You are here

HASTA ZİYARETİ İLE İLGİLİ HADİSLER BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

A Study in the Context of Hadith About Visitation

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, the contribution of the Prophet (pbuh) to “living together” is studied by examining the Hadith over visitation. First of all, the political situation during the period in which the Prophet (pbuh) lived is summarized. Upon using a different word for visitation, the implementation of the Prophet (pbuh) is mentioned, which covers the importance of visitation for people and society, the importance of visitation in religion and the opinions of Islamic Scholars on visitation. To add this, the Prophet’s (pbuh) being in relationship with everyone in the society and his not making discrimination against anyone on behalf of society and religion is focused.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hasta ziyareti ile ilgili hadisleri ele alınarak onun birlikte yaşama kültürüne katkısı incelenmiştir. Öncelikle Allah Rasûlü’nün yaşadığı dönemde Arap yarımadasının siyasi yapısına değinilmiştir. Hasta ziyareti için ayrı bir kelime kullanılarak ona dikkat çekildiği üzerinde durulduktan sonra Hz. Peygamber’in uygulamaları anlatılmıştır. Hasta ziyaretinin kişi ve toplum açısından önemine değinilmiş, dindeki yerine işaret edilmiş ve İslam âlimlerinin bu konudaki görüşleri aktarılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamber’in yaşadığı toplumdaki herkesle ilişki içinde olduğu ve insânî problemlerde din ve millet ayırımı yapmadığı vurgulanmıştır.

REFERENCES

References: 

