You are here

BOSNA-HERSEK VE SIRBİSTAN’DA EUROSEPTİSİZM: BATI BALKANLARDA AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞ

Euroscepticism in the Bosnia and Herzegovina and Serbia: Look at the European Union in the Western Balkans

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Serbia and Bosnia and Herzegovina are in the process of transition from potential candidate to a member of the European Union (EU) as a step in enlargement towards Western Balkans. However, there are important problems with the historical, cultural and institutional aspects in the context of the candidate process. These problems raise euroscepticism in Serbia and Bosnia and Herzegovina with regard to the European Union membership process. In this framework, in study, firstly euroscepticism concept and basic problems in the EU integration in these countries are dealt with. In next chapter, party-based euroscepticism of both countries is examined. While Bosnia and Herzegovina's EU integration process is progress temperately, the 'frustrations' that have taken place have caused the euroseptic views to gain weight. In Serbia, the effectiveness of radical groups has been clearly pushing the membership process from the beginning. For both example countries, there are important mass representations of euroseptic views based on political parties.
Abstract (Original Language): 
Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Balkanlara yönelik genişlemesinin bir adımı olarak Sırbistan ve Bosna-Hersek potansiyel adaylıktan üyeliğe geçiş sürecindedir. Buna karşın, adaylık süreci bağlamında tarihi, kültürel, kurumsal vb. açılardan önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar, Sırbistan’da ve Bosna Hersek’te Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ile ilgili olarak euroseptisizmi beslemektedir. Bu çerçevede, çalışmada öncelikle euroseptisizm kavramı ve ülkelerin AB bütünleşmesindeki temel sorunları ele alınmıştır. Sonraki bölümde, iki ülkenin siyasi partiler temelli euroseptisizmi incelenmiştir. Bosna-Hersek’in AB’ye entegrasyon süreci daha ılımlı ilerlerken yaşanan ‘hayal kırıklıkları’ euroseptik görüşlerin ağırlık kazanmasına neden olmuştur. Sırbistan’da ise, başından beri radikal grupların etkinliği net şekilde üyelik sürecini zora sokmaktadır. Her iki örnek ülke için de siyasi parti temelli euroseptik görüşlerin önemli kitlesel temsilleri bulunmaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Almeida D. (2010). Europeanized Eurosceptics? Radical Right Parties and European Integration. Perspectives on European Politics and Society 11(3): 237-253.
Aras İ. (2015). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Euroseptisizm, Siyasi Partilere Bir Bakış. İstanbul: Sentez Yayınları.
Bakić, J. (2009). Extreme-Right Ideology, Practice and Supporters: Case Study of the Serbian Radical Party. Journal of Contemporary European Studies 17(2): 193-207.
Belloni, R. (2016). The European Union Blowback? Euroscepticism and its Consequences in the Western Balkans. Journal of Intervention and Statebuilding 10(4): 1-19.
Bideleux, R. (2015). The “Orientalization” and “de-Orientalization” of East Central Europe and the Balkan Peninsula”, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. 23(1): 9-44.
Büyükbay C. ve Merdzanovic A. (2012). Euroscepticism in Turkey and Bosnia-Herzegovina, Presented At The 62nd Political Studies Association Annual International Conference, April 3-5, Belfast, United Kingdom.
Džihić V. ve Wieser A. (2011). Incentives for Democratisation? Effects of EU Conditionality on Democracy in Bosnia & Hercegovina. Europe-Asia Studies 63(10): 1803-1825.
Ekinci, Mehmet U. (2014). Bosna-Hersek Siyasetini Anlama Kılavuzu. SETA, SETA Yayınları
Ermağan, İ. (2012). Avrupa Birliği Entegrasyonunda Şüphecilik. Çanakkale Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 7(1): 145-167
Fagan, A. ve Sircar, I. (2015). Europeanization of the Western Balkans: Environmental Governance in Bosnia-Herzegovina and Serbia. Palgrave Macmillan.
Guberinic, J. (2015). Batı Balkanların Entegrasyonunun Karşılaştırmalı Analizi: Karadağ ve Sırbistan Örnekleri. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2(3): 75-90
Halikiopoulou D., Nanou K. ve Vasilopoulou S. (2012). The paradox of nationalism: The Common Denominator of Radical Right and Radical Left Euroscepticism. European Journal of Political Research 51(4): 504–539
Harmsen, R. (2010). Concluding Comment: On Understanding the Relationship between Populism and Euroscepticism. Perspectives on European Politics and Society 11(3): 333-341
Haughton T. (2015). Hurricane Season: Systems of Instability in Central and East European Party Politics. East European Politics and Societies and Cultures 29(1): 61–80
Ilonszki G. (2009). National Discontent and EU Support in Central and Eastern Europe. Europe-Asia Studies 61(6): 1041-1057
