You are here

5E MODELİNDE BİRİM KESİRLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

AN APPLICATION EXAMPLE FOR TEACHING UNIT FRACTIONS IN THE 5E MODEL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Fractions have an important place in mathematics lessons and everyday life. In order to minimize the misconceptions about unit fractions which are one of the building blocks of the subject of fractions, a 5E model teaching environment was planned from the constructivist approach models. The lesson plan was applied to the 5th grade students in the form of teaching experiment. In the context of the teaching experiment, the activities were organized according to the 5E model steps. It is aimed to develop mathematical knowledge in various ways and means in the achievements of the students in the unit fractions. In the evaluation phase of the 5E model application, WebQuest, a web-based project, is prepared. Grade 5 students were observed during the course of the application and investigator diaries were kept. According to the findings, it was observed that the students showed great interest and motive in all the applied stages. In the evaluation step, it was determined that all of the groups were successful in comparing in unit fractions.
Abstract (Original Language): 
Kesirlerin matematik derslerinde ve günlük hayatımızda önemli yeri vardır. Kesirler konusunun yapıtaşlarından biri olan birim kesirler hakkındaki kavram yanılgılarını en az düzeye indirebilmek için yapılandırmacı yaklaşım modellerinden 5E modelinde öğretim ortamı planlanmıştır. Ders planı 5. Sınıf öğrencilerine öğretim deneyi şeklinde uygulanmıştır. Öğretim deneyi kapsamında etkinlikler 5E modeli adımlarına uygun olarak organize edilmiştir. Çalışmada öğrencilerin birim kesirler, birim kesirlerde sıralama ve sayı doğrusunda gösterimleri kazanımlarında matematiksel bilgilerini çeşitli yollar ve araçlarla geliştirme amaçlanmıştır. 5E modelindeki uygulama örneğinin değerlendirme aşamasında ise web destekli bir proje olan webquest hazırlanmıştır. 5. Sınıf öğrencileri uygulama süresince gözlemlenmiş ve araştırmacı günlükleri tutulmuştur. Bulgulara göre öğrencilerin uygulanan tüm aşamalarda yoğun ilgi gösterdiği ve derse motive olduğu gözlemlenmiştir. Değerlendirme basamağında grupların tamamının birim kesirlerde sıralama konusunda başarılı olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akın, A., Kabael, T. (2016). Bir Matematik Eğitimi Araştırmasına Dayalı Öğretim Deneyi Deneyimi.
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – ENAD , 4(3), 7-27.
Aksoy, G. ve Gürbüz, F. (2013). 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve
Hareket” Ünitesi Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14(2), 01-16.
Altun, M. (2015). Ortaokullarda(5,6,7 ve 8.sınıflarda) Matematik Öğretimi (10.baskı). Bursa: Aktüel
Yayınları.
Baki, A., & Birgin, O. (2002). Matematik eğitiminde alternatif bir değerlendirme olarak bireysel gelişim
dosyasi uygulamasi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, II , 913-920.
Bıyıklı, C. ve Yağcı, E. (2014). 5E Öğrenme Modeli’ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel
Süreç Becerilerine Etkisi. Ege Eğitim Dergisi , 15(1): 45-79.
Bybee, R.W. (2009). The BSCS 5E instructional model and 21st century skills. National Academies
Board on Science Education. Available online at
http://itsisu.concord.org/share/Bybee_21st_Century_Paper.pdf.
Cobb, P. ve Steffe, L. P. (1983). The constructivist researcher as teacher and model builder. Journal
for Research in Mathematics Education , 14(2), 83-94.
Cooperstein, S. E., & Kocevar-Weidinger, E. (2004). Beyond active learning: a constructivist approach
to learning. Reference Services Review , 32 (2), 141-148.
Çepni, S., Akdeniz, A.R., ve Keser, Ö.F. (2000, 26-29 Eylül). Fen Bilimleri Öğretiminde Bütünleştirici
Öğrenme Kuramına Uygun Örnek Rehber Materyallerin Geliştirilmesi. Fırat Üniversitesi 19. Fizik
Kongresinde sunuldu, Elazığ.
Doğan, M. ve Kararakırık, E. (Ed.). (2013). Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı . Ankara: Nobel
Akademik Yayıncılık ve Atlas Kitapçılık.
Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E model. The Science Teacher , 70 (6), 56.
Gould, P. (2005, July). Year 6 students’ methods of comparing the size of fractions. In Proceedings of
the Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia . 393-400.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 19 ISSN: 2146-9199
219
MEB (2005a). İlköğretim Dersi Öğretim Programı 1-5. Sınıflar. Ankara: Devlet Kitapları.
MEB (2005b). İlköğretim Dersi Öğretim Programı 6-8. Sınıflar. Ankara: Devlet Kitapları.
Metin, M. ve Özmen, H. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Kuramın 5E Modeline
Uygun Etkinlikler Tasarlarken ve Uygularken Karşılaştıkları Sorunlar. Necatibey Eğitim Fakültesi
Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi(EFMED), 3(2), 94-123.
Mok, I., Cai, J., & Fung, F. T. A. (2008). Missing learning opportunities in classroom instruction:
Evidence from an analysis of a well-structured lesson on comparing fractions. The Mathematics
Educator , 11 (1/2), 111-126.
Özmantar, M. F., Öztürk, A. & Bay, E. (Ed.).(2016). Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik
Programları. Ankara: Pegem Akademi.
Reynolds, S. L. (2005). A Study Of Fourth-Grade Students’exploratıons Into Comparıng
Fractıons. Unpublished doctoral dissertation, Rutgers, The State University of New Jersey, New
Brunswick .
Tanışlı, D., Köse, N. Y. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Genelleme Sürecindeki Bilişsel Yapıları: Bir
Öğretim Deneyi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), 12(44), 255-
283.
Seferoğlu,S. S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2,baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Sowder, J. T., & Wearne, D. (2006). What do we know about eighth-grade student achievement?
Mathematics Teaching in the Middle School, 11(6), 285-293.
Steffe, L. P., & Thompson, P. W. (2000). Teaching experiment methodology: Underlying principles and
essential elements. Handbook of research design in mathematics and science education , 267-306.
Tuna, A., & Kacar, A. (2013). The effect of 5E learning cycle model in teaching trigonometry on
students’ academic achievement and the permanence of their knowledge. International Journal on
New Trends in Education and Their Implications , 4 (1), 73-87.
Walle, J. A., Karp, K. S,. & Bay-Williams, J. (2016). İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel
Yaklaşımla Öğretim. Çeviri Editörü: Durmuş, S. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık ve Atlas Kitapçılık.
Wearne, D., & Kouba, V. L. (2000). Rational numbers. In E. A. Silver & P. A. Kenney (Eds.), Results
from the seventh mathematics assessment of the National Assessment of Educational Progress (pp.
163-191). Reston, VA: NCTM.
Wood, T., Cobb, P. & Yackel, E. (1990). The contextual nature of teaching: Mathematics and reading
instruction in one second-grade classroom. JSTOR: The Elementary School Journal, 90(5), 497-513.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com