Abdurrezzâk, Ebû Bekir Abdurrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi ’ el-Hımyerî es-Sân’ânî (1403).
el-Musannef, (I-XI), 2. Baskı, Muhakkik: Habîburrahmân el-A’zamî,
Mektebetü’l-İslâmî, Beyrut.
Ahmed B. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed (1995). el-Müsned, (I-XX), Tahkik:
Ahmed Muhammed Şâkir, Kâhire: Dâru’l-Hadîs.
el-Aynî, Bedrüddîn Ebû Muhammed Mahmûd b. Ahmed (trs.). Umdetü’l-Kârî li Şerhi
Sahîhi’l-Buhârî, (I-XXV), Beyrut.
el-Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. el-Huseyn b. Ali b. Mûsâ (2003). Şuabu’l-Îmân, (IXIV),
1. Baskı, Riyad: Mektebetür’-Rüşd.
el-Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil (1992), el-Câmiu’s-Sahîh,( I-VIII), İstanbul.
el-Buhârî (1998). el-Edebü’l-Müfred, 1. Baskı, Tahkik: Semir b. Emin ez-Züheyrî,
Mektebetü’l-Meârif li’n-Neşri ve’t-Tevzî’ Riyad.
Ebû Abdullah, Muhammed b. Ebi’l-Feth b. Ebi’l-Fadl el-Bâlî (2003). el-Matla’ Alâ
Elfâzi’l-Muğni’, 1. Baskı, Tahkik: Muhmud el-Arnavud ve Yâsin Mahmud
el-Hatîb, Mektebetü’s-Sevâdî li’t-Tevzî’.
Ebû Dâvud, Süleyman b. Eş’âs es-Sicistânî (1992), Sünen, (I-V), İstanbul.
el-Hâkim, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdillah b. Muhammed en-Nîsâbûrî (1990) el-
Müstedrek Ale’s-Sahîhayn (I-IV), 2. Baskı, Tahkik: Mustafa Abdulkâdir
Atâ, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
Hamidullah, Muhammed (1972). İslâm Peygamberi, (I-II), İstanbul: İrfan Yayınevi,.
Hatiboğlu, Haydar (1992). Sünen-i İbn Mâce Tercemesi ve Şerhi, (I-X), İstanbul: Kahraman
Yayınları.
İbn Ebi’d-Dünya, Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd b. Süfyan b. Gays el-
Bağdâdî (1991). el-Maradu ve’l-Keffârât, 1. Baskı, Tahkik: Abdulvekil en-
Nedvî, Bombay: Dâru’s-Selefi yye.
İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir b. Ebî Şeybe Abdullah b. Muhammed b. İbrahim (1409). el-
Kitâbu’l-Musannef fi ’l-Ehâdîs-i ve’l-Âsâr, (I-VII), Muhakkik: Kemal Yusuf
el-Hût, 1. Baskı, Riyad: Mektebetü’r-Rüşd.
İbn Hacer, Ahmed b. Ali b. Hacer Ebu’l-Fadl el-Askalânî (1379). Fethu’l-Bârî Şerhu
Sahîhi’l-Buhârî, (I-XIII), Beyrut: Dâru’l-Ma’rife.
İbn Hibbân, Muhammed b. Hibbân b. Ahmed b. Hibbân b. Muâz b. Ma’bed el-Büstî
(1993), Sahîhu İbn Hibbân (I-XVIII), 2. Baskı, Tahkik: Şuayb el-Arnavud,
Beyrut: Müessesetü’r-Risâle.
İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî (1992). Sünen, (I-II), İstanbul.
İbn Sa’d, Muhammed b. Sa’d (tsz.), et-Tabakâtü’l-Kübrâ, (I-IX), Beyrut: Dâru Sâdır.
176 / Yrd. Doç. Dr. Ali ÇOLAK EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Kandemir; M. Yaşar (1991). Mevzû Hadisler Menşe’i Tanıma Yolları Tenkidi, Ankara:
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
el-Mubârekfûrî, Ebu’l-Alâ Muhammed Abdurrahman b. Abdurrahim (tsz.). Tuhfetu’l-
Ahvezî bi Şerhi Câmii’t-Tirmizî, (I-X), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
el-Münâvî, Zeynuddîn Muhammed (1356). Feydu’l-Kadîr Şerhu’l-Câmii’s-Sağîr, (I-VI),
1. Baskı, Mısır: Mektebetü’t-Ticâriyyeti’l-Kübrâ.
Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî (1992). el-Câmiu’s-Sahîh, (I-III),
İstanbul.
en-Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb (1992). Sünen, (I-VIII), İstanbul.
en-Nevevî, Ebû zekeriyyâ Muhyiddin Yahyâ b. Şeref (1392). el-Minhâc Şerhu Sahîhi
Müslim b. el-Haccâc, (18 cüz, 9 cilt), 2. Baskı, Beyrut: Dâru İhyâi’t-
Turâsi’l-Arabî.
Râgıb el-İsfehânî, Ebu’l-Kâsım el-Huseyn b. Muhammed (1412). Müfredât fî Ğarîbi’l-
Kur’ân, Tahkik: Saffân Adnan ed-Dâvudî, Dâru’l-Kalem, Beyrut: Dâru’şŞâmiyye,
Dımeşk.
Sarıçam, İbrahim (2003). Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara: Diyanet İşleri
Başkanlığı Yayınları.
eş-Şâfi î, Ebû Abdillah Muhammed b. İdrîs (1400). el-Müsned, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’lİlmiyye.
eş-Şevkânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Abdillah (1993). Neylü’l-Evtâr, (I-VIII),
1. Baskı, Tahkik: Isâmuddîn es-Sabâbıtî, Mısır: Dâru’l-Hadîs.
et-Taberânî, Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb Ebu’l-Kâsım (1994), el-Mu’cemü’l-Kebîr, (IXXV),
2. Baskı, Tahkik: Hamdi b. Abdulmecid es-Silefî, Kâhire: Mektebetü
İbn Teymiyye.
et-Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ (1992), Sünen, (I-V), İstanbul.
ez-Zebîdî, Muhammed b. Muhammed b. Abdirrezzâk el-Huseynî Ebu’l-Fadl (tsz.),
Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Gâmûs, (1-40 cüz), Dâru’l-Hidâye.
ez-Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Mahmud b. Amr b. Ahmed (tsz.), el-Fâik fî Garîbi’l-Hadîsi
ve’l-Eser, (I-IV), 2. Baskı, Tahkik: Ali Muhammed el-Becâvî Muhammed
Ebu’l-Fadl İbrahim, Lübnan: Dâru’l-Ma’rife.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com