You are here

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN SAĞLANMASINDA PERSONEL GÜÇLENDİRME VE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON THE EFFECT OF EMPOWERMENT AND PSYCHOLOGICAL CONTRACT ON PROVIDING ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
For organizations, the main condition to get succesfull results and reach to their predetermined targets is to provide the integration of employees with both their works and organization that is organizational commitment in such a competition era where changes and innovations occur permanently. Lately, providing employee satisfaction and commitment in business life has become one of the most important problems that organizations expose and for this different solution methods have been produced by lots of researchers. The aim of this study is to introduce about what extent empowerment and psychological contract effective on providing organizational commitment. In the study first the terms of empowerment, psychological contract and organizational commitment are tried to explain and then a survey-based research containing the academic staff in universities is emphasized.
Abstract (Original Language): 
Sürekli değişimin yaşandığı ve yeniliklerin ortaya çıktığı rekabet çağında, örgütlerin önceden belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri ve başarılı sonuçlar elde edebilmelerinin temel koşulu, çalışanların işleriyle ve örgütle bütünleşmelerinin, başka bir deyişle örgütsel bağlılığın sağlanmasıdır. Son zamanlarda iş yaşamında çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanması, örgütlerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olmuş ve pek çok araştırmacı tarafından bu soruna ilişkin farklı çözüm yolları üretilmiştir. Bu çalışmanın amacı da, örgütsel bağlılığın sağlanmasında, personel güçlendirme ve psikolojik sözleşmenin ne derece etkili olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle personel güçlendirme, psikolojik sözleşme ve örgütsel bağlılık kavramları açıklanmaya çalışılmış daha sonra ise üniversitelerde görev yapan akademik personeli kapsayan, ankete dayalı bir araştırmaya yer verilmiştir.
47-80

REFERENCES

References: 

ALLEN, Natalie J. ve John P. MEYER; (1990), “The Measurement and
Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to
the Organization”, Journal of Occupational Psychology, 63, ss.1-18.
ATAMAN, Göksel; (2001), İşletme Yönetimi Temel Kavramlar ve Yeni
Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
BALAY, Refik; (2000), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara.
BAŞYİĞİT, Aslıhan; (2006), Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine
Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kütahya.
BOYLU, Yasin; Elbeyi PELİT ve Evren GÜÇER; (2007), “Akademisyenlerin
Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Finans Politik &
Ekonomik Yorumlar, Eylül, 44(511), ss.55-74.
BURANAPIN, Siriwut; (2007), Psychological Contract Alignment and
Career Effectiveness under a Radical Organizational Change: A
Case of Chiang Mai University, School of Management, Boston
University.
CARROLL, Anna; (1994), “What’s behind “E” Word: Myths about
Empowerment and Why You Need It?”, Interaction Design, ss.1-18.
CARSON, Kerry D. ve Arthur G. BEDEIAN (1994), “Career Commitment:
Construction of a Measure and Examination of Its Psychometric
Properties”, Journal of Vocational Behavior, 44, ss.237-262.
CEYLAN, Adnan ve Nigar DEMİRCAN; (2002), “Çalışanların Örgüte Bağlılığı
ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma”,
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 31(1), ss.1-13.
CHAN, Sow Hup; (2006), “Organizational Identification and Commitment of
Members of a Human Development Organization”, Journal of
Management Development, 25(3), ss.249-268.
COOK, John ve Toby WALL; (1980), “New Work Attitude Measures of Trust,
Organizational Commitment and Personal Need Non-fulfillment”,
Journal of Occupational Psychology, 53, ss.39-52.
COŞKUN, Recai; (2002), “Gücün ve Sorumluluğun Organizasyona Yayılması:
Çalışanı Güçlendirme (Empowerment)”, İsmail DALAY, Recai
COŞKUN ve Remzi ALTUNIŞIK (Ed.), Stratejik Boyutuyla Modern
Yönetim Yaklaşımları, Beta Yayınevi, İstanbul, Bölüm 12, ss.219-234.
ÇEKMECELİOĞLU, Hülya G.; (2006), “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Unsurlarının
Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri”, İktisat İşletme ve Finans
İnceleme-Araştırma Dergisi, 2, ss.120-131.ÇETİN, Münevver Ö.; (2004), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara.
ÇUHADAR, M. Turan; (2005), “Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık, 25, ss.1-21.
DEMİRCAN, Nigar; Ercan ERGÜN ve Güner ÇÖL; (2004), “Üniversite Personelinin
Kendilerini Güçlü Hissetme Algılarının Örgüte Bağlılık Üzerindeki
Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,
5(1), ss.1-22.
