You are here

SEÇMENLERİN KENT BELEDİYE BAŞKANLARINDA ARADIĞI NİTELİKLER: NİĞDE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

THE CHARACTERISTICS OF MAYORS IN THE EYES OF LOCAL ELECTROTES: A RESEARCH ON NIGDE MUNICIPALITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Cities have been the main part of society and administrative system throughout history. They are also at the core of democratic development today due to their social, economic and cultural characteristics. However, cities have become the locations where problems are increasing, and developing solutions to these problems are increasingly difficult. Many problems such as increasing population, environmental problems, urban issues and traffic jam need to be solved. Moreover globalisation process has severed problems of cities. Local administrators have to perform better due to the increasing problems of cities and due to their role in socio-economic development. Under these circumstances, leader mayors are needed in city councils. This study is based on a field research that intends to identify the characteristics of mayors, through the eyes of the citizens.
Abstract (Original Language): 
Kentler, tarih boyunca toplumun ve yönetim sisteminin temel parças olma özelli ini korumu tur. Günümüzde de kentler toplumsal, ekonomik ve kültürel özellikleri nedeniyle demokratik geli menin merkezinde yer almaktadr. Ancak kentler her geçen gün sorunlarn artt  ve buna paralel olarak çözümlerin de zorla t  mekanlar haline gelmi tir. Nüfus art , çevre kirlili i, imar sorunları, trafik gibi kente ili kin pek çok sorun, her ülkede öncelikle çözüm beklemektedir. Ayrca küreselle me süreci kentlerin sorunlarn daha da a rla trm tr. Kent yöneticileri, kentlerin bir yandan giderek artan sorunlar, di er yandan sosyo-ekonomik geli medeki rolü nedeniyle daha iyi performans göstermek zorundadrlar. Bu ko ullar altnda, özellikle, kent belediyelerinde “lider” yöneticilere gereksinim duyulmaktadr. Bu çal ma, kent yönetiminde önemli bir rolü olan belediye ba kanlarnda bulunmas gereken nitelikleri, yurtta larn gözüyle tespit etmeyi amaçlayan bir alan ara trmasna dayanmaktadr.

REFERENCES

References: 

