You are here

GENÇLERİN KENDİLERİNİN VE AİLELERİNİN GİYSİ TÜKETİMİ ALIŞKANLIKLARINI DEĞERLENDİRMELERİ: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YOUNG PEOPLE’S EVALUATION ON THEIR FAMILIES’ AND THEIR OWN CLOTHES CONSUMPTION HABITS: A STUDY ON STUDENTS ATTENDING IN NEVŞEHIR UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Shopping for clothes with family is one of the most important socialization activities in childhood. For this reason, there are lots of studies in literature about children’s shopping for clothes with their parents. But there is a gap in literature about how young people evaluated their parents’ clothes consuming habits. This study was carried out by applying a questionnaire to the students between the ages of 18-26 who accepted to take part in the research and who are attending the first grade lessons in Nevşehir University Faculty of Economics and Administrative Sciences. The students were wanted to evaluate themselves, their mothers, fathers, brothers and sisters in terms of following the fashion, the number of clothes that they own, the time that they spend for shopping for clothes, the budget allocated to clothes and social appreciation. It was seen in the study that the students generally positioned themselves in the middle of the family in terms of these dimensions. Furthermore, it was found out that they defined themselves more similar to their parents than their sisters or brothers when they were asked sorting questions related to defining clothes consumption.
Abstract (Original Language): 
Giysi alışverişleri çocukluk döneminin aile ile birlikte yapılan en önemli sosyalleşme faaliyetlerinden biridir. Bu sebeple çocukların ebeveynleri ile birlikte yaptıkları alışverişler üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak genç yaştaki kişilerin aile fertlerini giysi tüketim alışkanlıkları açısından nasıl değerlendirdikleri konusunda literatürde boşluk bulunmaktadır. Bu çalışma, araştırmaya katılmayı kabul eden Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde birinci sınıf derslerine devam eden 18-26 yaşları arasındaki öğrencilere anket olarak uygulanmıştır. Öğrencilerden kendilerini, annelerini, babalarını, kız kardeşlerini ve erkek kardeşlerini modayı takip, sahip oldukları giysi miktarı, giysi satın almak için harcadıkları zaman, giysi için ayrılan bütçe ve sosyal beğeni açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Öğrencilerin bu boyutlar açısından kendilerini genellikle ailenin ortasına konumladıkları görülmüştür. Ayrıca giysi tüketiminin tanımlanması ile ilgili sıralama sorularında kendilerini kardeşlerinden daha çok ebeveynlerine benzer olarak tanımladıkları görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Acıpayamlı, Orhan, Halkbilim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara. 1978.
Ağaç, Saliha ve Neşe Y. Çeğindir, “Üniversite Öğrencilerinin Giyim İhtiyaçlarını
Karşılama ve Moda Konusundaki Görüş ve Davranışları”, Hacettepe Üniversitesi
Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, http://www.sdergi.hacettepe.
edu.tr/sagac.pdf, 2006.
Akyüz, Nursen, “Farklı Eğitim Düzeyindeki Kadın Tüketicilerin Giyim Eşyası
Satın Alma Davranışları”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Bearden William O. ve Michael J. Etzel, “Reference Group Influence on Product
and Brand Purchase Decisions” The Journal of Consumer Research, Vol.
9, No. 2 s. 183-194 1982.
Birtwistle Grete, “Consumer Purchasing Behaviour: An Investigation Of The UK
Mature Women’s Clothing Market” Journal of Consumer Behaviour Vol.
4, 6, s.453–464, 2005.
Çopur; Zeynep, Sibel Erkal ve Şükran Şafak, “Annelerin 12 Yaş ve Üzeri Çocuklarıyla
İlişkilerinde Yaşadıkları Çatışmaların İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi
Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, http://www.sdergi.hacettepe.
edu.tr/serkal.pdf, 2007.
Darian, Jean C., “Parent-Child Decision Making in Children’s Clothing Stores”,
International Journal of Retail & Distribution Management, Volume 26 ·
Number 11 · s. 421–428 1998.
Dursun, Yunus, “Gençlerin Tüketicilik Rolünü Kazanmaları”, Basılmamış Doktora
Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 1993.
Ersoy, Ali Fuat, Fatma Arpacı ve Aybala Demirci “Üniversite Öğrencilerinin Giysi
ve Ayakkabı Tüketiminde Markaya Yönelik Davranış Ve Tercihleri” Gazi
Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:14 s. 1-12,
2004.
Hogg, M.K., M. Bruce, A.J. Hill, “Fashion Brand Prefences Among Young
Consumers”, International Journal of Retail & Distribution Management
Volume 26 · Number 8 · s. 293–300, 1998.
İslamoğlu, Ahmet H. ve Remzi Altunışık, Satış ve Satış Yönetimi, Sakarya Yayıncılık,
İstanbul, 2007.
Kaplan, Sibel ve Ayşe Okur, “The Meaning and Importance of Clothing Comfort:
A Case Study for Turkey”, Journal of Sensory Studies 23 s.688–706, 2008.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 30 Yıl: 2011/1 (373-395 s.)
395
Kawabata Hiroko, Nancy J. Rabolt, “Comparison Of Clothing Purchase Behaviour
Between US And Japanese Female University Students” Consumer Studies
& Home Economics, 23, 4, December pp 213-223, 1999.
Kim, J.O.; S. Forsythe, Q. Gu, Ve S.J. Moon, “Cross-Cultural Consumer Values,
Needs and Purchase Behavior”, Journal of Consumer Marketing, Vol 19,
No 6, s.481-502, 2002.
Kıygır, Gülçin, “Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Giyimde Marka Yaklaşımları”,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü,
2007.
Koca, Emine ve Fatma Koç, “Çalışan Kadınların Giysi Seçimleri ve Renk Tercihleri”
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.7, S.24, s.171-200, 2008.
Korkmaz, Mine, “Tüketicilerin Tüketim Davranışları ve Tüketim Tercihlerine Etki
Eden Faktörler (Afyonkarahisar Örneği)”, Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman, Pazarlama İletişimi Yönetimi, MediaCat Kitap
Yayınevi, İstanbul, 2002.
Özdemir, Şuayip ve Fikret Yaman, “Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaşması
Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF
Dergisi, Ekim 2(2), s.81-91, 2007.
TDK (Türk Dil Kurumu), Genel Türkçe Sözlük, www.tdk.org.tr
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Aile Yapısı Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu
Matbaası, Yayın No: 3046, 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com