DOĞAN, Selen; (2006), Personel Güçlendirme, Kare Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
DURNA, Ufuk ve Veysel EREN; (2005), “Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel
Bağlılık”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), ss.210-219.
ERDOĞMUŞ, Nihat; (1999), “Kamu Yöneticilerinin Yeni Yönetim Yaklaşımlarına
Yönelik Tutumlarının Davranışsal Analizi”, Kamu Yönetiminde
Kalite 2. Ulusal Kongresi, TODAİE Yayınları, No: 296, Ankara,
22-23 Ekim.
ERSTAD, Margaret; (1997), “Empowerment and Organizational Change”,
International Journal of Contemporary Hospitality Management,
9(73), ss.325-333.
GRIMMER, Martin ve Matthew ODDY; (2007), “Violation of the
Psychological Contract: The Mediating Effect of Relational Versus
Transactional Beliefs”, Australian Journal of Management, 32(1),
ss.153-174.
GUEST, David E.; (1998), “Is the Pschological Contract Worth Taking
Seriously?”, Journal of Organizational Behavior, 19, ss.649-654.
GUPTA, Kripa S.; (2007), “Empowerment: A Comparative Study”, Journal of
Organizational Behavior, October, 6(4), ss.37-52.
GÜL, Hasan; (2002), “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirilmesi”,
Ege Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, 2(1), ss.37-
55.
İBİCİOĞLU, Hasan; (2000), “Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri”,
Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15(1), ss.13-22.
JANSSEN, Onne; (2004), “The Barrier Effect of Conflict with Superiors in the
Relationship between Employee Empowerment and Organizational
Commitment”, Work & Stres, 18(1), ss.56-65.
JENKINS, David; (1996), Managing Empowerment, Century Business,
United Kingdom.
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, 78 Ocak-Haziran 2009, ss.47-80
KAYA, Nihat ve Seçil SELÇUK; (2007), “Bireysel Başarı Güdüsü
Organizasyonel Bağlılığı Nasıl Etkiler?”, Doğuş Üniversitesi Dergisi,
8(2), ss.175-190.
KESER, Aşkın; (2002), “Çalışma İlişkilerinde Farklı Bir Yaklaşım: Psikolojik
Akit”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi,
5(17), ss. 9-13.
KIM, Sang-Wook; (1999), “Behavioral Commitment among the Automobile
Workers in South Korea”, Human Resource Management Review,
9(4), ss.419-451.
LEVINSON, William A.; (2004), “Empower Your Employees”, Industrial
Engineer, December, 36(12), s.28.
MEYER, John P. ve Natalie J. ALLEN; (1991), “A Three-Component
Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource
Management Review,1(1), ss.61-89.
MORRISON, Elizabeth W. ve Sandra L. ROBINSON; (1997), “When
Employees Feel Betrayed: A Model of How Psychological Contract
Violation Develops”, Academy of Management Review, 22(1),
ss.226-256.
NAMASIVAYAM, Karthik ve Xinyuan ZHAO; (2007), “An Investigating of
the Moderating Effects of Organizational Commitment on the
Relationships between Work-Family Conflict and Job Satisfaction
among Hospitality Employees in India”, Tourism Management,
28(5), ss.1212-1223.
NG, Thomas W. H.; Marcus M. BUTTS, Robert J. VANDENBERG, David M.
DeJOY ve Mark G. WILSON; (2006), “Effects of Management
Communication, Opportunity for Learning and Work Schedule
Flexibility on Organizational Commitment”, Journal of Vocational
Behavior, 68(3), ss.474-489.
OBENG, Kofi ve Isaiah UGBORO; (2003), “Organizational Commitment
among Public Transit Employees: An Assessment Study”, Journal of
the Transportation Research Forum, 57(2), ss.83-98.
ÖZGEN, Hüseyin ve Murat TÜRK; (1997), “Hizmet Sektöründe Rekabette
Başarının Anahtarı: Personel Güçlendirme(Empowerment)”, Amme
İdaresi Dergisi, 30(4), ss.75-86.
PAUL, Robert J.; Brian NIEHOFF ve William H. TURNLEY; (2000),
“Empowerment, Expectations and the Psychological Contract-
Managing the Dilemmas and Gaining the Advantages”, Journal of
Socio-Economics, 29(5), ss.471-485.PIERCE, Jon L. ve Randall B. DUNHAM; (1987), “Organizational
Commitment: Pre-Employment Propensity and Initial Work
Experiences”, Journal ofManagement, 13(1), ss.163-178.
