You are here

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNDE ÖZ YETERLİLİK ALGISININ ROLÜ

THE ROLE OF SELF EFFICACY ON IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to explore the role of self efficacy on impression management tactics in the organizational context. The study was conducted with the data that collected from 248 bank workers with using the Impression Management Scale and the Self Efficacy Scale. The data were analyzed with using the Amos 16.0 statistical program. Results showed that there were negative relationships between self efficacy and supplication and ingratiation, and positive relationships between self efficacy and job chauvinism and self-promotion as the impression management tactics. Thus, it was revealed that people who have high self belief about what they can do with their sufficiency adopt more job chauvinism and self-promotion tactics; but avoid from supplication and ingratiation impression management tactics. Ultimately the important role of self efficacy as a personality characteristic emerged on impression management tactics.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı örgütsel bağlamda izlenim yönetimi taktiklerinin sergilenmesinde öz yeterlilik algısının rolünün araştırılmasıdır. Araştırma, İzlenim Yönetimi Taktikleri Ölçeği ve Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği kullanılarak 248 banka çalışanından toplanan verilerle yürütülmüştür. Elde edilen veriler Amos 16.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, öz yeterlilik algısının, izlenim yönetimi taktiklerinden kendini acındırmaya çalışma ve kendi önemini zorla fark ettirme ile negatif; işine sahip çıkmaya çalışma ve niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme boyutlarıyla ise pozitif yönlü ilişkiler içinde olduğunu göstermiştir. Böylece yetenekleriyle neler yapılabileceğine yönelik kişisel inancı yüksek kişilerin işine daha çok sahip çıkmaya çalıştıkları ve kendi niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme taktiğini daha çok kullandıkları; buna karşın kendini acındırma ve kendi önemini zorla fark ettirmeye çalışma davranışlarından kaçındıkları ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak izlenim yönetimi taktiklerinde bir kişilik özelliği olan öz yeterlilik algısının rolü ve önemi ortaya çıkarılmıştır.

REFERENCES

References: 

