You are here

HAT SANATI EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE HOCA-TALEBE MÜNÂSEBETİ

The Master-Student Relationship in the Education and Training of Calligraphic Arts

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Islamic calligraphic art learned under the supervision of a master is a branch of fine arts specific to its methodology, and is taught student through lecture and practice which is called “mashq”. The main theme of this study consists of masterstudent relationship, followed way, applied methods and techniques during educationtraining process. The success of student, who wants to learn calligraphy, depends upon getting supervision from a skillful master besides to student’s personal talent. Without a master, artistic writing cannot reach the level of being fine art, since the calligraphy has reached today’s artistic level with the experiences gained during centuries. Each student is a different world, hence requires a different approach according to his special talents and comprehension. The student learns to look at life from a different point of view, to analyze the phenomenon incisively and to reach the whole picture by combining parts, as it is in almost all fields of fine arts. In this study, the procedure the student has to follow is examined in order to complete successfully the mufradât and murakkabât followed in teaching calligrahpy, and to get icâzatnâmah (diploma).
Abstract (Original Language): 
Hoca-talebe ilişkisi içerisinde öğrenilen hat sanatı, usûl ve metodolojisi kendine mahsus, bir güzel sanat dalıdır ve talebeye meşklerle öğretilir. Eğitim-öğretim sürecinde hoca-talebe münasebetleri, izlenen yol, metod ve teknikler, çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Hat sanatını öğrenmek isteyen kişinin kabiliyetli olmak şartıyla, usta bir hattattan ders alması, başarıya götüren unsurların başında gelir. Hoca olmadan güzel yazı, sanat seviyesine ulaştırılamaz. Çünkü hat, sanat seviyesine, yüzyıllar boyunca elde edilen tecrübeler sonucunda ulaşmıştır. Her talebe ayrı bir dünyadır; her talebenin kavrayış ve ilerleyişine göre ayrı bir yol takip edilmelidir. Hemen hemen bütün sanat dallarında olduğu gibi hat sanatında da talebe hayata farklı bir açıdan bakmayı, olayları doğru analiz etmeyi, parçaları birleştirerek bütüne ulaşmayı öğrenir. Çalışmamızda, hat sanatı öğretiminde uygulanan müfredât ve mürekkebât meşklerini başarıyla bitirip icâzetnâme (diploma) alan bir talebenin nasıl bir yol izlemesi gerektiği ele alınmaktadır.

REFERENCES

References: 

Alparslan, Ali (1999). Osmanlı Hat San‘atı Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi Yay.
Bayraktar, M. Faruk (1984). İslâm Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münâsebetleri,
İstanbul.
Bilen, Yusuf (2001). Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı, Sanatı ve Eserleri,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Erzurum.
Dere, Ömer Faruk (2009). Hattat Hafız Osman Efendi, İstanbul: Korpus Yay.
Derman, M. Uğur (1999). Mehmet Şevkî Efendi’nin Sülüs-Nesih Hat Meşkleri, İstanbul:
IRCICA Yay.
_____ “Medresetü’l-Hattâtîn”, DİA., Ankara, 2003, XXVIII/341.
_____ Şevki Efendi Dosyası.
_____ (1982). “İki Kardeş Hattatımız, Hatib Ömer Vasfî Efendi, Neyzen Emin Efendi”,
Sanat ve Kültürümüzde Kök (1982). İstanbul.
_____ (1991). “Filibeli Ârif Efendi”, İstanbul: TDV. Yay.
_____ (2009). “Sami Efendi”, DİA., İstanbul: TDV. Yay.
Tüfekçioğlu, Abdülhamit (1999). “Tarihte ve Günümüzde Hat San‘atının Öğretim
Metotları”, 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El San‘atlarının
San‘atsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri, Ankara.
İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1970). Son Hattatlar, İstanbul: MEB. Yay.
136 / Arş. Gör. Dr. Yusuf BİLEN EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Serin, Muhittin (1999a). Hat San‘atı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
_____ (1999b). Hattat Aziz Efendi. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
_____ (1992). Hattat Şeyh Hamdullah Hayatı, Talebeleri, Eserleri, İstanbul: Kubbealtı
Neşriyatı.
Subaşı, M. Hüsrev (1997). Geleneksel Türk El San‘atlarından Yazıya Giriş, İstanbul:
Dersaadet Kitabevi.
_____ (1993). “Elmalılı Hamdi Efendi ve Hat Sanatımızdaki Yeri”, Elmalılı
Muhammed Hamdi Yazır, Ankara: TDV. Yay.
Yazıcı, İsmail (1983). “Hattat Hamid’le Hastanede yapılan Son Mülakat”, Suffe Kültür
SanatYıllığı (1983), İstanbul: Suffe Yayınları.
_____ (2008). Hattat Hâmid Aytaç Kitabı. İstanbul: Kartalite Kültür Yayınları.
Yazır, Mahmud Bedreddin (1981). Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde
Kalem Güzeli, Ankara: Ayyıldız Matbaası.
Yılmaz, Abdulkadir (2004). Türk Kitap Sanatları Tabir ve Istılahları, İstanbul: Damla

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com