You are here

REFAH DEVLETİ ANLAYIŞININ BELEDİYELERE YANSIMASI: ANKARA PURSAKLAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

The Reflection of Welfare State in Municipalities: Sample of Ankara Pursaklar Municipality

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
After the second world war social municipal applications of the concept of globalization emerged with the spread rising welfare state in the world is the subject of this Article. Article has tried to reveal the status of our country in the framework of the welfare state and social municipality. In the first part the emergence of the concept of the welfare state and globalization has created in our country with influence in the world has been explained to act. In this sense, local governments, the importance of reaching the municipal social welfare state practices are described clarifies the relationship of these concepts. In the second part of capital Ankara as an example in our country, it explained Ankara Pursaklar social municipal practices in the district and survey data conducted with the public living in the county with this application were evaluated in our country and the social municipality has set out the role and position of the welfare state.
Abstract (Original Language): 
İkinci dünya savaşı sonrası dünyada yükselen refah devleti kavramının küreselleşme ile yayılması ile birlikte ortaya çıkan sosyal belediyecilik uygulamaları makalenin konusunu oluşturmaktadır. Makalede refah devleti ve sosyal belediyecilik çerçevesinde ülkemizde ki durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde refah devleti kavramının ortaya çıkışı dünyada yarattığı etki ve küreselleşme ile ülkemize de etkisi anlatılmıştır. Bu anlamda yerel yönetimlerin, sosyal belediyecilik uygulamaları ile refah devletine ulaşma konusunda ki önemi bu kavramların ilişkisi ortaya konularak açıklanmıştır. İkinci bölümde ise ülkemizden bir örnek olarak başkent Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki sosyal belediyecilik uygulamaları açıklanmış ve ilçede yaşayan halkla gerçekleştirilen anket verileri ile bu uygulamalar değerlendirilmiş ve ülkemizde ki sosyal belediyeciliğin refah devletinde ki rolü ve konumu ortaya konmuştur.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akdoğan, Y. (2006). Sosyal belediyecilik, Yerel Siyaset, 1(3): 44-45.
Aktan, C. ve Özkıvrak, Ö. (2009). Sosyal Refah Devleti. İstanbul: Okutan Yayınları,
Can , M. (2013). Günümüz Sosyal Politikaları Bağlamında Sosyal Hizmetlerin Farklı Modelleri: Dünya Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayınları,
Keskin, B. (2012). Yoksulluğa Yerel Müdahale Sosyal Belediyecilik. Bursa: Etkin Yayınları,
Midgley, J. (1999). Social Development, The Developmental Perspective in Social Welfare, London: Sage Publications
Özdamar, Ö. (2007). Sosyal Politikalarının Refah Etkilerinin Ampirik Ölçümü: Türkiye'de Temel Eğitimle İlgili Politikaların Ve Sosyal Yardımların Refah Etkilerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya
Özdemir, S. (2007). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti. İstanbul: İTO Yayınları,
Pekküçükşen, Ş. (2004). Sosyal Belediyecilik ve Selçuklu Belediyesi Şefkat Evleri Örneği. Çanakkale: Yerel Yönetimler Kongresi, Bildiriler Kitabı.
Şanlıoğlu, Ö. (2011). Sosyal Refah Devletinin Dünü, Bugünü ve Geleceği: Almanya Örneği, Ankara: Detay Yayıncılık,
Şen, M. (2007). Bütüncül Belediyecilik Yaklaşımı Kültürel Belediyeciliğe Giden Yolda Bir Aşama: Sosyal Belediyecilik, Sosyal Politikalar Dergisi, 2.
http://www.pursaklar.bel.tr/?p=kurumsal&m=faaliyet-raporlari https://tr.wikipedia.org

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com