ŞİMŞEK, Ömer F.; (2007), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Ekinoks
Yayınları, Ankara, 212s.
BYRNE, Barbara M.; (2001), Structural Equation Modeling with AMOS:
Basic Concepts, Applications, and Programming. Mahwah, NJ:
LEA, London, 352s.
BANDURA, Albert; (1977), “Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of
Behavioral Change”, Psychological Review, 84, ss. 191-215.
BANDURA, Albert; (1995), Self-Efficacy in Changing Societies, Cambridge,
Cambridge University Pres, 352s.
BANDURA, Albert; (1997), Self-efficacy: The Exercise of Control. New
York: Freeman, 628s.
BASIM, H. Nejat ve İlker TATAR; (2006), “Kamuda İzlenim Yönetimi: Karşılaştırmalı
Bir Çalışma”, Amme İdaresi Dergisi, 39(4), ss. 225-244.
BASIM, H. Nejat; İlker TATAR ve Nesrin H. ŞAHİN; (2006a), “İzlenim Yönetiminde
Kendilik Algısı, Kontrol Odağı, Mesleki Hedeflere Ulaşma
Düzeyi ve Stres: Bir Kamu Sektörü Örneği”, Türk Psikoloji Dergisi,
21(58), ss. 1-14.
BASIM, H. Nejat; İlker TATAR ve Nesrin H. ŞAHİN; (2006b), “Çalışma Yaşamında
izlenim Yönetimi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması”, Türk
Psikoloji Yazıları, 9(18), ss. 1-17.
BASIM, H. Nejat; Haluk KORKMAZYÜREK ve A. Osman TOKAT; (2008),
“Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk Alma
Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, ss. 121-130.
BOLINO, Mark C. ve William H. TURNLEY; (1999), “Measuring Impression
Management in Organizations: A Scale Development Based on the
Jones and Pittman Taxonomy”, Organizational Research Methods,
2, ss. 187-206.
BOLINO, Mark C. ve William H. TURNLEY; (2003), “Counternormative
Impression Management, Likeability, and Performance Ratings: the
Use of Intimidation in an Organizational Setting”, Journal of
Organizational Behavior, 24, ss. 237–250.
BOLINO, Mark C.; (1999), “Citizenship and Impression Management: Good
Soldiers or Good Actors?”, Academy of Management Review, 24,
ss. 82-98.
BOZEMAN, Dennis P. ve K. Michele KACMAR; (1997), “A Cybernetic Model
of Impression Management Processes in Organizations”, Organizational
Behavior and Human Decision Processes, 69, ss. 9-30.CRANE, Erinn ve Frederick G. CRANE; (2004), “Usage and Effectiveness of
Impression Management Strategies in Organizational Settings”,
Journal of Group Psychotherapy Psychodrama and Sociometry,
ss. 25-34.
FELDMAN, Daniel C. ve Nancy R. KLICH; (1991), “Impression Management
and Career Strategies”, iç. Robert A GIACALONE ve Paul
ROSENFELD (Ed.), Applied Impression Management, London:
Sage Pub, ss.67-79.
GARDNER, William L. ve Mark J. MARTINKO; (1988), “Impression Management
in Organizations”, Journal of Management, 14, ss. 321-338.
GOFFMAN, Erving; (1959), The Presentation of Self in Everyday Life,
Garden City, NY: Double Day, 256s.
JERUSALEM, Matthias ve Ralf SCHWARZER; (1981), “Self-Efficacy as
Resource Theory in Stress Appraisal Process”, iç. Ralf SCHWARZER
(Ed.) Self-Efficacy: Thought Control of Action, Washington DC,
Hemisphere, ss. 195-213.
JONES, Edward Ellsworth; (1990), Interpersonal Perception, New York:
W.H. Freeman and Company, 313s.
JONES, Edward E. ve Thane S. PITTMAN; (1982), “Toward A General
Theory of Strategic Self-Presentation”, iç. Jerry SULS (Ed.),
Psychological Perspectives on the Self, Hillsdale, NJ: Lawrance
Erlbaum, ss. 231-261.
KRAMER, Nicole C. ve Stephan WINTER; (2008), “Impression Management
2.0: The Relationship of Self-Esteem, Extraversion, Self-Efficacy, and
Self-Presentation Within Social Networking Sites”, Journal of
Media Psychology, 20(3), ss. 106–116.
LEARY, Mark R.; (1996), Self-Presentation, Impression Management and
Interpersonal Behavior. Oxford: Westview Press, 264s.
LIDEN, Robert C. ve Terence R. MITCHELL; (1988), “Ingratiatory Behaviors
in Organizational Settings”, Academy of Management Review, 13,
ss. 572-587.
LUSZCZYNSKA, Aleksandra; Urte SCHOLZ ve Ralf SCHWARZER; (2005),
“The General Self-Efficacy Scale: Multicultural Validation Studies”,
The Journal of Psychology, 139(5), ss. 439-457.
ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut ve F. Sinem ERDEM; (2008), “İzlenim Yönetimi
Davranışı: Örgütsel Açıdan Teorik Çerçeve”, iç. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU ve Himmet KARADAL (Ed.), Örgütsel Davranışta
Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik
Azaltıcı Davranışlar, İlke Yayınevi, Yayın No: 11, Ankara, ss. 33-54.ROSENFELD, Paul; (1990), “Self-Esteem and Impression Management
Explanations for Self-Serving Biases”, The Journal of Social
Psychology, 130(4), ss. 495-500.
ROSENFELD, Paul; Jonathan EDWARDS ve Marie D. THOMAS; (2005),
“Impression Management”, İç. Nigel NICHOLSON; Pino AUDIA, ve
Madan PILLUTLA (Ed.), Blackwell Encyclopedia of Management
(2nci baskı), Oxford: Blackwell, ss. 163–165.
ROSENFELD, Paul; Robert A GIACALONE ve C. A. RIORDAN; (1995),
Impression Management in Organizations, New York: Routhledge,
219s.
SCHENKLER, Barry R.; (1980), Impression Management: The Self-
Concept, Social Identity, and Interpersonal Relations, Monterey,
CA: Brooks/Cole, 344s.
SCHUTZ, Astrid; (1998), “Assertive, Offensive, Protective, and Defensive
Styles of Self-Presentation: A Taxonomy”, The Journal of
Psychology, 132(6), ss. 611-628.
SCHNEIDER, David J.; (1981); “Tactical Self-Presentations: Toward a Broader
Conception”, iç. James T. TEDESCHI (Ed.), Impression
Management Theory and Social Psychological Research, New
York, NY: Academic Pres, ss. 23-40.
STEVENS, Cynthia Kay, ve Amy L. KRISTOF; (1995), “Making the Right
Impression: A Field Study of Applicant Impression Management
During Job Interviews”, Journal of Applied Psychology, 80, ss. 587-
606.
WAYNE, Sandy J. ve Shawn A. GREEN; (1993), “The Effects of Leader-
Member Exchange on Employee Citizenship and Impression
Management Behavior”, Human Relations, 46, ss. 1431-1440.
WAYNE, Sandy J. ve Robert C. LIDEN; (1995), “Effects of Impression
Management on Performance Ratings: A Longitudinal Study”,
Academy of Management Journal, 38, ss. 232-260.
YEŞİLAY, Ayşin; (2010), Genelleştirilmiş Özyetki Beklentisi, İnternet adresi;
http://userpage.fu-berlin.de/~health/turk.htm, Erişim tarihi:
02.07.2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com