You are here

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK HAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

VIEWS OF TEACHER ON CHILD RIGHTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the views of the preschool teachers in accordance with childrens rights in four dimensions. In order to figure out the views of the preschool teachers Content analysis , which is a part of a qualitative research, was used. The sample group consisted of 15 and was randomly selected from the personnel of ministry of national education in different parts of istanbul. The interview form consisted of 9 Open-ended questions. The data collection was done by writing down the results of the interview with the teachers. Categories were put in by comparing the similarities and differences given by the sample group. According to results, preschool teachers were in favor of putting childrens rights in to schedule but due to the fact that having limited knowledge about how to implement it, and having technical difficulties, they were not able to put it as a class activity much. Based on the results of the research some recommendations such as introducing seminar which should consist of some samples of childrens rights programs and some cooperations with families were given.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları ile ilgili görüşlerini 4 boyutta incelemektir. Çalışmada, öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini; İstanbul ilinin farklı ilçelerinden tesadüfi olarak seçilmiş milli eğitim bakanlığına bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan 15 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada 9 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin toplanması; tek tek öğretmenlerle yapılan görüşmelerin yazılı kaydının alınması şeklinde olmuştur. Araştırmacı tarafından öğretmenlerin ifadeleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırılarak kategoriler oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları konusuna programda yer verilmesi gerektiğini düşündüğü; fakat ne şekilde uygulanması gerektiği ile ilgili sınırlı bilgilere sahip oldukları ve bazı teknik eksiklere bağlı sebeplerle sınıflarında fazla uygulamadıkları bulunmuştur. Yapılan araştırmanın sonucuna dayanarak; çocuk hakları ile ilgili örnek programlar hazırlanıp bu programların tanıtılması ile ilgili seminerler düzenlenmesi ve ailelerle işbirliği yapılması ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
80
87

REFERENCES

References: 

Çılga, İ. (2001). Demokrasi, insan hakları kültürü ve çocuk hakları. Milli Eğitim, 151, 69-73.
Covell, K., & Howe, R. B. (1999). The impact of children’s rights education: A Canadian study.
International Journal of Children’s Rights , 7 (2), 171-183.
Dinç, B. (2015). Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Hakları
Eğitimi Konusundaki Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- ENAD, Cilt 3 / Sayı 1, 2015
Güriz, A. (1992). Hukuk Felsefesi , Ankara.
Kaya,Ö,S (2011), “Öğretmen Adaylarının Çocuk Hakları İle İlgili Görüşleri”, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,Afyon.
Kent Kükürtçü, S. (2011). 5-6 yas çocuklarının ailelerin ve öğretmenlerinin kullandıkları disiplin
yöntemlerinin çocuk hakları ile ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Neslitürk,S.Ersoy, F (2007) Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarının Öğretimine ilişkin
Görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama 2007 , 3(2):245-257 Journal of Theory and Practice in
Education Makaleler/Articles . ISSN: 1304-9496.
http://eku.comu.edu.tr/index/3/2/snesliturk_afigenersoy.pdf
Nutbrown, C. (1996). Respectful educators capable learners, children’s rights and early education.
London: Paul Chapman Publishing Ltd.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 07 ISSN: 2146-9199
87
Polat, O. (1997). Çocuk Hakları Nedir? İstanbul: Analiz yayınları.
Talas, C. (1979). Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Balıkesir Merkez Yetiştirme Yurdunu Kalkındırma
Derneği Seminer Yayınları. İstanbul: Erdini Basım ve Yayınevi.
Uçuş, Ş. (2009). Çocuk hakları sözleşmesi’nin ilköğretim programlarındaki yeri ve Sözleşme’ye yönelik
okul yöneticilerinin, öğretmenlerin görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe
Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
UNICEF (1998). Çocuk haklarına dair sözleşme uygulama elkitabı . Ankara: Ajans Türk Basın ve Basım
Washington, F. (2010). 5 – 6 yaş grubu çocuklarına uygulanan aile katılımlı çocuk hakları eğitimi
programının etkililiğinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
YA-PA (2006). 36-72 aylık çocuklar için okulöncesi eğitim programı. İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama
San. ve Tic. A.S Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com