You are here

UZAKTAN VE ÖRGÜN EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNDEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of Achievement Levels in English Courses of Students Studying in Distance and Formal Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Inthisstudy, it has been aimed to compare the achievement levels in English courses given in associate degree programs at formal education computer programming department in Atatürk University Erzurum Vocational Collegeand at Distance Education carriedoutby ATAUZEM in cooperation with Erzurum Vocational College. The demographic peculiarities and the achievement levels of both groups were studied and evaluated. The data obtained as a result of the analysis showed that the students at distance education are more successful than those attending formal education. Inthiscontest, in terms of achieving th especified goals of distance education and formal education programs, the necessity of coordination between two education programs should be takenintoconsideration.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu ve ATAUZEM işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim ve örgün eğitim bilgisayar programcılığı önlisans programında verilen İngilizcedersinin başarı düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu bilgisayar programcılığı ile uzaktan eğitim bilgisayar programcılığında öğrenim gören öğrencilerin demografik özellikleri ile başarı düzeyleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin, örgün eğitime devam eden öğrencilerden daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bu bağlamda, uzaktan eğitim ve örgün eğitim programlarının belirtilen amaçlara ulaşılması açısından, her iki programın eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesinin gerekliliği ileri sürülmüştür.

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. (2002). “Bilgi Öğretmenlerin İnternet Kullanımı ve Bu Konudaki Öğretmen
Görüşleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1–8.
Akpınar, Y. (2003). “Öğretmenlerin Yeni Bilgi Teknolojileri Kullanımında Yükseköğretimin
Etkisi: İstanbul Okulları Örneği”. The Turkish Online Journal of Educational
Technology – TOJET. 2(2).
Demiraslan, Y. ve Usluel, K. Y. (2005). “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme
Sürecine Entegrasyonunda Öğretmenlerin Durumu”. The Turkish
Online Journal of Educational Technology, 4 (3).
Ekici, G. (2003). “Uzaktan Eğitim Ortamlarının Seçiminde Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin
Önemi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24.
Erbarut, E. (2003). “Web Temelli Eğitim ve Öğrenme-Bilişim Teknolojileri”. TMMOB
Elektrik Mühendisliği Dergisi, 41(419).
Gökçe, A.T. (2008). “Küreselleşme Sürecinde Uzaktan Eğitim”. Dicle Üniversitesi, Ziya
Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, s.1.
Güngör, A.- Aşkar, P. (2004). “E-Öğrenmenin ve Bilişsel Stilin Başarı ve İnternet Öz Yeterlik
Algısı Üzerindeki Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dergisi, 27, s. 117.
Hızal, A. (1992). “İlköğretim Uygulamalarında Eğitim Teknolojisinden Yararlanma Olanakları”.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 81-87.
Karasar, N. (2005). “Bilimsel Araştırma Yöntemi (14. Baskı). Ankara Nobel Yayın ve-
Dağıtım.
Karpenko, M.P. (2008). “The Emergencyand Development of Distance Education”. Russian
Educationand Society, Vol. 50, (3), 45-46.
Kazmer, M., Caroline, H. (2004). “Learning, Cultureand Community in Online Education:
Research and Practice”, Newyork: Peterlong Yayınları.
Özturan, M., Egeli, B., Darcan, O. (2000). “Türk Üniversitelerinde Bilgisayar Ağlarının
Uzaktan Eğitim Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin Bir Araştırma”. Hacettepe
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 18.
228 / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali SEVEN EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Picciano, A. G. (2001). “Distance Learning: Making Connections Across Virtual Space
and Time”, Merrill, Upper Saddle River, N.J. 1st Edition, U.S.
Toprakçı, E. (2005). “Türkiye’deki Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Evlerindeki Bilgisayarı
Mesleki Amaçlı Kullanım Profilleri (Sivas İli Örneği)”. The Turkish
Online Journal of Educational Technology, (4) 2.
Volery, T.-Lord, D. (2000). “Critical Success Factors in Online Education”. The International
Journal Education Management. 14, p. 23.
Yazıcı, A., Atlaş, İ. (1999). “Web-baseddistance Education in Developing Countries”. 14.
Uluslar arası Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Sempozyum Kitabı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com