You are here

SİVİL TOPLUMUN DIŞ POLİTİKA İNŞASINDAKİ ROLÜ: TÜRK KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ

The Role of the Civil Society in Building Foreign Policy: The Example of Turkish Public Diplomacy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The relationship between states and societies has changed with the impact of globalization in international relations and public diplomacy has emerged as a new mechanism besides traditional diplomacy in foreign policy. Non-governmental organizations, pressure groups, economies and media organizations have started to act as main actors in the activities of the states towards other states and societies. During the AK Party governments in Turkey, especially in the foreign policy of public diplomacy has given weight and many public diplomacy organizations have been established. Humanitarian aid, foreign economic relations, architectural and cultural activities, education and research activities are the main works of Turkish public diplomacy. In recent years, non-governmental organizations and civil society organizations have played an important role in the civilian stance of public diplomacy and in the construction and implementation of foreign policy, as well as official Turkish public diplomacy organizations active in geographical areas such as the Balkans, Middle East, Central Asia and North Africa.
Abstract (Original Language): 
Uluslararası ilişkilerde küreselleşmenin etkisiyle devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler değişime uğramış, dış politikada geleneksel diplomasinin yanında yeni bir mekanizma olarak kamu diplomasisi ortaya çıkmıştır. Devletlerin başka devlet ve toplumlara yönelik yaptığı bu faaliyetlerde sivil toplum kuruluşları, baskı grupları, ekonomi ve medya kuruluşları ana aktörler olarak görev almaya başlamışlardır. Türkiye’de özellikle AK Parti hükümetleri döneminde dış politikada kamu diplomasisine ağırlık vermiş ve birçok kamu diplomasisi kuruluşu oluşturulmuştur. İnsani yardımlar, dış ekonomik ilişkiler, mimari ve kültürel faaliyetler, eğitim ve araştırma çalışmaları Türk kamu diplomasisinin ana çalışma sahaları durumundadır. Başta Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi coğrafyalarda etkin olan resmi Türk kamu diplomasisi kuruluşlarının yanında son yıllarda hükümet dışı organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları da kamu diplomasisinin sivil ayağında ve dış politikanın inşa ile uygulamasında önemli bir rol oynamaktadırlar.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aydemir, E. (2016). Dış Politikada Yumuşak Güç ve Medya. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
BBC. (2013). "İnsani Yardım Sıralamasında Türkiye Dördüncü." Erişim Tarihi: 30 Mayıs 2017. http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/07/130717_turkiye_insani_yardi....
Cull, N. J. (2010). Public Diplomacy: Seven Lessons for Its Future From Its Past. Place Branding&Public Diplomacy 1(6): 11-17.
Çaha, Ö. (2016). Sivil Toplum ve Devlet. Ankara: Orion Kitabevi.
Çaha, Ö. (1999). Sivil Toplum, Aydınlar ve Demokrasi. İstanbul: İz Yayınları.
Çulhaoğlu, M., Maga, İ. ve Okuyan, K. (2001). Sivil Toplum: Devletin Büyümesi. İstanbul: YGS Yayınları.
Doğan, E. (2012). Kamu Diplomasisinin Sunduğu Fırsatlar ve Kısıtları Üzerine. İstanbul: TASAM Yayınları.
Ehrenberg, J. (1999). Civil Society: The Critical History of an Idea. London: New York University Press.
Ekşi, M. (2014). Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Gregory, B. (2011). "American Public Diplomacy: Enduring Characteristics, Elusive Transformation." Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2017. https://smpa.gwu.edu/sites/smpa.gwu.edu/files/downloads/BGregory_HJD_Ame....
İnan, E. (2012). "Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler Ekseni" Kamu Diplomasisi (Ed. A. Özkan, & T. E. Öztürk) İstanbul: TASAM Yayınları.
Keane, J. (1998). Civil Society: Old Images New Visions. Oxford: Cambridge: Polity Press.
Leonard, M., Stead, C. ve Smewing, C. (2002). Public Diplomacy. London: Foreign Policy Center.
MUSİAD. (2017). Erişim Tarihi: 30 Mayıs 2017. http://www.musiad.org.tr/tr-tr/subeler.
Naidoo, K. ve Tandon, R. (1999). "The Promise of Civil Society" in CIVICUS World Alliance for Citizen Participation. Westhartford: Kumarian Press.
Onbaşı, F. (2005). Sivil Toplum. İstanbul: L&M Yayıncılık.
S. Nye, J. (2005). Yumuşak Güç. Ankara: Elips Kitap.
Sarıbay, A. Y. (2000). Türkiye'de Demokrasi ve Sivil Toplum. İstanbul: Alfa .
Sönmezoğlu, F. (1996). Uluslararası İlişkiler Sözlüğü. İstanbul: Der Yayınları.
Şahin, M. (2013). "Case Study: Türkiye'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Uyguladığı Kamu Diplomasisi Faaliyetleri" Kamu Diplomasisi (Ed. A. Yalçınkaya, & Y. Özgen) İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
TOBB. (2017). Erişim Tarihi: 30 Mayıs 2017. https://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Sayfalar/YurtdisiTemsilcili....
Tuch, H. (1990). Communicating with The World: U.S. Public Diplomacy Overseas. Washington: Georgetown University Institute for The Study of Diplomacy.
Tuncer, H. (2009). Diplomasinin Evrimi, Gizli Diplomasiden Küresel Diplomasiye. İstanbul: Kaynak Yayınları.
TÜSİAD. (2017). Erişim Tarihi: 30 Mayıs 2017. http://www.tusiad.org/tr/tusiad/temsilcilikler.
Yağmurlu, A. (2016). "Halkla İlişkiler Yönetimi Olarak Kamu Diplomasisi." Erişim Tarihi: 10 Kasım 2016. http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/halkla-iliskiler-ve-kamu-diplomasisi.pdf.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com