You are here

KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI, TEMİNATLANDIRILMIŞ BORÇ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE 2008 KÜRESEL KRİZİ

Credit Default Swaps (CDS), Collateralised Debt Obligations (CDO) and 2008 Global Crisis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, the role of credit default swaps (CDS) and collateralised debt obligations (CDO) in the crisis and the role of the crisis in the 2008 global financial crisis was examined. Securities such as CDO and CDS have been very attractive to investors in terms of risk and return. However, the emergence of mortgage loans with problems in repayment, as well as many structural problems, from exporting to rating, has led to the bankruptcy of many large and established corporations. The fact that securities such as CDOs and CDSs, which have reached very high transaction volumes, were bought by institutions and investors in the financial system, caused the mortgage crisis to spread to the entire financial system. Previous studies and findings from this study show that mortgage lending-based securities and derivatives, particularly CDOs and CDSs, are the most important cause of the crisis, with many of the macroeconomic and microeconomic reasons for the surviving crisis.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 2008 küresel finansal krizine giden süreçte kredi temerüüt swapları (CDS) ve teminatlandırılmış borç yükümlülüklerinin (CDO) gelişimi ve krizdeki rolü incelenmiştir. CDO ve CDS gibi menkul kıymetler risk ve getiri açısından yatırımcılara çok cazip gelmiştir. Ancak mortgage kredilerinin geri ödenmesinde yaşanan sorunlarla birlikte ihraç edilme şeklinden, derecelendirilmesine kadar birçok yapısal sorunu bünyesinde barındırdığının ortaya çıkması çok sayıda büyük ve köklü kuruluşun iflas etmesine yol açmıştır. İşlem hacmi çok yüksek boyutlara ulaşan CDO ve CDS gibi menkul kıymetlerin mali sistemde yer alan kuruluşlar ve yatırımcılar tarafından satın alınmış olması, mortgage piyasasında yaşanan krizin tüm finansal sisteme yayılmasına neden olmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar ve bu çalışmadan elde edilen bulgular, yaşanan krizin makro ve mikro düzeyde birçok nedeni bulunmakla birlikte, mortagage kredilerine dayalı menkul kıymetler ile türev ürünlerin, özellikle de CDO ve CDS’lerin krizin en önemli nedeni olduğunu göstermektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Alantar, D. (2008). Küresel Finansal Kriz: Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, Maliye ve Finans Yazıları Dergisi 1(81): 1-10.
Alkan A.L. (2009). Küresel Sistemik Krizin Anatomisi. İstanbul: Scala Yayıncılık.
Alptekin, E. (2009). Menkul Kıymetleştirme ve Küresel Finans Krizindeki Rolü. İZTO AR-GE Bülten 2009 Nisan-Ekonomi 11-16.
Ashcraft, A, Paul Goldsmith-Pinkham and Vickery, J. (2010). MBS Ratings and the Mortgage Credit Boom, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports. Paper No. 449, May 2010.
Barnett-Hart, A. Katherine. (2009). The Story of the CDO Market Meltdown: An Empirical Analysis, Harvard University Undergraduate Honors Thesis. Paper No.115, 19 March 2009.
Benmelech, E. and Dlugosz, J. (2009). The Alchemy of CDO Credit Ratings. Journal of Monetary Economics 56: 617–634.
Birdal, M. (2009). Bir Krizin Anatomisi: ABD Mortgage Piyasasının Kurumsal Yapısı ve Krizin Dinamikleri. Anadolu International Conference in Economics, Paper No. 27 June 17-19 2009.
Crotty, J. (2008). Structural Causes of the Global Financial Crisis: A Critical Assessment of the New Financial Architecture, Economics Department Working Paper Series, August 28. Accessed 25 May 2017. http://scholarworks.umass.edu/econ_workingpaper/16
Deloitte Center for Banking Solutions (2008). Risk Management in the Age of Structured Products: Lessons Learned For İmproving Risk İntelligence, Shaping the New Financial Services Marketplaces Series, http://k.b5z.net/i/u/6024308/i/au_Risk_2520Management_2520in_2520the_ 2520age_2520of_2520structured_2520products.pdf
Demir, F., Karabıyık, A., Ermişoğlu, E. ve Küçük, A. (2008). ABD ve Mortgage Krizi. BDDK, Çalışma Tebliği, 107, Sayı: 3/Ağustos 2008
Erarslan, C. (2016). Küresel Finansal Krizi Anlamak. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1): 79-99.
Erdönmez, P.A. (2006). Aktif Menkul Kıymetleştirmesi, Türkiye Bankalar Birliği. Bankacılık ve Araştırma Grubu Bankacılar Dergisi, 57: 75-84.
Ersoy, E. ve Ünlü, U. (2016). Tezgahüstü Türev Piyasa İşlemleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (1):143-162.
Gürbüzer, I. (2014). Teminatlandırılmış Borç Yükümlülükleri ve Finansal Krizlere Etkileri, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi 1(1): 32-42.
Karaca C. (2014). Uygulanan Para ve Maliye Politikaları Açısından Geçmiş Krizler ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Karşılaştırmalı Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1): 263-286.
Kaygısız, T. A. (2008). Tezgahüstü (OTC) Türev İşlemlerin Merkezi Takası, SPK Piyasa Gözetimi ve Düzenleme Dairesi Yeterlilik Etüdü, Aralık 2008.
Kazgan, G. (2012). 2008 Küresel Krizi: Nedenleri, Etik İlkeleri ve İktisat Eğitimi, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 2012/98.
Kibritçioğlu, A. (2011). 2006-2011 Küresel Ekonomik Krizinin Bileşenleri ve Karmaşıklığı, İktisat ve Toplum Dergisi, 9: 30-34.
Koy, A. (2014). Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İnternational Review of Economics and Managament 2(2): 63-79. Kunt, A.S. ve Taş, O. (2008). Kredi Temerrüt Swapları ve Türkiye’nin CDS Priminin Tahmin Edilmesine Yönelik Bir Uygulama. İTÜ Dergisi 5(1): 78-89. Markowitz, H. M. (2009). Proposals Concerning the Current Financial Crisis, Financial Analysts Journal, 65(1): 25-27.
Sakarya, B. (2008). Küresel Finansal Yapı ve 2007 Yılı Dalgalanmaları, BDDK Çalışma Tebliği, Sayı: 2/Nisan 2008.
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1-2, 2016
39
Yanpar. A. (2007). Yapılandırılmış Finansal Araçların Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Yeterlik Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Sayfa No.54 Kasım 2007.
Yeldan, E. (2014). Kapitalizm ve Küresel Krizin Maliyetleri, Cumhuriyet Gazetesi. 25.06.2014.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com