You are here

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ KAPSAMINDA PERSONEL YETKİLENDİRME YAKLAŞIMI (EMPOWERMENT)

EMPOWERMENT IN THE FRAME OF INTERNAL PUBLIC RELATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
More than a concept, empowerment is a management approach toward practice. The social change in the management approach led development of empowerment and internal public relations researches together. Empowerment approach, being evaluated by the participation, innovation, responsibility, and reaching information criteria, provides a corporate culture that focused to productivity. In this process, employees' taking the responsibilities of their work provides the work to be meaningful for hole of the corporate. In this study
Abstract (Original Language): 
Personel yetkilendirme yaklaşımı, bir kavramın ötesinde uygulamaya dönük bir yönetim felsefesidir. Yönetim anlayışındaki sosyal değişim, personel yetkilendirme ile kurum içi halkla ilişkiler araştırmalarının bir arada gelişimine kaynaklık etmiştir. Katılım, yenilik, sorumluluk ve bilgiye ulaşılabilirlik ölçütleriyle değerlendirilen personel yetkilendirme yaklaşımı, verimliliğe odaklanmış bir kurum kültürünün ortaya çıkmasını sağlayacak önemli bir süreç olup; çalışanların yürüttükleri işler kapsamında sorumluluk üstlenmeleri, işin bütün bir kurum için anlamlı hale gelmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, personel yetkilendirme yaklaşımının kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştiren boyutları tartışılmış ve örgüt psikolojisi üzerindeki etkisi vurgulanmıştır.
54-64

REFERENCES

References: 

Bakan, İ., Büyükbeşe, T. ve Bedestenci, Ç. (2004). Örgüt Kültürü. İstanbul: Aktüel Yayınları.
Chamberlin, J.
(1997)
. "A Working Definition of Empowerment".
Psychiatric Rehabilitation Journal. Vol. 20 Number 4, 43-46.
Çınar, F. (2004). "Organizasyonlarda Çağdaş Bir Yaklaşım: Yetkilendirme (Empowerment)". Erişim: 07 Haziran
2006,
http://www.koniks.com/topic.asp7TO PIC_ID=764.
Demir, Y. (2006). "Personel Güçlendirme (Empowerment)". Karınca Dergisi, Yıl: 71 Sayı: 833, 40-45.
Doğan, S. (2003). Personel Güçlendirme: Empowerment. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Gandz, J. (1990). "The Employee
Empowerment Era". Business
Quarterly, Vol. LV No: 2, 74-79.
Göksel, A. (2003). "Personel Güçlendirme". B. Bumin (Ed.). Çağdaş İşletme Teknikleri. (s. 3-16). Ankara: Gazi Kitabevi.
Kadıoğlu, D.Y. (2004). "Kendi Kendini
Yöneten Çalışanlar ve Güçlü Şirketler İçin: Yetkilendirin!", Erişim: 11
Ağustos 2006,
http://www.insankaynaklari.com/cn/C ontentPrint.asp?BodyID= 3607.
Karlöf, B. (1996). Çağdaş Yönetim Kavramları ve Kalkınma Modelleri. (Z. Gülmez ve E. Kütevin, Çev.)
İstanbul: İnkılap Kitabevi. (1993).
Özgen, H. ve Türk, M. (1997). "Hizmet Sektöründe Rekabette Başarının
Anahtarı: Personel Güçlendirme (Empowerment)". TODAİE Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 30 Sayı: 4, 75¬86.
Quirke,
B
. (1995). "Internal Communication". N. Hart (Ed.). Strategic Public Relations. (p. 71-94). New York: Macmillan Business Press.
Pira, A.G. ve Baytekin, E.P. (2007). Halkla
İlişkiler: Neyi, Nasıl Yapmalı, İstanbul: Dönence.
Sabuncuoğlu, Z. (1998). İşletmelerde Halkla İlişkiler. Bursa: Ezgi Yayınları.
Scott, C.D. (1991). Empowerment: A Practical Guide for Success. Menlo Park: Crisp Pub.
Theaker, A. (2006). Halkla İlişkilerin El Kitabı. (M. Yaz, Çev.) İstanbul: MediaCat Kitapları.
Wilmsen,
C.
, Elmendorf, W., Fisher, L., Ross, J. Sarathy, B. and Wells, G. (2008). "Participation, Relationships and Empowerment". C. Wilmsen, et al. (Eds.) Partnerships for Empowerment. (p. 259-284). London: Earthscan.
Yüksel, Ö. ve Erkutlu, H. (2003). "Personeli
Güçlendirme - Empowerment", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 5 Sayı:1, 131¬142.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com