen ve Teknoloji
Dersindeki Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Ahi Evran Üniverstesi Kırşehir Eğitim Fakültesi
Dergisi , 13(1), 93-109.
Çoban, B.,Nacar, E.(2013), İlköğretim 1. Kademe Eğitsel Oyunlar , Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çoban, B.,Nacar, E.(2006), Okul Öncesi Eğitimde Eğitsel Oyunlar , Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Dindar, H. ve Yalçın, S.(2007), İlköğretimdeki Fen ve Teknoloji Programındaki Değişimin Öğretmenlere
Yansıması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33: 240-252.
Demirel Ö. (2002) Programdan değerlendirmeye öğretme sanatı . Ankara: Pegem.
Dinçer, M.,Ece, A.S. ve Yıldızlar, M. (2009), İlköğretim Okullarında Müziklendirilmiş Matematik
Oyunlarının Başarı ve Tutuma Etkisi, The First International Congress of Educational Research ,May1-3,
18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Esgin, E., Aksaya, H., Kırçalı, O., Direk, A. ve Kılıç, M.(2011), Elektronik Oyunlara Olan İlginin
Etkenlerinin Tespiti ve Piyasadaki Eğitsel Oyunların Özellikleri ile Karşılaştırılması, Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10(4): 1291-1310.
Gümüş Şen, B. (2009), Bilimsel öykülerle fen ve teknoloji eğitiminin öğrencilerin fen tutumlarına ve
bilim insanı imajlarına etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Kaptan, F. Ve Kuşakcı, F. (2002). Fen öğretiminde beyin fırtınası tekniğinin öğrenci yaratıcılığına etkisi.
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı , (s. 197-202). ODTÜ: Ankara.
Koçyiğit, S., Nur Tuğluk, M. ve Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak
oyun.10.09.2016 tarihinde
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunikkefd/article/viewFile/1021004181/102... adresinden
alınmıştır.
Kaya S. ve Elgün A.(2015). Eğitsel Oyunlar ile Desteklenmiş Fen Öğretiminin İlkokul Öğrencilerinin
Akademik Başarısına Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi , 23(1), 329-342.
Karamustafaoğlu,O. ve M.Kaya(2013) Eğitsel Oyunlarla ‘Yansıma Ve Aynalar’ Konusunun Öğretimi:
Yansımalı Koşu.Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED) , 3(2), 41-49.
Kılıç, E .(2004). Eğitsel Oyunlar. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED) , 3(2), 41-49, 2013.
MEB (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 Ve 8.Sınıflar) Öğretim Programı : Ankara.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 17 ISSN: 2146-9199
193
Özenç, E.G. (2007). İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemine ilişkin öğretmen
görüşlerinin incelenmesi , Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul.
Pehlivan, H. (2012). Oyun ve öğrenme . Ankara: Anı Yayıncılık.
Saraçoğlu, A. S. Ve Karademir, A. Ç. (2009). Eğitsel Oyun Temelli Fen ve Teknoloji Öğretiminin
Öğrenci Başarısına Etkisi. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda Sunulmuş Bildiri .
Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir.
Şahin, H.(2014) , Yapılandırmacı Yaklaşım Modelinin Fen Öğretimine Yansımaları, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29, 151-170.
Şimşek, L. C. (2011). Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları. C. Laçin Şimşek (Ed.). Okul dışı
öğrenme ortamları ve fen eğitimi (ss. 1-23), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Şaşmaz Ören, F. ve Erduran Avcı, D. (2004). Eğitsel oyunla öğretimin Fen Bilgisi Dersi “Güneş Sis-temi
ve Gezegenler” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi , 18, 67-76.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı , Ankara.
Torun, F. (2011). Çocuk hakları öğretiminde oyun yönteminin başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi .
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.
Tosun, Ö. (2011). Altıncı sınıf fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretme-öğrenme sürecinde
kullandıkları öğretme yaklaşımları . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Tuğrul, B.( 2013). Çocukta oyun gelişimi. N. Aral, Ü. Deniz, A. Kan(Ed.) içinde, Öğretmenlik alan
bilgisi, okul öncesi öğretmenliği (ss. 244-269). Ankara: Alan Bilgisi Yayınları.
Tural, H. (2005), İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma
etkisi , Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı, Muğla.
Yağışan. N.,Köksal, O. Ve Harun, K. (2014). İlkokul Matematik Derslerinde Müzik Destekli Öğretimin
Başarı, Tutum ve Kalıcılık Üzerine Etkisi. İdil , 3(11), 1-26.
Yavuzer, H. (2012). Çocuk psikolojisi . 34. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com