You are here

GÜNÜMÜZ SANATINDA BİRİNCİL İFADE ARACI OLARAK ÇİZGİ ve DESEN PRATİKLERİ

DRAWING AND DESIGN PRACTICES IN CONTEMPORARY ART AS PRIMARY EXPRESSION MEDIUMS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Design and meaning of lean line, only the foundation of an order of the artist's relationship with nature is symbolic. The design of apprenticeship of an artist than his adventure to carry a state that provides the necessary equipment is considered to be an indispensable tool. In this respect, line and design form the indispensable formal values at the basis of plastic arts. These values, in terms of contemporary art hosted by the current dynamics preserves its validity. Design in contemporary art as artists to express themselves in a very different means of expression in language shows itself by keeping different experiences. Unlike the traditional periods of contemporary art, this tool is to question the terms of the dynamics of contemporary art has succeeded in taking the first plan. Especialy the interdisciplinary practises of contemporary art encumbered being a case of apprenticeship experience and realised the turning of design. Today's artist, the singular form in the lines and all kinds of experimental design brings the art form into the circulation. Therefore, this process also indicates that the design and the line lost the contextual conservativeness and accommodate new means and events.
Abstract (Original Language): 
Desen ve yalın anlamıyla çizgi, bir sanatçının doğayla olan sembolik ilişki düzeninin biricik temelidir. Desen, bir sanatçının çıraklık serüvenini öte bir duruma taşıması için gerekli donanımları sağlayan vazgeçilmez bir araç olarak kabul edilir. Bu açıdan çizgi ve desen, plastik sanatların temelinde yer alan vazgeçilmez biçimsel değerleri oluştururlar. Bu değerler, günümüz sanatının barındırdığı güncel dinamikler açısından bakıldığında da geçerliliğini yitirmemiştir. Günümüz sanatında desen, sanatçıların kendilerini çok değişik araçlarla ifade etmelerinde deneysel bir anlatım dili olarak, farklı deneyimleri elde tutacak şekilde kendini gösterir. Geleneksel dönemlerden farklı olarak günümüz sanatı, bu aracı, çağdaş sanatın dinamiklerini sorgulamak açısından ilk plana almayı başarmıştır. Özellikle günümüz sanatının disiplinlerarası pratikleri, çizgi ve desenin bir çıraklık deneyimi olgusu olmaktan çıkmasını sağlamış ve desenin dönüşmesini gerçekleştirmiştir. Günümüz sanatçısı, tekil biçim olarak çizgi ve deseni deneysel biçimde her türlü sanat formuna dönüştürerek dolaşıma çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu süreç, aynı zamanda, desen ve çizginin bağlamsal konservatifliğini yitirip oldukça yeni anlamlar ve durumlar barındırabileceğine işaret etmektedir.

REFERENCES

References: 

Burnett, Ron, İmgeler Nasıl Düşünür, Türkçesi: Güçsal Pusar, Metis Yayınları,
İstanbul 2007.
Dexter, Emma, New Perspectives in Drawing, Phaidon Yayınları, Çin 2005.
Foster, Hal, Gerçeğin Geri Dönüşü, Türkçesi: Esin Hoşsucu, Ayrıntı Yayınları,
İstanbul 2009.
Foster Hal, Krauss Rosalind, Bois Alain, Buchloh Benjamin: Art Since 1900,
Thames & Hudson, Londra 2004.
Kahraman, Hasan Bülent, Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri..., Agora
Kitaplığı, İstanbul 2005.
Lenoir, Béatrice, Sanat Yapıtı, Türkçesi: Aykut Derman, Yapı Kredi Yayınları,
İstanbul 2005
Paust, Bettina, Joseph Beuys, Aslolan çizgidir, Türkçesi: Şebnem Sunar, Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul 2005.
Terry, Eagleton, Estetiğin İdeolojisi, Türkçesi: Hakkı Ünler, Özne Yayınları
İstanbul 1998.
Sayın, Zeynep, İmgenin Pornografisi, Notos Kitap Yay., İstanbul 2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com