You are here

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLER: TEORİK ÇERÇEVE

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ENTREPRENEURS:

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Entrepreneurship is not only aggregating factors of productions and utilizing opportunities by building profit making company. There are a lot of entrepreneurship’s forms. So entrepreneurs and entrepreneurial behaviour can be found everywhere: Business, the community, individual initiatives, public, science, and sport. In this article, we examined social entrepreneurship. Social entrepreneurship is an act of non-profit organizations and aims to create social benefits. Social enterprises are consequence of social entrepreneurship. Schools, drinking foundations, donations, charities, civil society organizations are samples of social entrepreneurship. Such enterprises contribute to psycho-social and economic development of community. From this point of view, development of social entrepreneurship must be accentuated in society
Abstract (Original Language): 
Girişimcilik sadece üretim faktörlerini bir araya getirmek ve fırsatlardan istifade ederek kâr amaçlı bir organizasyon oluşturmak değildir. Akademik alanda, organizasyon içinde, kamuda, sanatta, bilimde, okulda, toplumda girişimcilik örneklerine rastlamak mümkündür. Bu çalışmada bunun örneklerinden biri yani sosyal girişimcilik üzerinde durulmuştur. Sosyal girişimcilik, sosyal fayda yaratmayı hedefleyen ve genellikle kâr amacı gütmeyen sosyal girişimcilerin bir eylemidir. Ortaya çıkan sonuç ise sosyal girişimlerdir. Okullar, çeşmeler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, gönüllü platformlar, yardımlaşma ve dayanışma dernekleri birer sosyal girişimcilik örneğidir. Bu tür girişimler veya oluşumlar, toplumların hem psiko-sosyal hem de ekonomik anlamda gelişmelerine ve kalkınmalarına katkıda bulunmaktadırlar. Bu bakımdan bir toplumda sosyal girişimciliğin geliştirilmesine önem verilmelidir.
81-95

REFERENCES

References: 

AKDOĞAN, Asuman. ve Ayşe CİNGÖZ; (2006), “İç Girişimciliğe Verilen
Önem Düzeyi ve İç Girişimciliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Belirlenmesine
Yönelik Kayseri İli’nde Bir Araştırma”, Bişkek, Uluslararası
Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Manas Üniversitesi Yayınları:
86, Kongreler Dizisi: ss.49-64.
ARIKAN, Semra; (2004), Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel
Sorunlar, Siyasal Kitabevi, Ankara
AUSTİN, James; Howard STEVENSON ve Jane Wei-SKİLLERN; (2006)
“Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?”,
Entrepreneurship Theory and Practice, January, ss.1-19.
BARENDSEN, Lynn ve Howard GARDNER; (2004), “Is the Social
Entrepreneur a New Type of Leader?”, Leader to Leader, 4, ss.43-50.
BOSCHEE, Jerr ve Jim MCCLURG; “Toward a Beter Understanding of Social
Entrepreneurship: Some Importent Distinctions”, 2003, İnternet Adresi:
http://www.se-alliance.org/better_understanding.pdf, Erişim Tarihi:
20.05.2008, ss.1-5.
DESS, Gregory j.; (2001), “The Meaning of Social Entrepreneurship”, İnternet
Adresi:
http://www.fuqua.duke.edu/centers/case/documents/dees_sedef.pdf,
Erişim Tarihi: 21.12.2006, ss.1-5.
EMERSON, Jed; (1999), “Leadership of the Whole: The Emerging Power of
Social Entrepreneurship”, Leader to Leader, Summer, ss.12-14.
HASAN, Samiul; (2005), “Social Capital and Social Entrepreneurship in Asia:
Analysing the Links”, The Asia Pasific Journal of Public
Administration, 27(1), ss.1-17.
LİGHT, Paul E.; (2006), “Reshaping Social Entrepreneurship”, Stanford Social
Innovation Review, 4(3), ss.47-51.
JOHNSON, Sherrill; (2000), “Social Entrepreneurship Literature Riview”,
Research Associate Canadian Centre for Social Entrepreneurship,
Novenber, ss.1-17.
MAİR, Johanna ve Ignasi MARTİ; (2006), “Social Entrepreneurship Research:
A Source of Explanation, Prediction and Delight”, Journal of World
Busines, ss.36-44.
MORT, Gillian Sullivan; Jay WEERAWARDENA ve Kashonia CARNEGİE;
(2003), “Social Entrepreneurship: Toward Conceptualisation,
International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing,
8(1), ss.76-88.
MÜFTÜOĞLU, Tamer ve Tülin DURUKAN; (2004), Girişimcilik ve
KOBİ’ler, Gazi Kitabevi, Ankara.
NAKTİYOK, Atılhan; (2004), İç Girişimcilik, Beta Yayınları, İstanbul.
PEREDO, Anna Maria ve Murdih MCLEAN; (2006), “Social Entrepreneurship:
A Critical Review of the Concept”, Journal of World Business, 41,
ss.56-65.
ROPER, Juliet ve George CHENEY; (2005) “Leadership, Learning and Human
Resource Management: The Meaning of Social Entrepreneurship
Today”, Corporate Governance, 5(3), ss.95-104.
SHANE, Scott ve S. VENKATARAMAN; (2000), “The Promise of
Entrepreneurship As a Field of Research”, Academy of Management
Review, 25(1), ss. 217-226.
SHARİR, Moshe ve Miri LERNER; (2005), “Gauging The Success of Social
Ventures Initiated by Individual Social Entrepreneurs”, Journal of
World Business, Article in Pres, ss.1-15.
THOMPSON, John J.; (1999), “The World of The Entrepreneur-a new
perspective”, Journal of Workplace Learning-Counselling Today,
11(6), 1999, ss.209-224.
THOMPSOn, John; Geoff ALVY ve Ann LESS; (2000), “Social
Entrepreneurship-a New Look at the People and the Potential”,
Management Decision, 38(5), ss.328-338.
THOMPSON, John L.; (2002), “The World of the Social Entrepreneur”, The
International Journal of Public Sector Management, 15(5), ss.412-
431.
THORNBERRY, Neal; (2001), “Corporate Entrepreneurship: Antidote or
Oxymoron?” ,European Management Journal, 19(5), ss.526-533.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com