You are here

YETİŞKİNLERE EĞİTİM HİZMETİ VEREN BELDEEVLERİNDE ÖĞRETİCİLERİN PROFİLİ VE YAŞAM BOYU EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞ VE GÖZLEMLERİ

OPINIONS AND OBSERVATIONS OF THE BELDEEVI’S TEACHERS ON ADULT EDUCATION COURSES AND THEIR PROFILE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Lifelong education is an educational activity aimed at providing individuals with knowledge and skills as well as collecting them, which can be achieved through formal or non-formal education, taking into consideration the needs of individuals. The concept of life-long education has also brought the concept of "life-long education tutors". It is expected that these tutors should be enough individuals to apply the aims and methods of lifelong education. Beldeevleri, which is established and operates under the guidance of the Eskişehir Tepebaşı Municipality, offers a wide range of educational opportunities to educate children, young people and adults on the variety level within the scope of lifelong education. In Eskisehir province, as of 2017, there are 23 Beldeevi, which is affiliated to Tepebaşı Municipality. The tutors needs of the Beldeevi’s are met from the People's Education Center, Beldeevi's own staff or voluntary tutors. The aim of this study is the views and observations of the teachers on the adult education courses regarding their demographic characteristics and life-long education. Within the scope of the study, a questionnaire consisting of 25 questions was applied in order to determine the views of 69 teachers working in 23 Beldeevis. The data obtained in the research were coded and loaded on the computer and analyzed using the "SPSS 23" statistical program.
Abstract (Original Language): 
Yaşam boyu eğitim, bireylerin ihtiyaçlarını gözeterek örgün veya yaygın eğitim yoluyla gerçekleştirilebilen, bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın yanında onları topluma da kazandırmayı amaçlayan bir eğitim etkinliğidir. Yaşam boyu eğitim kavramı beraberinde “yaşam boyu eğitim öğretmeni” kavramını da getirmiştir. Bu öğreticilerden yaşam boyu eğitimin amaç ve yöntemlerini uygulayabilen yeterli bireyler olmaları beklenmektedir. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı olarak kurulan ve çalışan Beldeevleri, yaşam boyu eğitim kapsamında, çocuk, genç ve yetişkinlere hobi düzeyinden meslek edindirmeye çok geniş bir yelpazede eğitim olanağı sunmaktadır. Eskişehir ilinde 2017 yılı itibariyle Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı olarak kurulan 23 Beldeevi bulunmaktadır. Beldeevlerindeki öğretici gereksinimi, Halk Eğitim Merkezinden, Beldeevinin kendi kadrosundan, müftülüklerden veya gönüllü öğreticilerden karşılanmaktadır. Yetişkinlere yönelik kurslarda görev alan öğreticilerin demografik özellikleri ve yaşam boyu eğitime yönelik görüş ve gözlemleri bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında 23 Beldeevinde görev yapan 69 öğreticiye görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 25 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenilmiş ve “SPSS 23” istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir.
26
39

REFERENCES

References: 

Ayhan, S. (1988). Halk Eğitiminde Katılma: Ankara’daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara
Katılanların Demografik Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programa İlişkin Görüşleri.
A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
Bülbül, S. (1987). Halk Eğitimcilerinin Yetiştirilmesinde Üniversitelerin Yeri ve Önemi. H.Ü. Eğitim
Fakültesi Dergisi Sayı: 2 Ankara.
Demirel, M. ve Yağcı, E. (2012). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam boyu Öğrenmeye İlişkin Algıları”
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1, 10-11.
Duman, A. (2000).Yetişkinler Eğitimi (1. Basım) Ankara, Ütopya Yayınları.
Harden RM, Crosby JR. (2000). The Godd Teacher is more than a Lecturer the twelve roles of the
teacher. 2000 AMEE Education Guide No 20.
Kurt, İ. (2000). Yetişkin Eğitimi, Ankara, Nobel Yayınları.
Okçabol, R. (1994). Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi). İstanbul, Der Yayınları.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 03 ISSN: 2146-9199
39
Özdemir, S. T. (2003). Tıp Eğitimi ve Yetişkin Öğrenmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.
05.02.2017 tarihinde http://utf.dergisi.org/pdf/pdf_UTF_214.pdf adresinden alınmıştır.
Titmus, C.,Buttedahl, P., Ironside, D. ve Lengrand, P. (1985). Yetişkin Eğitimi Terimleri. Çeviren:
F.Oğuzkan. Ankara, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com