AKARSU, Bedia; (1997), “Bilimsel Özgürlük ve Çevre Eti i”, nsan, Çevre,
Toplum, (Ankara: mge Yaynlar), ss.18-40.
AKTAN, Can; (2009), “ nsan, Yönetim ve Liderlik”, nternet Adresi:
http://www.canaktan.org/yonetim/insan-yonetim/liderlik.htm, Eri im
Tarihi: 15.01.2009.
ARIKBO A, Erbay; Tarkan OKTAY ve Nail YILMAZ; (2007), Yeniden Yap
lanma Sonrasnda Belediye Meclisleri: stanbul Örne i, Beta
Yaynlar, 1. Bas, stanbul, 16s.
BERGMANN, Eckhard; (1997), “Die Städte in der Bundesrepublik
Deutschland - auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Stadtententwicklung?”, Stadt mit Zukunft, Dokumentation 6. Forum
Haus auf der Alb, Bad Urach, Hrsg.: LpB, 120 S., ss.7-23.
ÇUKURÇAYIR, Akif; (2006), Siyasal Katlma ve Yerel Demokrasi, Çizgi
Kitapevi, Konya, 41s.
DO AN, Selen; (2001), Vizyona Dayal Liderlik, Philip &Richard’s, nsan
Kaynaklar Dan manl , 9s.
EREN, Veysel; (2008), “Devletin Yapsnda ve levlerinde De i im-Yönetsel
ve Siyasal Liberalizasyon-”, Devletin Dönü ümü ve Yeni Dönem
Kamu Yönetimi, (Ed.) M. ÖZEL ve V. EREN, Çizgi Kitabevi, Konya,
içinde, ss. 37-87.
ERO UL, Cem; (1999), Devlet Yönetimine Katlma, mge Yaynlar, Ankara,
275s.
ERTÜRK, Hasan; (1996), Çevre Bilimlerine Giri , Uluda Üniversitesi Yay-
n, Bursa, 87s.
EYLEM; (2009), “Liderlik Yetenekleri”, nternet Adresi: http://www.eylem.
com/lider/ wlidernit.htm, Eri im Tarihi: 09.01.2009.
GERAY, Cevat; (2001), “Yerel Yönetimler Açsndan Demokrasi, Özerklik ve
Halkn Katlm Kavramlar”, Bilim ve Siyaset, 1(2), K 2001, s.10-
14.
HAMM, Bernd ve Ingo NEUMANN; (1996), Siedlungs-Umwelt- und
Planungssoziologie, Leske Budrich Verlag, Opladen, 111s.
JARREN, Otfried; (1998), “Lokale Medien und kommunalle Politik”
Kommunalpolitik, Helmut Wollmann/Roland Roth (Hrsg),
Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band 356,
Bonn, ss.274-289.KAASE, Max; (1995), “Partizipation”, in: Dieter Nohlen (Hrsg); Wörterbuch
Staat und Politik, (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung),
ss.521-526.
KELE , Ru en; (2006), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yaynevi, stanbul,
38s.
KILINÇ, Tanl; (2009), “Karizmatik Liderlik: Tanmlar ve Olumlu-Olumsuz
Yönleri”, nternet Adresi: http://www.merih.net/m2/lid/karizmatik.
htm, Eri im Tarihi: 23.01.2009.
KURTULU , Kemal; (1998), Pazarlama Ara trmalar, Geni letilmi Altnc
Bask, Ü letme Fak. Yayn No:274, letme ktisad Enst. Yayn
No: 406, stanbul, Avcol Basm Yayn, 236s.
L DERL K OKULU; “Liderlik Nedir?”, nternet Adresi: http://www.liderlik
okulu.com/article/liderlik-nedir , Eri im Tarihi: 10.01.2009.
MER H, Kutlu; (2009), “Liderlik Bir Sosyal Kalitedir”, nternet Adresi:
http://www.merih.net/m2/lid/liderlik.htm , Eri im Tarihi: 10.01.2009.
NADARO LU, Halil; (1998), Mahalli dareler, Beta Yaynlar, stanbul, 95s.
ÖNEN, Yavuz; (1996), "Kentsel Mekan, Çevre, Ço ulculuk ve nsan Haklarna
Genel Bir Yakla m", nsan Çevre Kent, Editör: Ferzan Bayramo lu
Yldrm, Wald Y., stanbul, 35s.
ÖZEL, Mehmet; (2007), “Küreselle me Sürecinde Kentler, ‘Kentler Sistemi’ ve
Yerel Yönetimlerin Cazibe Merkezi Politikalar”, Küreselle me Üzerine
Notlar, (Ed.) O uz Kaymakç, Nobel Yaynlar, Ankara, ss. 745-
782.
ÖZEL, Mehmet; (2008), “Devletin levsel Dönü ümü ve Genel Kamu Yönetimi
Üzerine Etkileri”, Devletin Dönü ümü ve Yeni Dönem Kamu
Yönetimi, (Ed.) M. ÖZEL ve V. EREN, Çizgi Kitabevi, Konya, içinde,
ss.129-181.
ÖZLEM, Do an; (2004), Etik – Ahlak Felsefesi -, stanbul: nklap Yaynlar,
18s.
PARLAK, Bekir ve Zahit SOBACI; (2005), Kuram ve Uygulamada Kamu
Yönetimi, Alfa-Aktüel Yaynlar, Birinci Bask, stanbul, 198s.
STEFFEN, Karl-Heinz; (2001), Das wirtschaftliche Handeln der Kommunen
auf dem Prüfstand, Reiner Hampp Verlag, München und Mering,
98s.
TOPRAK KARAMAN, Zerrin; (2007), “Yerel Gündem 21’ler Yenilikçi - Düünen
Kentler ve Toplumsal li kiler”, nternet Adresi: http://
www.izmir-yerelgundem21.org.tr/kazanc_kayip.htm, Eri im Tarihi:
29.08.2007.TU K; (2009), “Belediyelere göre 28 Mart 2004 Belediye Ba kanl  Seçimi
sonuçlar” nternet Adresi: http://tuikrapor.tuik.gov.tr/reports/
rwservlet?secimdb2= &report=bel_basmec_2004.RDF&p_il1=51&p_
tur=1&desformat=pdf&ENVID=secimEnv, Eri im Tarihi:
20.01.2009.
VOGELGESANG, Klaus; Ulrich LUBLING ve Ina-Maria ULBRICH; (2005),
Kommunale Selbstverwaltung, E. Schmidt Verlag, 3. überarbeitete
Auflage, Berlin, 350s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com