You are here

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM KONTROL KANUNU’NUN (KMYKK) KAMU HARCAMALARINI ARTIRMA ETKİSİ -ERZURUM’DA BİR UYGULAMA-

A Study in Erzurum on the Effect of Public Financial Management and Control Law Numbered 5018 On Increasing Public Expenditures

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In accordance with the Public Financial Management and Control Law numbered 5018, article 20/e, it is envisaged that allocations to public authorities should be used within the mentioned fiscal year. This study aims to test the associated implementation whether it increases or not. In line with this aim; a survey study was conducted to the public authorities and results were evaluated via SPSS. According to the findings, related regulation in the Public Financial Management and Control Law numbered 5018 increases the consumption tendency in the public bodies. Within this framework, it was tried to determine with the survey questions what can be done to rationalize the current implementation regarding the public expenses. To the findings, not to cancel the allocations in the mentioned fiscal year is the best way possible. Furthermore, It was tried to propose ideas within the whole findings.
Abstract (Original Language): 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu’nun (KMYKK) 20/e maddesi, kamu kurumlarına ayrılan ödeneğin mali yıl içinde kullanılması gerektiğini öngörmektedir. Bu çalışmayla, ilgili uygulamanın harcamaları mali yıl sonunda artırıp artırmadığının test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Erzurum il merkezinde bulunan kamu kurumları yetkililerine anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar SPSS programı vasıtasıyla analize tabi tutularak değerlendirilmiştir. Elde edilen ana bulgulara göre, 5018 sayılı KMYKK’nın ilgili mevzuatının mali yıl sonunda kamu kurumlarında harcama eğilimini artırdığı görülmüştür. Bu çerçevede, kamu harcamalarıyla ilgili mevcut uygulamanın daha rasyonel hale getirilmesi için nelerin yapılabileceği de anket sorularıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre, yılında kullanılmayan ödeneklerin iptal edilmemesinin en etkin yol olacağı saptanmıştır. Elde edilen tüm bulgular doğrultusunda sonuç ve öneriler getirilmeye çalışılmaktadır.

REFERENCES

References: 

10. 12. 2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
http://www.sp.gov.tr/documents/5018kmykk.pdf (01. 02. 2009).
Arslan, A. (2004). “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu Harcama
Sisteminde Yapılan Düzenlemeler”, Maliye Dergisi, 145, 150-193.
Şener, O. (2006). Teori ve Uygulamada Kamu Ekonomisi, İstanbul: Beta Yayıncılık.
Macesich, G. (1983). Monetarism: Theory and Policy, New York: Praeger
Mutluer, M. K., Öner, E., Kesik, A. (2005). Bütçe Hukuku, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayını.
Mutluer, M. K., Öner, E., Kesik, A. (2007). Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi,
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını.
Parlak, M. (2005), “Bütçede Gider Tahminlerinin Aşılması ve Ekonomik Etkileri”, Sayıştay
Dergisi, 59, 73-78.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com