You are here

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN SİGORTA SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

REFLECTIONS OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT INTO INSURANCE INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
A group of researchers working in the field of insurance carried out their first academic studies in the context of risk management in 1950 and after. In the following years, risk includes danger and credit risk; in the 1980s, market risk was added to this coverage. In 2000, all risks faced by the institution due to the development of corporate governance are included in this scope. Corporate risk management can be defined as the process of identifying, assessing and managing risks and opportunities that can impact value creation and value protection in the organization which treats the organization as a whole. Models developed based on corporate risk management understanding can be shaped according to the needs and characteristics of institutions. In this context, it has become important to establish educational risk management culture with educational activities. Basel processes developed under capital adequacy are also one of these risk models. Similarly, the Solvency applications for the insurance sector can be given as an example. This has made it necessary for insurance companies to take these processes into account in their management and pricing processes. In this study, the effects of institutional risk management processes on the insurance sector are examined and change in its over time has been tried to be explained. In particular, identification, analysis and measurement of risk and determination of the appropriate solutions for the risks have a great significance for the insurance industry.
Abstract (Original Language): 
Sigortacılık alanında çalışan bir grup araştırmacı, 1950 ve sonrasında risk yönetimi kapsamında yapılan ilk akademik çalışmaları gerçekleştirmiştir. İlerleyen yıllarda risk tehlike ve kredi riskini kapsarken, 1980’li yıllarda bu kapsama piyasa riski eklenmiştir. 2000’li yıllarda ise kurumsal yönetim anlayışının gelişmesine bağlı olarak kurumun karşı karşıya kaldığı tüm riskler bu kapsama alınmıştır. Kurumsal risk yönetimi, kurumu bir bütün olarak ele alan, kurumda değer yaratmayı ve korumayı etkileyebilen riskleri ve fırsatları tanımlama, değerlendirme ve yönetme süreci olarak tanımlanabilir. Kurumsal risk yönetimi anlayışına bağlı olarak geliştirilen modeller kurumların ihtiyaçları ve özelliklerine göre şekillenebilir. Bu kapsamda eğitim çalışmaları ile kurumsal risk yönetimi kültürünün oluşturulması önemli hale gelmiştir. Sermaye yeterliliği kapsamında geliştirilen Basel süreçleri de bu risk modellerinden birisidir. Benzer şekilde sigorta sektörü için de Solvency uygulamaları buna örnek olarak verilebilir. Böylece sigorta şirketlerinin de bu süreçleri yönetim ve fiyatlandırma süreçlerinde dikkate almaları gerekli hale gelmiştir. Bu çalışma kapsamında kurumsal risk yönetimi süreçlerinin sigorta sektörü üzerindeki etkileri incelenmiş ve zaman içindeki değişim açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle riskin tanımlaması, analiz edilmesi, ölçülmesi ve risklere uygun çözümlerin belirlenmesi sigorta sektörü için büyük öneme sahiptir.

REFERENCES

References: 

Arslan, I. (2008). Kurumsal Risk Yönetimi, Maliye Bakanlığı.
COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework, 2004.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 23 ISSN: 2146-9199
258
Ekici, H. (2015). Kurumsal Risk Yönetimi Kalkınma Ajansları Uygulaması, Çizgi Kitapevi, Konya
Kaya, E. Ö., S. H. Tokay, B. Kaya. (2014) Sigorta Sektöründe Sermaye Yeterliliği ve Türk Sigorta
Sektörünün Solvency II Kapsamında Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:63,
Temmuz.
Kırkbeşoğlu, E., McNeil, Jon.(2015). Risk Yönetimine Giriş, Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Derleyen
Erdem Kırkbeşoğlu, 2. Bölüm, Gazi Kitabevi, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara.
Koç, İdil. Ö,(2015). Kurumsal Yönetim ve Sigortacılık Sektörü, Nobel Yayıncılık, Ankara
Kurumsal Risk Yönetimi (2008). Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, (Yayın No. TUSİAD-T/2008-
02/452).
Saka, T., Uğural, A., Kurumsal Risk Yönetimi, TÜSİAD Sunum,
tusiad.org/tr/tum/item/download/2466_aff40c11210dd71986e25302c58160ca
Tiryaki, T.. (2015), Sigorta İşletmelerinde Mali Yeterlilik, Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Derleyen Erdem
Kırkbeşoğlu, 12. Bölüm, Gazi Kitabevi, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com