RANDOLPH, W. Alan; (2000), “Re-thinking Empowerment: Why Is It So Hard
To Achieve?”, Organizational Dynamics, 29(2), ss. 94-107.
REDMAN, Tom ve Ed SNAPE; (2005), “Unpacking Commitment: Multiple
Loyalties and Employee Behaviour”, Journal of Management
Studies, 42(2), ss. 301-328.
REICHERS, Arnon E.; (1985), “A Review and Reconceptualization of
Organizational Commitment”, Academy of Management, 10(3),
ss.465-476.
ROBINSON, Sandra L.; (1996), “Trust and Breach of the Psychological
Contract”, Administrative Science Quarterly, 41, ss.574-599.
ROBINSON, Sandra L. ve Denise M. ROUSSEAU; (1994), “Violating the
Psychological Contract: Not the Exception but the Norm”, Journal of
Organizational Behavior, 15, ss.245-259.
ROBINSON, Sandra L. ve Elizabeth W. MORRISON; (2000), “The
Development of Psychological Contract Breach and Violation: A
Longitudinal Study”, Journal of Organizational Behavior, 21(5),
ss.525-546.
ROUSSEAU, Denise M.; (1990), “New Hire Perception of Their Own and
Their Employer’s Obligations: A Study of Psychological Contracts”,
Journal of Organizational Behavior, 11, ss.389-400.
ROUSSEAU, Denise M. ve Snehal A. TIJORIWALA; (1998), “Assessing
Psychological Contracts: Issues, Alternatives and Measures”, Journal
of Organizational Behavior, 19, ss.679-695.
SALANCIK, Gerald R.; (1977), “Commitment is Too Easy”, Organizational
Dynamics, 6(1), ss.62-80.
SCHERMERHORN, John R.; (1995), Basic Organizational Behaviour, John
Wiley & Sons, New York.
SIGLER, Tracey H. ve Christine M. PEARSON; (2000), “Creating an
Empowering Culture: Examining the Relationship between
Organizational Culture and Perceptions of Empowerment”, Journal of
Quality Management, 5(1), ss.27-52.
SPREITZER, Gretchen M.; (1995), “Psychological Empowerment in the
Workplace Dimensions, Measurement and Validation”, Academy of
Management Journal, 38(5), ss.1442-1465.
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, 80 Ocak-Haziran 2009, ss.47-80
SPREITZER, Gretchen M.; Mark A. KIZILOS ve Stephen W. NASON;
(1997), “A Dimensional Analysis of the Relationship between
Psychological Empowerment and Effectiveness, Satisfaction and
Strain”, Journal of Management, September-October.
TELLEFSEN, Thomas ve Gloria P. THOMAS; (2005), “The Antecedents and
Consequences of Organizational and Personal Commitment in Business
Service Relationships”, Industrial Marketing Management, 34(1),
ss.23-37.
TÜZ, Melek V. ve Füsun Ç. ALTINTAŞ; (2001), “Psikolojik Sözleşme İhlalleri
ve Psikolojik Sözleşme İhlallerinin İşgören Davranışlarına Olan Etkisini
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi, 24-26 Mayıs, ss.717-731.
UGBORO, Isaiah O.; (2006), “Organizational Commitment, Job Redesign,
Employee Empowerment and Intent to Quit among Survivors of
Restructuring and Downsizing, Journal of Behavioral and Applied
Management, April, 7(3), ss.232-257.
UYGUÇ, Nermin ve Dilek ÇIMRIN; (2004), “DEÜ Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Merkez laboratuarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten
Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, 19(1), ss.91-99.
WALKER, Arlene ve Dorothy M. HUTTON; (2006), “The Application of the
Psychological Contract to Workplace Safety”, Journal of Safety
Research, 37(5), ss.433-441.
WASTI, S. Arzu; (2002), “Affective and Continuance Commitment to the
Organization: Test of an Integrated Model in the Turkish Context”,
International Journal of Intercultural Relations, 26, ss.525-550.
WIENER, Yoash; (1982), “Commitment in Organizaitons: A Normative View”,
Academy of Management Review, 7(3), ss.418-428.
ZEL, Uğur ve H. Nejat BASIM; (2006), “İş Tatmini Arttıkça Bağlılık Artar mı?
Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Kavramları, Kamu ve Özel Sektörde
Çalışanların Algı Farklılıklarının Analizi”, İktisat İşletme ve Finans
İnceleme-Araştırma Dergisi, 21, ss.72-80.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com