İnternational Crisis Group, (2011). Bosnia: State Institutions under Attack, Policy Briefing, Europe Briefing No: 62
İnternational Crisis Group, (2012). Bosnia’s Gordian Knot: Constitutional Reform, Europe Briefing No: 68
Kleibrink A. (2015). Political Elıtes And Decentralization Reforms In The Post-Socialist Balkans Regional Patronage Networks in Serbia and Croatia. United Kingdom Palgrave Macmillan.
Krastev I. (2015). De-Balkanizing the Balkans-A Look Back with Questions. The International Spectator 50(4): 294-296
Linden Ronald H. ve POHLMAN, L. (2003). Now You See İt, Now You Don't: Anti‐Eu Politics in Central and Southeast Europe. Journal of European Integration 25(4): 311-334
Linden, Ronald H. (2012). The New Populism in Central and Southeastern Europe. Problems of Post-Communism 55(3): 3-6
Mcmahon, R. (2012). Euroscepticism and Neighbourhood Peace. European Societies 14(4): 562-585
Nartgün Ş., Meltem Kösterelioğlu, A. ve Sipahioğlu M. (2013). İnsani Gelişim İndeksi Göstergeleri Açısından AB Üyesi ve AB Üyeliğine Aday Ülkelerin Karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(1): 80-89
Nezi, S., Sotiropoulos D. A. ve Toka P. (2009). Explaining the Attitudes of Parliamentarians towards European Integration in Bulgaria, Greece and Serbia: Party Affiliation, ‘Left–Right’ Self-placement or Country Origin?. Europe-Asia Studies 61(6): 1003-1020
A. Sağıroğlu, “Bosna-Hersek ve Sırbistan’da Euroseptisizm: Batı Balkanlarda Avrupa Birliği’ne Bakış”
35
Orlović, S. (2008). Parties and the party system of Serbia and European integrations. Journal of Southern Europe and the Balkans Online 10(2): 205-222
Pisciotta, B. (2016). The Center-Periphery Cleavage Revisited: East and Central Europe from Postcommunism to Euroscepticism. Nationalism and Ethnic Politics 22(2): 193-219
Pridham G. (2000). EU Accession and domestic politics: Policy consensus and interactive dynamics in central and eastern Europe. Perspectives on European Politics and Society 1(1): 49-74
Radeljić, B. (2014).The Politics of (No) Alternatives in Post-Milošević Serbia. Journal of Balkan and Near Eastern Studies 16(2): 243-259
Renner S. ve Trauner F. (2009). Creeping EU Membership in South-East Europe: The Dynamics of EU Rule Transfer to the Western Balkans. Journal of European Integration 31(4): 449-465
Rulikova, M. (2004). The influence of pre-accession status on Euroscepticism in EU candidate countries. Perspectives on European Politics and Society 5(1): 29-60
Sarajlić-Maglić D. (2011) “BiH after the Elections – A Tale of Disillusioned Optimism”. The Western Balkans and the EU: ‘the Hour of Europe’. (Ed: Jacques Rupnik), Institute for Security Studies European Union, Chaillot Papers, 47-58
Sørensen C. (2008). Love me, love me not… A typology of public Euroscepticism. EPERN Working Paper No 19. Sussex European Institute, 1-29
Stojic, M. (2006). Between Europhobia and Europhilia: Party and Popular Attitudes Towards Membership of the European Union in Serbia and Croatia. Perspectives on European Politics and Society 7(3): 312-335
Stojić, M. (2013). “From Deep-Seated Animosity to Principled Disagreement: A Comparative Analysis of Party-Based Euroscepticism in Serbia”, Europe and The Post-Yugoslav Space, (Ed: Branislav Radeljić), Ashgate Publishing. 133-157
Szpala, M. (2014). Russia in Serbia – Soft Power and Hard Interests. OSW Commentary, No: 150: 1-8
Şekercioğlu, S. (2015). “Avrupa Birliği’ne Katılım Yolunda Sırbistan”, Avrupa Birliği’nin Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar Genişlemesi, (Ed: E. Tezcan, İ. Aras, A. Günar, Ankara: Sentez Yayınları. 541-579
Taggart, P. ve Szczerbiak, A. (2002). Europeanisation, Euroscepticism and Party Systems: Party-Based Euroscepticism in the Candidate States of Central and Eastern Europe. Perspectives on European Politics and Society 3(1): 23-41
Teokarevic, J. (2011). “Ten Years of Post-Milosevic Transition in Serbia: Problems and Prospects”, The Western Balkans and the EU: ‘the hour of Europe’. (Ed: Jacques Rupnik). Institute for Security Studies European Union, Chaillot Papers, 59-78
Topaloff, Liubomir K. (2012). Political Parties and Euroscepticism, London: Palgrave Macmillan
Turčilo, L. (2013). Bosnia-Herzegovina and the European Union: Strong European Identity in Spite of Scepticism. Erişim Tarihi: 10.12.2016 https://eu.boell.org/en/2013/12/03/europe-final-countdown-or-resurrectio...,
Uğurkan E. (2015) “Avrupa Birliği’ne Katılım Yolunda Bosna Hersek”, Avrupa Birliği’nin Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar Genişlemesi, (Ed: E. Tezcan, İ. Aras, A. Günar), Ankara: Sentez Yayınları. 619-658
Zaborowski, M. (2002/2003). External Influences in the Transition Politics of Central and Eastern Europe. Perspectives 19: 5-20.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com